Thêm tính năng xác thực đa yếu tố vào ứng dụng Android

Nếu đã nâng cấp lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể thêm tính năng xác thực đa yếu tố qua SMS vào ứng dụng Android.

Tính năng xác thực đa yếu tố giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng của bạn. Mặc dù những kẻ tấn công thường xâm phạm mật khẩu và tài khoản mạng xã hội, nhưng việc chặn tin nhắn văn bản còn khó khăn hơn.

Trước khi bắt đầu

 1. Bật ít nhất một nhà cung cấp hỗ trợ xác thực đa yếu tố. Mọi nhà cung cấp đều hỗ trợ tính năng MFA, ngoại trừ tính năng xác thực điện thoại, tính năng xác thực ẩn danh và Trung tâm trò chơi của Apple.

 2. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đang xác minh email của người dùng. Tính năng MFA yêu cầu xác minh email. Thao tác này ngăn các đối tượng độc hại đăng ký một dịch vụ bằng email mà họ không sở hữu, sau đó khoá chủ sở hữu thực sự bằng cách thêm yếu tố thứ hai.

 3. Đăng ký hàm băm SHA-1 của ứng dụng trong Bảng điều khiển của Firebase (các thay đổi của bạn sẽ tự động chuyển sang Google Cloud Firebase).

  1. Làm theo các bước trong bài viết Xác thực ứng dụng để lấy hàm băm SHA-1 của ứng dụng.

  2. Mở Bảng điều khiển của Firebase.

  3. Chuyển đến phần Cài đặt dự án.

  4. Trong phần Ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Android.

  5. Làm theo các bước hướng dẫn để thêm hàm băm SHA-1.

Bật tính năng xác thực đa yếu tố

 1. Mở trang Xác thực > Phương thức đăng nhập trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Trong phần Nâng cao, bật Xác thực đa yếu tố SMS.

  Bạn cũng nên nhập số điện thoại dùng để thử nghiệm ứng dụng. Mặc dù không bắt buộc, nhưng bạn nên đăng ký số điện thoại thử nghiệm để tránh tình trạng điều tiết trong quá trình phát triển.

 3. Nếu bạn chưa uỷ quyền miền của ứng dụng, hãy thêm miền này vào danh sách cho phép trên trang Xác thực > Cài đặt của bảng điều khiển của Firebase.

Chọn một mẫu đăng ký

Bạn có thể chọn xem ứng dụng của mình có yêu cầu xác thực đa yếu tố hay không, cũng như cách thức và thời điểm đăng ký người dùng. Một số mẫu phổ biến bao gồm:

 • Đăng ký yếu tố thứ hai của người dùng trong quá trình đăng ký. Sử dụng phương thức này nếu ứng dụng của bạn yêu cầu xác thực đa yếu tố đối với tất cả người dùng.

 • Cung cấp lựa chọn có thể bỏ qua để đăng ký yếu tố thứ hai trong quá trình đăng ký. Các ứng dụng muốn khuyến khích nhưng không yêu cầu xác thực đa yếu tố có thể ưu tiên phương pháp này.

 • Cho phép thêm yếu tố thứ hai từ trang quản lý tài khoản hoặc hồ sơ của người dùng, thay vì màn hình đăng ký. Việc này giúp giảm thiểu sự phiền hà trong quá trình đăng ký, trong khi vẫn cung cấp tính năng xác thực đa yếu tố cho những người dùng nhạy cảm về bảo mật.

 • Yêu cầu thêm tăng dần yếu tố thứ hai khi người dùng muốn truy cập vào các tính năng có yêu cầu bảo mật cao hơn.

