จดจำข้อความในรูปภาพด้วย Firebase ML บน iOS

คุณใช้ Firebase ML เพื่อจดจำข้อความในรูปภาพได้ Firebase ML มีทั้ง API อเนกประสงค์ซึ่งเหมาะสำหรับการจดจำข้อความในรูปภาพ เช่น ข้อความบนป้ายถนน และ API ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจดจำข้อความในเอกสาร

ก่อนเริ่มต้น

  หากยังไม่ได้เพิ่ม Firebase ลงในแอป โปรดทำตามขั้นตอนในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

  ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

  1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
  2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
  3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  4. เลือกไลบรารี Firebase ML
  5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
  6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ

  จากนั้นทำการตั้งค่าบางอย่างในแอป ดังนี้

  1. ในแอป ให้นำเข้า Firebase ดังนี้

   Swift

   import FirebaseMLModelDownloader

   Objective-C

   @import FirebaseMLModelDownloader;
 1. หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้ API ในระบบคลาวด์สำหรับโปรเจ็กต์ โปรดดำเนินการทันที

  1. เปิดหน้า Firebase ML API ของคอนโซล Firebase
  2. หากยังไม่ได้อัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นแพ็กเกจราคา Blaze ให้คลิกอัปเกรดเพื่อดำเนินการดังกล่าว (ระบบจะแจ้งให้อัปเกรดเฉพาะในกรณีที่โปรเจ็กต์ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจ Blaze)

   เฉพาะโปรเจ็กต์ระดับ Blaze เท่านั้นที่ใช้ API ในระบบคลาวด์ได้

  3. หากยังไม่ได้เปิดใช้ API ในระบบคลาวด์ ให้คลิกเปิดใช้ API ในระบบคลาวด์

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มจดจำข้อความในรูปภาพแล้ว

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพที่ป้อน

 • เพื่อให้ Firebase ML จดจำข้อความได้อย่างถูกต้อง รูปภาพที่ป้อนต้องมีข้อความที่นำเสนอด้วยข้อมูลพิกเซลที่เพียงพอ ตามหลักการสำหรับข้อความภาษาละติน อักขระแต่ละตัวต้องมีขนาดอย่างน้อย 16x16 พิกเซล สำหรับข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี อักขระแต่ละตัวควรมีขนาด 24x24 พิกเซล ในทุกภาษามักไม่ได้รับประโยชน์ด้านความถูกต้องสำหรับอักขระที่มีขนาดใหญ่กว่า 24x24 พิกเซล

  ตัวอย่างเช่น รูปภาพขนาด 640x480 อาจเหมาะสำหรับการสแกนนามบัตรที่ใช้พื้นที่เต็มความกว้างของรูปภาพ หากต้องการสแกนเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษขนาดตัวอักษร อาจต้องใช้รูปภาพขนาด 720x1280 พิกเซล

 • การโฟกัสของรูปภาพไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อความแม่นยำในการจดจำข้อความ หากไม่ได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ ให้ลองขอให้ผู้ใช้จับภาพอีกครั้ง


การรู้จำข้อความในรูปภาพ

หากต้องการจดจำข้อความในรูปภาพ ให้เรียกใช้เครื่องมือจดจำข้อความตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

1. เรียกใช้โปรแกรมจดจำข้อความ

ส่งรูปภาพเป็น UIImage หรือ CMSampleBufferRef ไปยังเมธอด process(_:completion:) ของ VisionTextRecognizer ดังนี้

 1. รับอินสแตนซ์ของ VisionTextRecognizer โดยเรียกใช้ cloudTextRecognizer:

  Swift

  let vision = Vision.vision()
  let textRecognizer = vision.cloudTextRecognizer()
  
  // Or, to provide language hints to assist with language detection:
  // See https://cloud.google.com/vision/docs/languages for supported languages
  let options = VisionCloudTextRecognizerOptions()
  options.languageHints = ["en", "hi"]
  let textRecognizer = vision.cloudTextRecognizer(options: options)
  

