จัดการผู้ใช้ใน Firebase

สร้างผู้ใช้

คุณสร้างผู้ใช้ใหม่ในโปรเจ็กต์ Firebase ได้ด้วยการเรียกใช้เมธอด createUserWithEmailAndPassword หรือลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้เป็นครั้งแรกโดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In หรือการเข้าสู่ระบบ Facebook

คุณยังสร้างผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่านใหม่ได้จากส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ในหน้าผู้ใช้

รับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในขณะนี้

วิธีที่แนะนำในการรับผู้ใช้ปัจจุบันคือการเรียกใช้เมธอด getCurrentUser หากไม่มีผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ getCurrentUser จะแสดงผลค่า Null

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
if (user != null) {
  // User is signed in
} else {
  // No user is signed in
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // User is signed in
} else {
  // No user is signed in
}

ในบางกรณี getCurrentUser จะแสดงผล FirebaseUser ที่ไม่เป็นค่าว่าง แต่โทเค็นที่สำคัญไม่ถูกต้อง กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หากมีการลบผู้ใช้ในอุปกรณ์อื่นและโทเค็นในเครื่องไม่รีเฟรช ในกรณีนี้ คุณอาจได้รับผู้ใช้ getCurrentUser ที่ถูกต้อง แต่การเรียกทรัพยากรที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ในภายหลังจะไม่สำเร็จ

getCurrentUser อาจแสดงผล null ด้วย เนื่องจากออบเจ็กต์การตรวจสอบสิทธิ์ยังเริ่มต้นไม่สมบูรณ์

หากคุณแนบ AuthStateListener คุณจะได้รับ Callback ทุกครั้งที่สถานะของโทเค็นที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลง วิธีนี้อาจเป็นประโยชน์ในการตอบสนองต่อกรณีที่เป็นปัญหาขั้นสูงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

รับโปรไฟล์ของผู้ใช้

หากต้องการข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้ใช้เมธอดผู้เข้าถึงของอินสแตนซ์ FirebaseUser ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  // Name, email address, and profile photo Url
  val name = it.displayName
  val email = it.email
  val photoUrl = it.photoUrl

  // Check if user's email is verified
  val emailVerified = it.isEmailVerified

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // Name, email address, and profile photo Url
  String name = user.getDisplayName();
  String email = user.getEmail();
  Uri photoUrl = user.getPhotoUrl();

  // Check if user's email is verified
  boolean emailVerified = user.isEmailVerified();

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  String uid = user.getUid();
}

รับข้อมูลโปรไฟล์เฉพาะผู้ให้บริการของผู้ใช้

หากต้องการดึงข้อมูลโปรไฟล์จากผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าใช้ที่ลิงก์กับผู้ใช้ ให้ใช้เมธอด getProviderData ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  for (profile in it.providerData) {
    // Id of the provider (ex: google.com)
    val providerId = profile.providerId

    // UID specific to the provider
    val uid = profile.uid

    // Name, email address, and profile photo Url
    val name = profile.displayName
    val email = profile.email
    val photoUrl = profile.photoUrl
  }
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  for (UserInfo profile : user.getProviderData()) {
    // Id of the provider (ex: google.com)
    String providerId = profile.getProviderId();

    // UID specific to the provider
    String uid = profile.getUid();

    // Name, email address, and profile photo Url
    String name = profile.getDisplayName();
    String email = profile.getEmail();
    Uri photoUrl = profile.getPhotoUrl();
  }
}

อัปเดตโปรไฟล์ของผู้ใช้

คุณสามารถใช้เมธอด updateProfile เพื่ออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ ชื่อที่แสดงและ URL ของรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

val profileUpdates = userProfileChangeRequest {
  displayName = "Jane Q. User"
  photoUri = Uri.parse("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg")
}

user!!.updateProfile(profileUpdates)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User profile updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

UserProfileChangeRequest profileUpdates = new UserProfileChangeRequest.Builder()
    .setDisplayName("Jane Q. User")
    .setPhotoUri(Uri.parse("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"))
    .build();

user.updateProfile(profileUpdates)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User profile updated.");
        }
      }
    });