Đăng ký yếu tố thứ hai

Cách đăng ký một yếu tố phụ mới cho người dùng:

 1. Xác thực lại người dùng.

 2. Yêu cầu người dùng nhập số điện thoại của họ.

 3. Nhận một phiên đa yếu tố cho người dùng:

  Kotlin+KTX

  user.multiFactor.session.addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      val multiFactorSession: MultiFactorSession? = task.result
    }
  }
  

  Java

  user.getMultiFactor().getSession()
   .addOnCompleteListener(
     new OnCompleteListener<MultiFactorSession>() {
     @Override
     public void onComplete(@NonNull Task<MultiFactorSession> task) {
      if (task.isSuccessful()) {
       MultiFactorSession multiFactorSession = task.getResult();
      }
     }
     });
  
 4. Tạo một đối tượng OnVerificationStateChangedCallbacks để xử lý nhiều sự kiện trong quy trình xác minh:

  Kotlin+KTX

  val callbacks = object : OnVerificationStateChangedCallbacks() {
    override fun onVerificationCompleted(credential: PhoneAuthCredential) {
      // This callback will be invoked in two situations:
      // 1) Instant verification. In some cases, the phone number can be
      //  instantly verified without needing to send or enter a verification
      //  code. You can disable this feature by calling
      //  PhoneAuthOptions.builder#requireSmsValidation(true) when building
      //  the options to pass to PhoneAuthProvider#verifyPhoneNumber().
      // 2) Auto-retrieval. On some devices, Google Play services can
      //  automatically detect the incoming verification SMS and perform
      //  verification without user action.
      this@MainActivity.credential = credential
    }
  
    override fun onVerificationFailed(e: FirebaseException) {
      // This callback is invoked in response to invalid requests for
      // verification, like an incorrect phone number.
      if (e is FirebaseAuthInvalidCredentialsException) {
        // Invalid request
        // ...
      } else if (e is FirebaseTooManyRequestsException) {
        // The SMS quota for the project has been exceeded
        // ...
      }
      // Show a message and update the UI
      // ...
    }
  
    override fun onCodeSent(
      verificationId: String, forceResendingToken: ForceResendingToken
    ) {
      // The SMS verification code has been sent to the provided phone number.
      // We now need to ask the user to enter the code and then construct a
      // credential by combining the code with a verification ID.
      // Save the verification ID and resending token for later use.
      this@MainActivity.verificationId = verificationId
      this@MainActivity.forceResendingToken = forceResendingToken
      // ...
    }
  }
  

  Java

  OnVerificationStateChangedCallbacks callbacks =
  new OnVerificationStateChangedCallbacks() {
   @Override
   public void onVerificationCompleted(PhoneAuthCredential credential) {
    // This callback will be invoked in two situations:
    // 1) Instant verification. In some cases, the phone number can be
    //  instantly verified without needing to send or enter a verification
    //  code. You can disable this feature by calling
    //  PhoneAuthOptions.builder#requireSmsValidation(true) when building
    //  the options to pass to PhoneAuthProvider#verifyPhoneNumber().
    // 2) Auto-retrieval. On some devices, Google Play services can
    //  automatically detect the incoming verification SMS and perform
    //  verification without user action.
    this.credential = credential;
   }
   @Override
   public void onVerificationFailed(FirebaseException e) {
    // This callback is invoked in response to invalid requests for
    // verification, like an incorrect phone number.
    if (e instanceof FirebaseAuthInvalidCredentialsException) {
    // Invalid request
    // ...
    } else if (e instanceof FirebaseTooManyRequestsException) {
    // The SMS quota for the project has been exceeded
    // ...
    }
    // Show a message and update the UI
    // ...
   }
   @Override
   public void onCodeSent(
    String verificationId, PhoneAuthProvider.ForceResendingToken token) {
    // The SMS verification code has been sent to the provided phone number.
    // We now need to ask the user to enter the code and then construct a
    // credential by combining the code with a verification ID.
    // Save the verification ID and resending token for later use.
    this.verificationId = verificationId;
    this.forceResendingToken = token;
    // ...
   }
  };
  
 5. Khởi động một đối tượng PhoneInfoOptions bằng số điện thoại của người dùng, phiên đa yếu tố và các lệnh gọi lại của bạn:

