Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Bật thực thi Kiểm tra ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khi bạn hiểu cách Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến người dùng của mình và bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật thực thi Kiểm tra ứng dụng.

Để kích hoạt thực thi cho Cơ sở dữ liệu thời gian thực, Cloud Firestore và Cloud Storage, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Sau khi bạn bật chế độ thực thi cho một sản phẩm, tất cả các yêu cầu chưa được xác minh đối với sản phẩm đó sẽ bị từ chối.

  1. Mở phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển Firebase.

  2. Mở rộng chế độ xem chỉ số của sản phẩm mà bạn muốn bật chế độ thực thi.

  3. Nhấp vào Thực thi và xác nhận lựa chọn của bạn.

Lưu ý rằng có thể mất tối đa 15 phút sau khi bạn bật tính năng thực thi thì tính năng này mới có hiệu lực.

,

Khi bạn hiểu cách Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến người dùng của mình và bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật thực thi Kiểm tra ứng dụng.

Để kích hoạt thực thi cho Cơ sở dữ liệu thời gian thực, Cloud Firestore và Cloud Storage, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Sau khi bạn bật chế độ thực thi cho một sản phẩm, tất cả các yêu cầu chưa được xác minh đối với sản phẩm đó sẽ bị từ chối.

  1. Mở phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển Firebase.

  2. Mở rộng chế độ xem chỉ số của sản phẩm mà bạn muốn bật chế độ thực thi.

  3. Nhấp vào Thực thi và xác nhận lựa chọn của bạn.

Lưu ý rằng có thể mất tối đa 15 phút sau khi bạn bật tính năng thực thi thì tính năng này mới có hiệu lực.