Xác thực với Firebase bằng Tài khoản dựa trên mật khẩu trên Flutter

Bạn có thể sử dụng Xác thực Firebase để cho phép người dùng của mình xác thực với Firebase bằng địa chỉ email và mật khẩu.

Trước khi bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa thực hiện, hãy làm theo các bước trong hướng dẫn Bắt đầu .

 2. Bật đăng nhập Email / Mật khẩu:

  • Trong phần Xác thực của bảng điều khiển Firebase, hãy mở trang Phương pháp đăng nhập .
  • Từ trang Phương pháp đăng nhập , hãy bật phương thức đăng nhập Email / mật khẩu và nhấp vào Lưu .

Tạo tài khoản dựa trên mật khẩu

Để tạo tài khoản người dùng mới bằng mật khẩu, hãy gọi phương thức createUserWithEmailAndPassword() :

try {
 final credential = await FirebaseAuth.instance.createUserWithEmailAndPassword(
  email: emailAddress,
  password: password,
 );
} on FirebaseAuthException catch (e) {
 if (e.code == 'weak-password') {
  print('The password provided is too weak.');
 } else if (e.code == 'email-already-in-use') {
  print('The account already exists for that email.');
 }
} catch (e) {
 print(e);
}

Thông thường, bạn sẽ thực hiện việc này từ màn hình đăng ký ứng dụng của mình. Khi người dùng mới đăng ký bằng biểu mẫu đăng ký ứng dụng của bạn, hãy hoàn thành mọi bước xác thực tài khoản mới mà ứng dụng của bạn yêu cầu, chẳng hạn như xác minh rằng mật khẩu của tài khoản mới đã được nhập chính xác và đáp ứng các yêu cầu phức tạp của bạn.

Nếu tài khoản mới được tạo thành công, người dùng cũng đã đăng nhập. Nếu bạn đang nghe các thay đổi trong trạng thái xác thực , một sự kiện mới sẽ được gửi đến người nghe của bạn.

Tiếp theo là tạo tài khoản mới, bạn có thể Xác minh địa chỉ email của người dùng .

Đăng nhập người dùng bằng địa chỉ email và mật khẩu

Các bước đăng nhập người dùng bằng mật khẩu tương tự như các bước tạo tài khoản mới. Từ màn hình đăng nhập ứng dụng của bạn, hãy gọi signInWithEmailAndPassword() :

try {
 final credential = await FirebaseAuth.instance.signInWithEmailAndPassword(
  email: emailAddress,
  password: password
 );
} on FirebaseAuthException catch (e) {
 if (e.code == 'user-not-found') {
  print('No user found for that email.');
 } else if (e.code == 'wrong-password') {
  print('Wrong password provided for that user.');
 }
}

Bước tiếp theo

Sau khi người dùng tạo tài khoản mới, tài khoản này được lưu trữ như một phần của dự án Firebase của bạn và có thể được sử dụng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đã sử dụng phương thức đăng nhập nào.

Trong ứng dụng của mình, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng User . Xem Quản lý người dùng .

Trong Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase và Quy tắc bảo mật lưu trữ đám mây, bạn có thể lấy ID người dùng duy nhất của người dùng đã đăng nhập từ biến auth và sử dụng nó để kiểm soát dữ liệu nào mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình bằng nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp xác thực ) với tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi signOut() :

await FirebaseAuth.instance.signOut();