  Kotlin+KTX

  val phoneAuthOptions = PhoneAuthOptions.newBuilder()
    .setPhoneNumber(phoneNumber)
    .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
    .setMultiFactorSession(MultiFactorSession)
    .setCallbacks(callbacks)
    .build()
  

  Java

  PhoneAuthOptions phoneAuthOptions =
   PhoneAuthOptions.newBuilder()
     .setPhoneNumber(phoneNumber)
     .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
     .setMultiFactorSession(multiFactorSession)
     .setCallbacks(callbacks)
     .build();
  

  Tính năng xác minh tức thì được bật theo mặc định. Để tắt tính năng này, hãy thêm lệnh gọi vào requireSmsValidation(true).

 6. Gửi tin nhắn xác minh đến điện thoại của người dùng:

  Kotlin+KTX

  PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(phoneAuthOptions)
  

  Java

  PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(phoneAuthOptions);
  

  Mặc dù không bắt buộc, nhưng tốt nhất bạn nên thông báo trước cho người dùng rằng họ sẽ nhận được tin nhắn SMS và mức cước tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng.

 7. Sau khi gửi mã qua SMS, hãy yêu cầu người dùng xác minh mã:

  Kotlin+KTX

  // Ask user for the verification code.
  val credential = PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode)
  

  Java

  // Ask user for the verification code.
  PhoneAuthCredential credential
   = PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode);
  
 8. Khởi động đối tượng MultiFactorAssertion bằng PhoneAuthCredential:

  Kotlin+KTX

  val multiFactorAssertion
   = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential)
  

  Java

  MultiFactorAssertion multiFactorAssertion
   = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential);
  
 9. Hoàn tất quá trình đăng ký. Nếu muốn, bạn có thể chỉ định tên hiển thị cho yếu tố thứ hai. Điều này hữu ích đối với những người dùng có nhiều yếu tố thứ hai, vì số điện thoại sẽ được che giấu trong quy trình xác thực (ví dụ: +1******1234).

  Kotlin+KTX

  // Complete enrollment. This will update the underlying tokens
  // and trigger ID token change listener.
  FirebaseAuth.getInstance()
    .currentUser
    ?.multiFactor
    ?.enroll(multiFactorAssertion, "My personal phone number")
    ?.addOnCompleteListener {
      // ...
    }
  

  Java

  // Complete enrollment. This will update the underlying tokens
  // and trigger ID token change listener.
  FirebaseAuth.getInstance()
   .getCurrentUser()
   .getMultiFactor()
   .enroll(multiFactorAssertion, "My personal phone number")
   .addOnCompleteListener(
     new OnCompleteListener<Void>() {
     @Override
     public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
      // ...
     }
     });
  

Mã bên dưới là ví dụ hoàn chỉnh về cách đăng ký yếu tố thứ hai:

Kotlin+KTX

val multiFactorAssertion = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential)
user.multiFactor.session
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      val multiFactorSession = task.result
      val phoneAuthOptions = PhoneAuthOptions.newBuilder()
        .setPhoneNumber(phoneNumber)
        .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
        .setMultiFactorSession(multiFactorSession)
        .setCallbacks(callbacks)
        .build()
      // Send SMS verification code.
      PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(phoneAuthOptions)
    }
  }

// Ask user for the verification code.
val credential = PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode)

val multiFactorAssertion = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential)

// Complete enrollment.
FirebaseAuth.getInstance()
  .currentUser
  ?.multiFactor
  ?.enroll(multiFactorAssertion, "My personal phone number")
  ?.addOnCompleteListener {
    // ...
  }

Java

MultiFactorAssertion multiFactorAssertion = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential);
user.getMultiFactor().getSession()
 .addOnCompleteListener(
   new OnCompleteListener<MultiFactorSession>() {
   @Override
   public void onComplete(@NonNull Task<MultiFactorSession> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
     MultiFactorSession multiFactorSession = task.getResult();
     PhoneAuthOptions phoneAuthOptions =
      PhoneAuthOptions.newBuilder()
        .setPhoneNumber(phoneNumber)
        .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
        .setMultiFactorSession(multiFactorSession)
        .setCallbacks(callbacks)
        .build();
     // Send SMS verification code.
     PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(phoneAuthOptions);
    }
   }
   });

