Xác thực bằng Firebase bằng hệ thống xác thực tùy chỉnh

Bạn có thể tích hợp Xác thực Firebase với hệ thống xác thực tùy chỉnh bằng cách sửa đổi máy chủ xác thực của mình để tạo mã thông báo đã ký tùy chỉnh khi người dùng đăng nhập thành công. Ứng dụng của bạn nhận được mã thông báo này và sử dụng nó để xác thực với Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa làm theo, hãy làm theo các bước trong hướng dẫn Bắt đầu .
 2. Cài đặt và định cấu hình SDK quản trị Firebase . Đảm bảo khởi tạo SDK bằng thông tin xác thực chính xác cho dự án Firebase của bạn.

Xác thực với Firebase

 1. Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn, hãy gửi thông tin xác thực đăng nhập của họ (ví dụ: tên người dùng và mật khẩu) đến máy chủ xác thực của bạn. Máy chủ của bạn kiểm tra thông tin đăng nhập và nếu chúng hợp lệ thì sẽ tạo mã thông báo Firebase tùy chỉnh và gửi mã thông báo trở lại ứng dụng của bạn.

 2. Sau khi bạn nhận được mã thông báo tùy chỉnh từ máy chủ xác thực của mình, hãy chuyển nó tới signInWithCustomToken() để đăng nhập người dùng:

  try {
    final userCredential =
      await FirebaseAuth.instance.signInWithCustomToken(token);
    print("Sign-in successful.");
  } on FirebaseAuthException catch (e) {
    switch (e.code) {
      case "invalid-custom-token":
        print("The supplied token is not a Firebase custom auth token.");
        break;
      case "custom-token-mismatch":
        print("The supplied token is for a different Firebase project.");
        break;
      default:
        print("Unknown error.");
    }
  }
  

Bước tiếp theo

Sau khi người dùng tạo tài khoản mới, tài khoản này sẽ được lưu trữ như một phần của dự án Firebase của bạn và có thể được sử dụng để nhận dạng người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đã sử dụng phương thức đăng nhập nào.

Trong ứng dụng của mình, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng User . Xem Quản lý người dùng .

Trong Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực và lưu trữ đám mây của Firebase, bạn có thể lấy ID người dùng duy nhất của người dùng đã đăng nhập từ biến auth và sử dụng nó để kiểm soát dữ liệu nào người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình bằng nhiều nhà cung cấp xác thực bằng cách liên kết thông tin xác thực của nhà cung cấp xác thực ) với tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất người dùng, hãy gọi signOut() :

await FirebaseAuth.instance.signOut();