Bắt đầu sử dụng tính năng Lưu trữ ứng dụng

Với ứng dụng Next.js hoặc Angular hiện có (Next.js phiên bản 13 trở lên hoặc Angular 17.2 trở lên) trong kho lưu trữ GitHub, việc bắt đầu sử dụng tính năng Lưu trữ ứng dụng có thể đơn giản như việc tạo phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng và sau đó bắt đầu triển khai bằng cách đẩy đến nhánh trực tiếp của bạn. Nếu bạn không có ứng dụng, hãy dùng một trong các ứng dụng mẫu của chúng tôi để thực hiện các bước được mô tả trong hướng dẫn này.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể thiết lập tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase, bạn cần tạo một dự án Firebase (nếu chưa có) và nâng cấp lên Gói linh hoạt.

Cách tạo dự án:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Thêm dự án.

  • Để thêm tài nguyên Firebase vào một dự án hiện có trên Google Cloud, hãy nhập tên dự án hoặc chọn tên dự án đó trong trình đơn thả xuống.

  • Để tạo một dự án mới, hãy nhập tên dự án mà bạn muốn. Bạn cũng có thể tuỳ ý chỉnh sửa mã dự án xuất hiện bên dưới tên dự án.

 2. Nếu được nhắc, hãy xem xét và chấp nhận các điều khoản của Firebase.

 3. Nhấp vào Tiếp tục.

 4. (Không bắt buộc) Thiết lập Google Analytics cho dự án của bạn để có thể có trải nghiệm tối ưu khi sử dụng bất kỳ sản phẩm Firebase nào sau đây:

  Chọn một tài khoản Google Analytics hiện có hoặc tạo một tài khoản mới.

  Nếu bạn tạo một tài khoản mới, hãy chọn vị trí báo cáo Analytics, sau đó chấp nhận các chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu và điều khoản của Google Analytics cho dự án của bạn.

 5. Nhấp vào Tạo dự án (hoặc Thêm Firebase, nếu bạn đang sử dụng dự án hiện có trên Google Cloud).

Firebase tự động cấp tài nguyên cho dự án Firebase của bạn. Khi quá trình này hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến trang tổng quan cho dự án Firebase của mình trong bảng điều khiển của Firebase.

Bước 0 (không bắt buộc): Tạo kho lưu trữ GitHub và ứng dụng web

Nếu bạn chưa có ứng dụng web nằm trong kho lưu trữ GitHub hoặc nếu bạn muốn thử luồng với ứng dụng mẫu, hãy bắt đầu bằng cách khởi chạy một trong các mẫu của chúng tôi, cho Next.js hoặc Angular:

npm init @apphosting

Bạn có thể chạy ứng dụng mẫu trên thiết bị bằng next dev hoặc ng start. Để tiếp tục, hãy tạo một kho lưu trữ GitHub mới và đẩy mã mẫu mới khởi tạo vào đó.

Bước 1: Tạo phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng

Phần phụ trợ của tính năng Lưu trữ ứng dụng là tập hợp các tài nguyên được quản lý mà tính năng Lưu trữ ứng dụng tạo ra để tạo và chạy ứng dụng web của bạn. Bạn có thể tạo và liệt kê các phần phụ trợ của tính năng Lưu trữ ứng dụng bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc Firebase CLI.

Bảng điều khiển của Firebase: Từ trình đơn Tạo, hãy chọn Lưu trữ ứng dụng rồi chọn Bắt đầu.

CLI: (Phiên bản 3.9 trở lên) Để tạo một phần phụ trợ, hãy chạy lệnh sau từ gốc của thư mục dự án cục bộ, cung cấp mã dự án làm đối số (để xem trước, chỉ hỗ trợ khu vực us-central1):

firebase apphosting:backends:create --project PROJECT_ID --location us-central1

Đối với cả bảng điều khiển hoặc CLI, hãy làm theo lời nhắc để gán tên cho phần phụ trợ, thiết lập kết nối GitHub và định cấu hình các chế độ cài đặt triển khai cơ bản sau:

 • Đặt thư mục gốc của ứng dụng (mặc định là /)

  Đây thường là nơi chứa tệp package.json của bạn.

 • Thiết lập nhánh trực tiếp

  Đây là nhánh của kho lưu trữ GitHub được triển khai cho URL đang hoạt động. Thông thường, đó là nhánh mà các nhánh tính năng hoặc nhánh phát triển được hợp nhất.

 • Chấp nhận hoặc từ chối chế độ phát hành tự động

  Tính năng phát hành tự động được bật theo mặc định. Sau khi tạo xong phần phụ trợ, bạn có thể chọn triển khai ngay ứng dụng của mình cho tính năng Lưu trữ ứng dụng.

Bước 2: Xem ứng dụng đã triển khai

Khi bạn tạo một phần phụ trợ, Firebase sẽ cung cấp cho bạn một miền con miễn phí để người dùng cuối có thể truy cập vào ứng dụng web của bạn. Định dạng của miền con là backend-id--project-id.us-central1.hosted.app.

Để xem URL của ứng dụng web, hãy kiểm tra bảng điều khiển của Firebase hoặc chạy lệnh CLI sau:

firebase apphosting:backends:get --project PROJECT_ID {BACKEND_ID} --location us-central1

Bước 3: Triển khai một đợt phát hành bằng cách áp dụng một thay đổi

Sau khi phần phụ trợ được tạo và bạn có một URL đang hoạt động, bạn có thể kích hoạt việc phát hành phiên bản ứng dụng web mới bất cứ khi nào bạn đẩy các thay đổi vào nhánh trực tiếp của kho lưu trữ GitHub. Cách kiểm thử chế độ thiết lập tính năng Lưu trữ ứng dụng:

 1. Trong GitHub, hãy đẩy một thay đổi vào nhánh trực tiếp của ứng dụng Web.
 2. Mở thẻ Lưu trữ ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase rồi chọn Xem trang tổng quan cho phần phụ trợ của bạn. Danh sách bảng hiển thị cam kết cụ thể liên kết với hoạt động phát hành do thay đổi của bạn kích hoạt.

Các bước tiếp theo