// Ask user for the verification code.
PhoneAuthCredential credential =
 PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode);

MultiFactorAssertion multiFactorAssertion = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential);
// Complete enrollment.
FirebaseAuth.getInstance()
 .getCurrentUser()
 .getMultiFactor()
 .enroll(multiFactorAssertion, "My personal phone number")
 .addOnCompleteListener(
   new OnCompleteListener<Void>() {
   @Override
   public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
    // ...
   }
   });

Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký thành công yếu tố xác thực thứ hai cho người dùng.

Đăng nhập người dùng bằng yếu tố thứ hai

Cách đăng nhập người dùng bằng tính năng xác minh hai yếu tố qua SMS:

 1. Đăng nhập người dùng bằng yếu tố đầu tiên, sau đó phát hiện ngoại lệ FirebaseAuthMultiFactorException. Lỗi này chứa một trình phân giải mà bạn có thể dùng để lấy các yếu tố thứ hai mà người dùng đã đăng ký. Lớp này cũng chứa một phiên cơ bản chứng minh người dùng đã xác thực thành công bằng yếu tố đầu tiên của họ.

  Ví dụ: nếu yếu tố đầu tiên của người dùng là email và mật khẩu:

  Kotlin+KTX

  FirebaseAuth.getInstance()
    .signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(
      OnCompleteListener { task ->
        if (task.isSuccessful) {
          // User is not enrolled with a second factor and is successfully
          // signed in.
          // ...
          return@OnCompleteListener
        }
        if (task.exception is FirebaseAuthMultiFactorException) {
          // The user is a multi-factor user. Second factor challenge is
          // required.
          val multiFactorResolver =
            (task.exception as FirebaseAuthMultiFactorException).resolver
          // ...
        } else {
          // Handle other errors, such as wrong password.
        }
      })
  

  Java

  FirebaseAuth.getInstance()
   .signInWithEmailAndPassword(email, password)
   .addOnCompleteListener(
     new OnCompleteListener<AuthResult>() {
     @Override
     public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
      if (task.isSuccessful()) {
       // User is not enrolled with a second factor and is successfully
       // signed in.
       // ...
       return;
      }
      if (task.getException() instanceof FirebaseAuthMultiFactorException) {
       // The user is a multi-factor user. Second factor challenge is
       // required.
       MultiFactorResolver multiFactorResolver = task.getException().getResolver();
       // ...
      } else {
       // Handle other errors such as wrong password.
      }
     }
     });
  

  Nếu yếu tố đầu tiên của người dùng là một trình cung cấp được liên kết, chẳng hạn như OAuth, hãy phát hiện lỗi sau khi gọi startActivityForSignInWithProvider().

 2. Nếu người dùng đã đăng ký nhiều yếu tố phụ, hãy hỏi họ chọn yếu tố nào:

  Kotlin+KTX

  // Ask user which second factor to use.
  // You can get the list of enrolled second factors using
  //  multiFactorResolver.hints
  
  // Check the selected factor:
  if (multiFactorResolver.hints[selectedIndex].factorId
    === PhoneMultiFactorGenerator.FACTOR_ID
  ) {
    // User selected a phone second factor.
    val selectedHint =
      multiFactorResolver.hints[selectedIndex] as PhoneMultiFactorInfo
  } else if (multiFactorResolver.hints[selectedIndex].factorId
    === TotpMultiFactorGenerator.FACTOR_ID) {
    // User selected a TOTP second factor.
  } else {
    // Unsupported second factor.
  }
  