ตั้งค่าอีเมลของผู้ใช้

คุณจะตั้งค่าอีเมลของผู้ใช้ได้โดยใช้เมธอด updateEmail ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

user!!.updateEmail("user@example.com")
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User email address updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

user.updateEmail("user@example.com")
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User email address updated.");
        }
      }
    });

ส่งอีเมลยืนยันให้ผู้ใช้

คุณส่งอีเมลยืนยันที่อยู่ให้กับผู้ใช้ได้ด้วยเมธอด sendEmailVerification ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

user!!.sendEmailVerification()
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "Email sent.")
    }
  }

Java

FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
FirebaseUser user = auth.getCurrentUser();

user.sendEmailVerification()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "Email sent.");
        }
      }
    });

คุณปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ได้ในหน้าเทมเพลตอีเมล ดูเทมเพลตอีเมลใน ศูนย์ช่วยเหลือ Firebase

คุณอาจส่งผ่านสถานะผ่าน URL ต่อไปเพื่อเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังแอปเมื่อส่งอีเมลยืนยัน

นอกจากนี้ คุณยังแปลอีเมลยืนยันได้ด้วยการอัปเดตรหัสภาษาในอินสแตนซ์การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนส่งอีเมล ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

auth.setLanguageCode("fr")
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage()

Java

auth.setLanguageCode("fr");
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage();

ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้

คุณตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ได้โดยใช้เมธอด updatePassword ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
val newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD"

user!!.updatePassword(newPassword)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User password updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
String newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD";

user.updatePassword(newPassword)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User password updated.");
        }
      }
    });

ส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณส่งอีเมลการรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังผู้ใช้ได้โดยใช้เมธอด sendPasswordResetEmail ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val emailAddress = "user@example.com"

Firebase.auth.sendPasswordResetEmail(emailAddress)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "Email sent.")
    }
  }

Java

FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
String emailAddress = "user@example.com";

auth.sendPasswordResetEmail(emailAddress)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "Email sent.");
        }
      }
    });

คุณปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ได้ในหน้าเทมเพลตอีเมล ดูเทมเพลตอีเมลใน ศูนย์ช่วยเหลือ Firebase

นอกจากนี้ยังอาจส่งสถานะผ่าน URL ต่อไปเพื่อเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังแอปเมื่อส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณยังแปลอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยการอัปเดตรหัสภาษาในอินสแตนซ์การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนส่งอีเมล ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

auth.setLanguageCode("fr")
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage()

Java

auth.setLanguageCode("fr");
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage();

คุณส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านจากคอนโซล Firebase ได้ด้วย

ลบผู้ใช้

คุณลบบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยเมธอด delete ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser!!

user.delete()
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User account deleted.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

user.delete()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User account deleted.");
        }
      }
    });

คุณยังลบผู้ใช้จากส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ในหน้าผู้ใช้ได้ด้วย

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อีกครั้ง

ผู้ใช้เพิ่งลงชื่อเข้าใช้เพื่อดำเนินการที่มีความละเอียดอ่อนด้านความปลอดภัย เช่น การลบบัญชี การตั้งค่าที่อยู่อีเมลหลัก และการเปลี่ยนรหัสผ่าน หากคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นและผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้นานเกินไป การดำเนินการจะไม่สำเร็จและแสดงผล FirebaseAuthRecentLoginRequiredException ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อีกครั้งโดยรับข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่สำหรับลงชื่อเข้าใช้จากผู้ใช้ แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบไปให้ reauthenticate ตัวอย่างเช่น

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser!!

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example below shows
// email and password credentials but there are multiple possible providers,
// such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
val credential = EmailAuthProvider
  .getCredential("user@example.com", "password1234")

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials
user.reauthenticate(credential)
  .addOnCompleteListener { Log.d(TAG, "User re-authenticated.") }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example below shows
// email and password credentials but there are multiple possible providers,
// such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
AuthCredential credential = EmailAuthProvider
    .getCredential("user@example.com", "password1234");

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials
user.reauthenticate(credential)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        Log.d(TAG, "User re-authenticated.");
      }
    });

นำเข้าบัญชีผู้ใช้

คุณนำเข้าบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ไปยังโปรเจ็กต์ Firebase ได้โดยใช้คำสั่ง auth:import ของ Firebase CLI ตัวอย่างเช่น

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14