  Objective-C

  FIRVision *vision = [FIRVision vision];
  FIRVisionTextRecognizer *textRecognizer = [vision cloudTextRecognizer];
  
  // Or, to provide language hints to assist with language detection:
  // See https://cloud.google.com/vision/docs/languages for supported languages
  FIRVisionCloudTextRecognizerOptions *options =
      [[FIRVisionCloudTextRecognizerOptions alloc] init];
  options.languageHints = @[@"en", @"hi"];
  FIRVisionTextRecognizer *textRecognizer = [vision cloudTextRecognizerWithOptions:options];
  
 2. หากต้องการเรียกใช้ Cloud Vision รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบสตริงที่เข้ารหัสแบบ Base64 วิธีประมวลผล UIImage

  Swift

  guard let imageData = uiImage.jpegData(compressionQuality: 1.0) else { return }
  let base64encodedImage = imageData.base64EncodedString()

  Objective-C

  NSData *imageData = UIImageJPEGRepresentation(uiImage, 1.0f);
  NSString *base64encodedImage =
   [imageData base64EncodedStringWithOptions:NSDataBase64Encoding76CharacterLineLength];
 3. จากนั้นส่งรูปภาพไปยังเมธอด process(_:completion:)

  Swift

  textRecognizer.process(visionImage) { result, error in
   guard error == nil, let result = result else {
    // ...
    return
   }
  
   // Recognized text
  }
  

  Objective-C

  [textRecognizer processImage:image
           completion:^(FIRVisionText *_Nullable result,
                  NSError *_Nullable error) {
   if (error != nil || result == nil) {
    // ...
    return;
   }
  
   // Recognized text
  }];
  

2. ดึงข้อความจากบล็อกข้อความที่รู้จัก

หากการดำเนินการจดจำข้อความสำเร็จ จะแสดงออบเจ็กต์ VisionText ออบเจ็กต์ VisionText มีข้อความแบบเต็มที่รู้จักในรูปภาพและออบเจ็กต์ VisionTextBlock อย่างน้อย 0 รายการ

VisionTextBlock แต่ละรายการแสดงบล็อกข้อความสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีออบเจ็กต์ VisionTextLine เท่ากับ 0 ขึ้นไป ออบเจ็กต์ VisionTextLine แต่ละรายการมีออบเจ็กต์ VisionTextElement 0 รายการหรือมากกว่า ซึ่งเป็นคำและเอนทิตีที่มีลักษณะคล้ายคำ (วันที่ ตัวเลข เป็นต้น)

สำหรับออบเจ็กต์ VisionTextBlock, VisionTextLine และ VisionTextElement แต่ละรายการ คุณจะได้รับข้อความที่รู้จักในภูมิภาคและพิกัดขอบเขตของภูมิภาค

เช่น

Swift

let resultText = result.text
for block in result.blocks {
  let blockText = block.text
  let blockConfidence = block.confidence
  let blockLanguages = block.recognizedLanguages
  let blockCornerPoints = block.cornerPoints
  let blockFrame = block.frame
  for line in block.lines {
    let lineText = line.text
    let lineConfidence = line.confidence
    let lineLanguages = line.recognizedLanguages
    let lineCornerPoints = line.cornerPoints
    let lineFrame = line.frame
    for element in line.elements {
      let elementText = element.text
      let elementConfidence = element.confidence
      let elementLanguages = element.recognizedLanguages
      let elementCornerPoints = element.cornerPoints
      let elementFrame = element.frame
    }
  }
}