  Java

  // Ask user which second factor to use.
  // You can get the masked phone number using
  // resolver.getHints().get(selectedIndex).getPhoneNumber()
  // You can get the display name using
  // resolver.getHints().get(selectedIndex).getDisplayName()
  if ( resolver.getHints()
          .get(selectedIndex)
          .getFactorId()
          .equals( PhoneMultiFactorGenerator.FACTOR_ID ) ) {
  // User selected a phone second factor.
  MultiFactorInfo selectedHint =
   multiFactorResolver.getHints().get(selectedIndex);
  } else if ( resolver
         .getHints()
         .get(selectedIndex)
         .getFactorId()
         .equals(TotpMultiFactorGenerator.FACTOR_ID ) ) {
   // User selected a TOTP second factor.
  } else {
  // Unsupported second factor.
  }
  
 3. Khởi động đối tượng PhoneAuthOptions bằng phiên gợi ý và phiên đa yếu tố. Các giá trị này có trong trình phân giải được đính kèm với FirebaseAuthMultiFactorException.

  Kotlin+KTX

  val phoneAuthOptions = PhoneAuthOptions.newBuilder()
    .setMultiFactorHint(selectedHint)
    .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
    .setMultiFactorSession(multiFactorResolver.session)
    .setCallbacks(callbacks) // Optionally disable instant verification.
    // .requireSmsValidation(true)
    .build()
  

  Java

  PhoneAuthOptions phoneAuthOptions =
   PhoneAuthOptions.newBuilder()
     .setMultiFactorHint(selectedHint)
     .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
     .setMultiFactorSession(multiFactorResolver.getSession())
     .setCallbacks(callbacks)
     // Optionally disable instant verification.
     // .requireSmsValidation(true)
     .build();
  
 4. Gửi tin nhắn xác minh đến điện thoại của người dùng:

  Kotlin+KTX

  // Send SMS verification code
  PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(phoneAuthOptions)
  

  Java

  // Send SMS verification code
  PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(phoneAuthOptions);
  
 5. Sau khi gửi mã qua SMS, hãy yêu cầu người dùng xác minh mã:

  Kotlin+KTX

  // Ask user for the verification code. Then, pass it to getCredential:
  val credential =
    PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode)
  

  Java

  // Ask user for the verification code. Then, pass it to getCredential:
  PhoneAuthCredential credential
    = PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode);
  
 6. Khởi động đối tượng MultiFactorAssertion bằng PhoneAuthCredential:

  Kotlin+KTX

  val multiFactorAssertion = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential)
  

  Java

  MultiFactorAssertion multiFactorAssertion
    = PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential);
  
 7. Hãy gọi resolver.resolveSignIn() để hoàn tất quy trình xác thực phụ. Sau đó, bạn có thể truy cập vào kết quả đăng nhập ban đầu, bao gồm dữ liệu tiêu chuẩn dành riêng cho nhà cung cấp và thông tin xác thực:

  Kotlin+KTX

  multiFactorResolver
    .resolveSignIn(multiFactorAssertion)
    .addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        val authResult = task.result
        // AuthResult will also contain the user, additionalUserInfo,
        // and an optional credential (null for email/password)
        // associated with the first factor sign-in.
  
        // For example, if the user signed in with Google as a first
        // factor, authResult.getAdditionalUserInfo() will contain data
        // related to Google provider that the user signed in with;
        // authResult.getCredential() will contain the Google OAuth
        //  credential;
        // authResult.getCredential().getAccessToken() will contain the
        //  Google OAuth access token;
        // authResult.getCredential().getIdToken() contains the Google
        //  OAuth ID token.
      }
    }
  

  Java

  multiFactorResolver
   .resolveSignIn(multiFactorAssertion)
   .addOnCompleteListener(
     new OnCompleteListener<AuthResult>() {
     @Override
     public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
      if (task.isSuccessful()) {
       AuthResult authResult = task.getResult();
       // AuthResult will also contain the user, additionalUserInfo,
       // and an optional credential (null for email/password)
       // associated with the first factor sign-in.
       // For example, if the user signed in with Google as a first
       // factor, authResult.getAdditionalUserInfo() will contain data
       // related to Google provider that the user signed in with.
       // authResult.getCredential() will contain the Google OAuth
       // credential.
       // authResult.getCredential().getAccessToken() will contain the
       // Google OAuth access token.
       // authResult.getCredential().getIdToken() contains the Google
       // OAuth ID token.
      }
     }
     });
  

