Quản lý người dùng trong Firebase

Tạo người dùng

Bạn tạo người dùng mới trong dự án Firebase của mình theo bốn cách:

 • Gọi phương thức createUserWithEmailAndPassword() .
 • Đăng nhập người dùng lần đầu tiên bằng cách sử dụng nhà cung cấp danh tính liên kết , chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google, Đăng nhập Facebook hoặc Apple.

Bạn cũng có thể tạo người dùng được xác thực bằng mật khẩu mới từ phần Xác thực của bảng điều khiển Firebase , trên trang Người dùng.

Lấy hồ sơ của người dùng

Để lấy thông tin hồ sơ của người dùng, hãy sử dụng các thuộc tính của User . Có ba cách để lấy đối tượng User đại diện cho người dùng hiện tại:

 • Các luồng authStateChanges , idTokenChangesuserChanges : người nghe của bạn sẽ nhận được User hiện tại hoặc null nếu không có người dùng nào được xác thực:

  FirebaseAuth.instance
   .authStateChanges()
   .listen((User? user) {
    if (user != null) {
     print(user.uid);
    }
   });
  

  Khi ứng dụng khởi động, một sự kiện sẽ kích hoạt sau khi thông tin đăng nhập của người dùng (nếu có) từ bộ nhớ cục bộ đã được khôi phục, nghĩa là trình nghe của bạn luôn được gọi khi trạng thái người dùng được khởi tạo. Sau đó, bất cứ khi nào trạng thái xác thực thay đổi, một sự kiện mới sẽ được đưa ra với trạng thái người dùng được cập nhật.

  Bằng cách lắng nghe trạng thái xác thực, bạn có thể xây dựng giao diện người dùng phản ứng với những thay đổi này trong trạng thái xác thực.

 • Đối tượng UserCredential được trả về bởi các phương thức xác thực ( signIn -): đối tượng UserCredential có thuộc tính user với User hiện tại:

  final userCredential =
    await FirebaseAuth.instance.signInWithCredential(credential);
  final user = userCredential.user;
  print(user?.uid);
  
 • Thuộc tính currentUser của phiên bản FirebaseAuth : nếu bạn chắc chắn người dùng hiện đã đăng nhập, bạn có thể truy cập User từ thuộc tính currentUser :

  if (FirebaseAuth.instance.currentUser != null) {
   print(FirebaseAuth.instance.currentUser?.uid);
  }
  

  currentUser có thể null vì hai lý do:

  • Người dùng chưa đăng nhập.
  • Đối tượng xác thực chưa khởi tạo xong. Nếu bạn sử dụng trình nghe để theo dõi trạng thái đăng nhập của người dùng thì bạn không cần xử lý trường hợp này.

Nhận thông tin hồ sơ cụ thể của nhà cung cấp của người dùng

Để lấy thông tin hồ sơ được truy xuất từ ​​nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập được liên kết với người dùng, hãy sử dụng thuộc tính providerData . Ví dụ:

if (user != null) {
  for (final providerProfile in user.providerData) {
    // ID of the provider (google.com, apple.com, etc.)
    final provider = providerProfile.providerId;

    // UID specific to the provider
    final uid = providerProfile.uid;

    // Name, email address, and profile photo URL
    final name = providerProfile.displayName;
    final emailAddress = providerProfile.email;
    final profilePhoto = providerProfile.photoURL;
  }
}

Cập nhật hồ sơ của người dùng

Bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng—tên hiển thị và URL ảnh hồ sơ của người dùng—bằng các phương thức update . Ví dụ:

await user?.updateDisplayName("Jane Q. User");
await user?.updatePhotoURL("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg");

Đặt địa chỉ email của người dùng

Bạn có thể đặt địa chỉ email của người dùng bằng phương thức updateEmail() . Ví dụ:

await user?.updateEmail("janeq@example.com");

Gửi cho người dùng một email xác minh

Bạn có thể gửi email xác minh địa chỉ cho người dùng bằng phương thức sendEmailVerification() . Ví dụ:

await user?.sendEmailVerification();

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu email được sử dụng trong phần Xác thực của bảng điều khiển Firebase , trên trang Mẫu email. Xem Mẫu email trong Trung tâm trợ giúp Firebase.

Cũng có thể chuyển trạng thái qua URL tiếp tục để chuyển hướng quay lại ứng dụng khi gửi email xác minh.

Ngoài ra, bạn có thể bản địa hóa email xác minh bằng cách cập nhật mã ngôn ngữ trên phiên bản Auth trước khi gửi email. Ví dụ:

await FirebaseAuth.instance.setLanguageCode("fr");
await user?.sendEmailVerification();

Đặt mật khẩu của người dùng

Bạn có thể đặt mật khẩu của người dùng bằng phương thức updatePassword() . Ví dụ:

await user?.updatePassword(newPassword);

Gửi email đặt lại mật khẩu

Bạn có thể gửi email đặt lại mật khẩu cho người dùng bằng phương thức sendPasswordResetEmail() . Ví dụ:

await FirebaseAuth.instance
  .sendPasswordResetEmail(email: "user@example.com");

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu email được sử dụng trong phần Xác thực của bảng điều khiển Firebase , trên trang Mẫu email. Xem Mẫu email trong Trung tâm trợ giúp Firebase.

Cũng có thể chuyển trạng thái qua URL tiếp tục để chuyển hướng trở lại ứng dụng khi gửi email đặt lại mật khẩu.

Ngoài ra, bạn có thể bản địa hóa email đặt lại mật khẩu bằng cách cập nhật mã ngôn ngữ trên phiên bản Auth trước khi gửi email. Ví dụ:

await FirebaseAuth.instance.setLanguageCode("fr");

Bạn cũng có thể gửi email đặt lại mật khẩu từ bảng điều khiển Firebase.

Xóa người dùng

Bạn có thể xóa tài khoản người dùng bằng phương thức delete() . Ví dụ:

await user?.delete();

Bạn cũng có thể xóa người dùng khỏi phần Xác thực của bảng điều khiển Firebase , trên trang Người dùng.

Xác thực lại người dùng

Một số hành động nhạy cảm về bảo mật—chẳng hạn như xóa tài khoản , đặt địa chỉ email chínhthay đổi mật khẩu —yêu cầu người dùng phải đăng nhập gần đây. Nếu bạn thực hiện một trong những hành động này và người dùng đã đăng nhập cách đây quá lâu, hành động không thành công và ném ra FirebaseAuthException với mã requires-recent-login . Khi điều này xảy ra, hãy xác thực lại người dùng bằng cách nhận thông tin đăng nhập mới từ người dùng và chuyển thông tin xác thực đó tới reauthenticate . Ví dụ:

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials.
// Then, use the credentials to reauthenticate:
await user?.reauthenticateWithCredential(credential);

Nhập tài khoản người dùng

Bạn có thể nhập tài khoản người dùng từ một tệp vào dự án Firebase của mình bằng cách sử dụng lệnh auth:import của Firebase CLI. Ví dụ:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14