Objective-C

NSString *resultText = result.text;
for (FIRVisionTextBlock *block in result.blocks) {
 NSString *blockText = block.text;
 NSNumber *blockConfidence = block.confidence;
 NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *blockLanguages = block.recognizedLanguages;
 NSArray<NSValue *> *blockCornerPoints = block.cornerPoints;
 CGRect blockFrame = block.frame;
 for (FIRVisionTextLine *line in block.lines) {
  NSString *lineText = line.text;
  NSNumber *lineConfidence = line.confidence;
  NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *lineLanguages = line.recognizedLanguages;
  NSArray<NSValue *> *lineCornerPoints = line.cornerPoints;
  CGRect lineFrame = line.frame;
  for (FIRVisionTextElement *element in line.elements) {
   NSString *elementText = element.text;
   NSNumber *elementConfidence = element.confidence;
   NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *elementLanguages = element.recognizedLanguages;
   NSArray<NSValue *> *elementCornerPoints = element.cornerPoints;
   CGRect elementFrame = element.frame;
  }
 }
}

ขั้นตอนถัดไป


จดจำข้อความในรูปภาพเอกสาร

หากต้องการจดจำข้อความของเอกสาร ให้กำหนดค่าและเรียกใช้เครื่องมือจดจำข้อความของเอกสารตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

API การรู้จำข้อความในเอกสารที่อธิบายไว้ด้านล่าง มีอินเทอร์เฟซที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำงานกับรูปภาพเอกสารได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้อินเทอร์เฟซจาก Sparse Text API ก็ใช้อินเทอร์เฟซนี้เพื่อสแกนเอกสารโดยกำหนดค่า Cloud Text Recognition ให้ใช้โมเดลข้อความที่มีความหนาแน่นได้

วิธีใช้ API การจดจำข้อความในเอกสาร

1. เรียกใช้โปรแกรมจดจำข้อความ

ส่งรูปภาพเป็น UIImage หรือ CMSampleBufferRef ไปยังเมธอด process(_:completion:) ของ VisionDocumentTextRecognizer ดังนี้

 1. รับอินสแตนซ์ของ VisionDocumentTextRecognizer โดยเรียกใช้ cloudDocumentTextRecognizer:

  Swift

  let vision = Vision.vision()
  let textRecognizer = vision.cloudDocumentTextRecognizer()
  
  // Or, to provide language hints to assist with language detection:
  // See https://cloud.google.com/vision/docs/languages for supported languages
  let options = VisionCloudDocumentTextRecognizerOptions()
  options.languageHints = ["en", "hi"]
  let textRecognizer = vision.cloudDocumentTextRecognizer(options: options)
  

  Objective-C

  FIRVision *vision = [FIRVision vision];
  FIRVisionDocumentTextRecognizer *textRecognizer = [vision cloudDocumentTextRecognizer];
  
  // Or, to provide language hints to assist with language detection:
  // See https://cloud.google.com/vision/docs/languages for supported languages
  FIRVisionCloudDocumentTextRecognizerOptions *options =
      [[FIRVisionCloudDocumentTextRecognizerOptions alloc] init];
  options.languageHints = @[@"en", @"hi"];
  FIRVisionDocumentTextRecognizer *textRecognizer = [vision cloudDocumentTextRecognizerWithOptions:options];
  
 2. หากต้องการเรียกใช้ Cloud Vision รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบสตริงที่เข้ารหัสแบบ Base64 วิธีประมวลผล UIImage

  Swift

  guard let imageData = uiImage.jpegData(compressionQuality: 1.0) else { return }
  let base64encodedImage = imageData.base64EncodedString()

  Objective-C

  NSData *imageData = UIImageJPEGRepresentation(uiImage, 1.0f);
  NSString *base64encodedImage =
   [imageData base64EncodedStringWithOptions:NSDataBase64Encoding76CharacterLineLength];
 3. จากนั้นส่งรูปภาพไปยังเมธอด process(_:completion:)

  Swift

  textRecognizer.process(visionImage) { result, error in
   guard error == nil, let result = result else {
    // ...
    return
   }
  
   // Recognized text
  }
  

  Objective-C

  [textRecognizer processImage:image
           completion:^(FIRVisionDocumentText *_Nullable result,
                  NSError *_Nullable error) {
   if (error != nil || result == nil) {
    // ...
    return;
   }
  