Đoạn mã dưới đây cho thấy một ví dụ hoàn chỉnh về việc đăng nhập vào tài khoản người dùng đa yếu tố:

Kotlin+KTX

FirebaseAuth.getInstance()
  .signInWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // User is not enrolled with a second factor and is successfully
      // signed in.
      // ...
      return@addOnCompleteListener
    }
    if (task.exception is FirebaseAuthMultiFactorException) {
      val multiFactorResolver =
        (task.exception as FirebaseAuthMultiFactorException).resolver

      // Ask user which second factor to use. Then, get
      // the selected hint:
      val selectedHint =
        multiFactorResolver.hints[selectedIndex] as PhoneMultiFactorInfo

      // Send the SMS verification code.
      PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(
        PhoneAuthOptions.newBuilder()
          .setActivity(this)
          .setMultiFactorSession(multiFactorResolver.session)
          .setMultiFactorHint(selectedHint)
          .setCallbacks(generateCallbacks())
          .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
          .build()
      )

      // Ask user for the SMS verification code, then use it to get
      // a PhoneAuthCredential:
      val credential =
        PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode)

      // Initialize a MultiFactorAssertion object with the
      // PhoneAuthCredential.
      val multiFactorAssertion: MultiFactorAssertion =
        PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential)

      // Complete sign-in.
      multiFactorResolver
        .resolveSignIn(multiFactorAssertion)
        .addOnCompleteListener { task ->
          if (task.isSuccessful) {
            // User successfully signed in with the
            // second factor phone number.
          }
          // ...
        }
    } else {
      // Handle other errors such as wrong password.
    }
  }

Java

FirebaseAuth.getInstance()
 .signInWithEmailAndPassword(email, password)
 .addOnCompleteListener(
   new OnCompleteListener<AuthResult>() {
   @Override
   public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
     // User is not enrolled with a second factor and is successfully
     // signed in.
     // ...
     return;
    }
    if (task.getException() instanceof FirebaseAuthMultiFactorException) {
     FirebaseAuthMultiFactorException e =
      (FirebaseAuthMultiFactorException) task.getException();

     MultiFactorResolver multiFactorResolver = e.getResolver();

     // Ask user which second factor to use.
     MultiFactorInfo selectedHint =
      multiFactorResolver.getHints().get(selectedIndex);

     // Send the SMS verification code.
     PhoneAuthProvider.verifyPhoneNumber(
      PhoneAuthOptions.newBuilder()
        .setActivity(this)
        .setMultiFactorSession(multiFactorResolver.getSession())
        .setMultiFactorHint(selectedHint)
        .setCallbacks(generateCallbacks())
        .setTimeout(30L, TimeUnit.SECONDS)
        .build());

     // Ask user for the SMS verification code.
     PhoneAuthCredential credential =
      PhoneAuthProvider.getCredential(verificationId, verificationCode);

     // Initialize a MultiFactorAssertion object with the
     // PhoneAuthCredential.
     MultiFactorAssertion multiFactorAssertion =
      PhoneMultiFactorGenerator.getAssertion(credential);

     // Complete sign-in.
     multiFactorResolver
      .resolveSignIn(multiFactorAssertion)
      .addOnCompleteListener(
        new OnCompleteListener<AuthResult>() {
         @Override
         public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
         if (task.isSuccessful()) {
          // User successfully signed in with the
          // second factor phone number.
         }
         // ...
         }
        });
    } else {
     // Handle other errors such as wrong password.
    }
   }
   });

Xin chúc mừng! Bạn đã đăng nhập thành công vào một người dùng bằng tính năng xác thực đa yếu tố.

Bước tiếp theo