Bắt đầu xác thực Firebase trên Android

Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase

Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thêm.

Thêm tính năng Xác thực Firebase vào ứng dụng

 1. Trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho Thư viện xác thực Firebase dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

 2. Để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ xác thực, bạn cần bật nhà cung cấp đó trong bảng điều khiển của Firebase. Chuyển đến trang Phương thức đăng nhập trong phần Xác thực Firebase để bật tính năng đăng nhập bằng email/mật khẩu và mọi nhà cung cấp danh tính khác mà bạn muốn cho ứng dụng của mình.

(Không bắt buộc) Tạo nguyên mẫu và thử nghiệm bằng Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase

Trước khi nói về cách ứng dụng của bạn xác thực người dùng, hãy giới thiệu một bộ công cụ mà bạn có thể dùng để tạo nguyên mẫu và kiểm thử chức năng Xác thực: Bộ công cụ trình mô phỏng cục bộ Firebase. Nếu bạn quyết định chọn các kỹ thuật và nhà cung cấp xác thực, hãy thử các mô hình dữ liệu khác nhau với dữ liệu công khai và riêng tư bằng Quy tắc bảo mật Firebase và Xác thực hoặc tạo nguyên mẫu cho thiết kế giao diện người dùng đăng nhập, thì việc có thể hoạt động cục bộ mà không cần triển khai dịch vụ trực tiếp có thể là ý tưởng hay.

Trình mô phỏng xác thực là một phần của Bộ trình mô phỏng cục bộ. Bộ công cụ này cho phép ứng dụng của bạn tương tác với nội dung và cấu hình của cơ sở dữ liệu được mô phỏng, cũng như các tài nguyên dự án được mô phỏng (không bắt buộc) (các hàm, cơ sở dữ liệu khác và quy tắc bảo mật).

Việc sử dụng Trình mô phỏng xác thực chỉ bao gồm một vài bước:

 1. Thêm một dòng mã vào cấu hình kiểm thử của ứng dụng để kết nối với trình mô phỏng.
 2. Trên gốc của thư mục dự án cục bộ, chạy firebase emulators:start.
 3. Sử dụng giao diện người dùng Bộ mô phỏng cục bộ để tạo nguyên mẫu tương tác hoặc API REST của trình mô phỏng xác thực để kiểm thử không mang tính tương tác.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại bài viết Kết nối ứng dụng với Trình mô phỏng xác thực. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về Bộ công cụ mô phỏng cục bộ.

Giờ hãy tiếp tục với cách xác thực người dùng.

Kiểm tra trạng thái xác thực hiện tại

 1. Khai báo một thực thể của FirebaseAuth.

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
 2. Trong phương thức onCreate(), hãy khởi động thực thể FirebaseAuth.

  Kotlin+KTX

  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 3. Khi khởi chạy Hoạt động, hãy kiểm tra xem người dùng hiện đã đăng nhập hay chưa.

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    if (currentUser != null) {
      reload()
    }
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    if(currentUser != null){
      reload();
    }
  }

Đăng ký người dùng mới

Tạo một phương thức createAccount mới để lấy địa chỉ email và mật khẩu, xác thực các địa chỉ email và mật khẩu đó rồi tạo người dùng mới bằng phương thức createUserWithEmailAndPassword.

Kotlin+KTX

auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
      Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success")
      val user = auth.currentUser
      updateUI(user)
    } else {
      // If sign in fails, display a message to the user.
      Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.exception)
      Toast.makeText(
        baseContext,
        "Authentication failed.",
        Toast.LENGTH_SHORT,
      ).show()
      updateUI(null)
    }
  }

Java

mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

Thêm một biểu mẫu để đăng ký người dùng mới bằng email và mật khẩu của họ, đồng thời gọi phương thức mới này khi được gửi. Bạn có thể xem ví dụ trong mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi.

Đăng nhập người dùng hiện có

Tạo một phương thức signIn mới để sử dụng địa chỉ email và mật khẩu, xác thực các địa chỉ email và mật khẩu đó rồi đăng nhập người dùng bằng phương thức signInWithEmailAndPassword.

Kotlin+KTX

auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
      Log.d(TAG, "signInWithEmail:success")
      val user = auth.currentUser
      updateUI(user)
    } else {
      // If sign in fails, display a message to the user.
      Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.exception)
      Toast.makeText(
        baseContext,
        "Authentication failed.",
        Toast.LENGTH_SHORT,
      ).show()
      updateUI(null)
    }
  }

Java

mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "signInWithEmail:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

Thêm biểu mẫu để đăng nhập cho người dùng bằng email và mật khẩu của họ, đồng thời gọi phương thức mới này khi được gửi. Bạn có thể xem ví dụ trong mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi.

Truy cập thông tin người dùng

Nếu người dùng đã đăng nhập thành công, bạn có thể lấy dữ liệu tài khoản của họ bất cứ lúc nào bằng phương thức getCurrentUser.

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  // Name, email address, and profile photo Url
  val name = it.displayName
  val email = it.email
  val photoUrl = it.photoUrl

  // Check if user's email is verified
  val emailVerified = it.isEmailVerified

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // Name, email address, and profile photo Url
  String name = user.getDisplayName();
  String email = user.getEmail();
  Uri photoUrl = user.getPhotoUrl();

  // Check if user's email is verified
  boolean emailVerified = user.isEmailVerified();

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  String uid = user.getUid();
}

Các bước tiếp theo

Khám phá hướng dẫn về cách thêm các dịch vụ danh tính và xác thực khác: