Xác thực bằng Yahoo và C++

Bạn có thể cho phép người dùng xác thực với Firebase thông qua các nhà cung cấp OAuth như Yahoo bằng cách tích hợp tính năng Đăng nhập OAuth chung dựa trên nền tảng web vào ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Firebase SDK để thực hiện quy trình đăng nhập từ đầu đến cuối. Vì quy trình này yêu cầu sử dụng SDK Firebase dựa trên điện thoại, nên quy trình này chỉ được hỗ trợ trên các nền tảng Android và Apple.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án C++.
 2. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
 3. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy bật nhà cung cấp Yahoo.
 4. Thêm Mã ứng dụng kháchMật khẩu ứng dụng khách trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của nhà cung cấp đó vào cấu hình của nhà cung cấp:
  1. Để đăng ký ứng dụng OAuth của Yahoo, hãy làm theo tài liệu dành cho nhà phát triển Yahoo về cách đăng ký ứng dụng web với Yahoo.

   Hãy nhớ chọn hai quyền đối với API OpenID Connect: profileemail.

  2. Khi đăng ký ứng dụng với các nhà cung cấp này, hãy nhớ đăng ký miền *.firebaseapp.com cho dự án của bạn dưới dạng miền chuyển hướng cho ứng dụng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Truy cập vào lớp firebase::auth::Auth

Lớp Auth là cổng vào cho tất cả lệnh gọi API.
 1. Thêm tệp tiêu đề Ứng dụng và Xác thực:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. Trong mã khởi động của bạn, hãy tạo một lớp firebase::App.
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. Mua lớp firebase::auth::Auth cho firebase::App của bạn. Có một mối liên kết một với một giữa AppAuth.
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  

Xử lý quy trình đăng nhập bằng Firebase SDK

Để xử lý quy trình đăng nhập bằng Firebase SDK, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thực thể của FederatedOAuthProviderData được định cấu hình bằng mã nhà cung cấp phù hợp với Yahoo.

  firebase::auth::FederatedOAuthProviderData
    provider_data(firebase::auth::YahooAuthProvider::kProviderId);
  
 2. Không bắt buộc: Chỉ định các thông số OAuth tuỳ chỉnh khác mà bạn muốn gửi cùng với yêu cầu OAuth.

  // Prompt user to re-authenticate to Yahoo.
  provider_data.custom_parameters["prompt"] = "login";
  
  // Localize to French.
  provider_data.custom_parameters["language"] = "fr";
  

  Để biết các tham số mà Yahoo hỗ trợ, hãy xem tài liệu về OAuth của Yahoo. Xin lưu ý rằng bạn không thể truyền các tham số bắt buộc của Firebase bằng custom_parameters(). Các tham số này là client_id, redirect_uri, response_type, scopestate.

 3. Không bắt buộc: Chỉ định các phạm vi OAuth 2.0 khác ngoài profileemail mà bạn muốn yêu cầu từ trình cung cấp dịch vụ xác thực. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu riêng tư của người dùng từ API Yahoo, thì bạn cần yêu cầu cấp quyền đối với API Yahoo trong phần Quyền đối với API trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Yahoo. Phạm vi OAuth được yêu cầu phải khớp chính xác với các phạm vi được định cấu hình sẵn trong phần quyền đối với API của ứng dụng. Ví dụ: nếu yêu cầu quyền đọc/ghi đối với danh bạ của người dùng và được định cấu hình sẵn trong các quyền API của ứng dụng, thì sdct-w phải được truyền thay vì phạm vi OAuth chỉ đọc sdct-r. Nếu không,quy trình này sẽ không thành công và người dùng cuối sẽ nhìn thấy lỗi.

  // Request access to Yahoo Mail API.
  provider_data.scopes.push_back("mail-r");
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  provider_data.scopes.push_back("sdct-w");
  

  Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo tài liệu về phạm vi Yahoo.

 4. Sau khi định cấu hình dữ liệu của nhà cung cấp, hãy sử dụng dữ liệu đó để tạo liên kết OAuthProvider.

  // Construct a FederatedOAuthProvider for use in Auth methods.
  firebase::auth::FederatedOAuthProvider provider(provider_data);
  
 5. Xác thực bằng Firebase bằng đối tượng nhà cung cấp dịch vụ Xác thực. Xin lưu ý rằng không giống như các thao tác FirebaseAuth khác, thao tác này sẽ kiểm soát giao diện người dùng của bạn bằng cách bật lên một chế độ xem web để người dùng có thể nhập thông tin đăng nhập của họ.

  Để bắt đầu quy trình đăng nhập, hãy gọi SignInWithProvider:

  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
   auth->SignInWithProvider(provider_data);
  

  Sau đó, ứng dụng của bạn có thể chờ hoặc đăng ký một lệnh gọi lại trong Future.

 6. Mặc dù các ví dụ trên tập trung vào quy trình đăng nhập, nhưng bạn cũng có thể liên kết nhà cung cấp Yahoo với người dùng hiện có bằng LinkWithProvider. Ví dụ: bạn có thể liên kết nhiều nhà cung cấp với cùng một người dùng để cho phép họ đăng nhập bằng một trong hai nhà cung cấp đó.

  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result = user.LinkWithProvider(provider_data);
  
 7. Bạn có thể sử dụng cùng một mẫu với ReauthenticateWithProvider để truy xuất thông tin xác thực mới cho các hoạt động nhạy cảm yêu cầu đăng nhập gần đây.

  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
   user.ReauthenticateWithProvider(provider_data);
  

  Sau đó, ứng dụng của bạn có thể chờ hoặc đăng ký một lệnh gọi lại trong Future.

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin của nhà cung cấp dịch vụ xác thực) mà người dùng đã đăng nhập. Tài khoản mới này được lưu trữ như một phần trong dự án Firebase và có thể được dùng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng firebase::auth::User:

  firebase::auth::User user = auth->current_user();
  if (user.is_valid()) {
   std::string name = user.display_name();
   std::string email = user.email();
   std::string photo_url = user.photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user.uid();
  }
  
 • Trong Quy tắc bảo mật của Cloud Storage và Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng riêng biệt của người dùng đã đăng nhập từ biến auth rồi sử dụng mã này để kiểm soát những dữ liệu mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi SignOut():

auth->SignOut();