    // Recognized text
  }];
  

2. ดึงข้อความจากบล็อกข้อความที่รู้จัก

หากการดำเนินการจดจำข้อความสำเร็จ จะแสดงออบเจ็กต์ VisionDocumentText ออบเจ็กต์ VisionDocumentText มีข้อความแบบเต็มที่รู้จักในรูปภาพและลำดับชั้นของออบเจ็กต์ที่แสดงถึงโครงสร้างของเอกสารที่รู้จัก ดังนี้

สำหรับออบเจ็กต์ VisionDocumentTextBlock, VisionDocumentTextParagraph, VisionDocumentTextWord และ VisionDocumentTextSymbol แต่ละรายการ คุณจะได้รับข้อความที่รู้จักในภูมิภาคและพิกัดขอบเขตของภูมิภาค

เช่น

Swift

let resultText = result.text
for block in result.blocks {
  let blockText = block.text
  let blockConfidence = block.confidence
  let blockRecognizedLanguages = block.recognizedLanguages
  let blockBreak = block.recognizedBreak
  let blockCornerPoints = block.cornerPoints
  let blockFrame = block.frame
  for paragraph in block.paragraphs {
    let paragraphText = paragraph.text
    let paragraphConfidence = paragraph.confidence
    let paragraphRecognizedLanguages = paragraph.recognizedLanguages
    let paragraphBreak = paragraph.recognizedBreak
    let paragraphCornerPoints = paragraph.cornerPoints
    let paragraphFrame = paragraph.frame
    for word in paragraph.words {
      let wordText = word.text
      let wordConfidence = word.confidence
      let wordRecognizedLanguages = word.recognizedLanguages
      let wordBreak = word.recognizedBreak
      let wordCornerPoints = word.cornerPoints
      let wordFrame = word.frame
      for symbol in word.symbols {
        let symbolText = symbol.text
        let symbolConfidence = symbol.confidence
        let symbolRecognizedLanguages = symbol.recognizedLanguages
        let symbolBreak = symbol.recognizedBreak
        let symbolCornerPoints = symbol.cornerPoints
        let symbolFrame = symbol.frame
      }
    }
  }
}

Objective-C

NSString *resultText = result.text;
for (FIRVisionDocumentTextBlock *block in result.blocks) {
 NSString *blockText = block.text;
 NSNumber *blockConfidence = block.confidence;
 NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *blockRecognizedLanguages = block.recognizedLanguages;
 FIRVisionTextRecognizedBreak *blockBreak = block.recognizedBreak;
 CGRect blockFrame = block.frame;
 for (FIRVisionDocumentTextParagraph *paragraph in block.paragraphs) {
  NSString *paragraphText = paragraph.text;
  NSNumber *paragraphConfidence = paragraph.confidence;
  NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *paragraphRecognizedLanguages = paragraph.recognizedLanguages;
  FIRVisionTextRecognizedBreak *paragraphBreak = paragraph.recognizedBreak;
  CGRect paragraphFrame = paragraph.frame;
  for (FIRVisionDocumentTextWord *word in paragraph.words) {
   NSString *wordText = word.text;
   NSNumber *wordConfidence = word.confidence;
   NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *wordRecognizedLanguages = word.recognizedLanguages;
   FIRVisionTextRecognizedBreak *wordBreak = word.recognizedBreak;
   CGRect wordFrame = word.frame;
   for (FIRVisionDocumentTextSymbol *symbol in word.symbols) {
    NSString *symbolText = symbol.text;
    NSNumber *symbolConfidence = symbol.confidence;
    NSArray<FIRVisionTextRecognizedLanguage *> *symbolRecognizedLanguages = symbol.recognizedLanguages;
    FIRVisionTextRecognizedBreak *symbolBreak = symbol.recognizedBreak;
    CGRect symbolFrame = symbol.frame;
   }
  }
 }
}

ขั้นตอนถัดไป