ลิงก์ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายกับบัญชีบนแพลตฟอร์ม Apple

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ใช้จะระบุตัวผู้ใช้ได้ด้วยรหัสผู้ใช้ Firebase เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ เช่น ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสามารถลิงก์บัญชี Google และลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอนาคต หรือผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถเชื่อมโยงบัญชี Facebook แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook ในภายหลังเพื่อใช้แอปของคุณต่อไป

ก่อนเริ่มต้น

เพิ่มการรองรับผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ 2 รายขึ้นไป (อาจรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุตัวตน) ในแอป

วิธีลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยใช้ผู้ให้บริการหรือวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใดก็ได้
 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่รวมการเรียกใช้เมธอดของ FIRAuth.signInWith เช่น รับโทเค็น Google ID, โทเค็นเพื่อการเข้าถึง Facebook หรืออีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้
 3. รับ FIRAuthCredential สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่:

  Google Sign-In
  Swift
  guard
   let authentication = user?.authentication,
   let idToken = authentication.idToken
  else {
   return
  }
  
  let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                          accessToken: authentication.accessToken)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
  [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                   accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
  
  เข้าสู่ระบบ Facebook
  Swift
  let credential = FacebookAuthProvider
   .credential(withAccessToken: AccessToken.current!.tokenString)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential = [FIRFacebookAuthProvider
    credentialWithAccessToken:[FBSDKAccessToken currentAccessToken].tokenString];
  
  การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลด้วยรหัสผ่าน
  Swift
  let credential = EmailAuthProvider.credential(withEmail: email, password: password)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
    [FIREmailAuthProvider credentialWithEmail:email
                         password:password];
  
 4. ส่งออบเจ็กต์ FIRAuthCredential ไปยังเมธอด linkWithCredential:completion: ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนี้

  Swift
    user.link(with: credential) { authResult, error in
   // ...
  }
  }
  
  Objective-C
    [[FIRAuth auth].currentUser linkWithCredential:credential
    completion:^(FIRAuthDataResult *result, NSError *_Nullable error) {
   // ...
  }];
  

  การเรียก linkWithCredential:completion: จะล้มเหลวหากข้อมูลเข้าสู่ระบบลิงก์กับบัญชีผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว ในกรณีนี้ คุณต้องจัดการการผสานรวมบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมสำหรับแอป

  Swift

  let prevUser = Auth.auth().currentUser
  Auth.auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
    if let error = error {
     let authError = error as NSError
     if isMFAEnabled, authError.code == AuthErrorCode.secondFactorRequired.rawValue {
      // The user is a multi-factor user. Second factor challenge is required.
      let resolver = authError
       .userInfo[AuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey] as! MultiFactorResolver
      var displayNameString = ""
      for tmpFactorInfo in resolver.hints {
       displayNameString += tmpFactorInfo.displayName ?? ""
       displayNameString += " "
      }
      self.showTextInputPrompt(
       withMessage: "Select factor to sign in\n\(displayNameString)",
       completionBlock: { userPressedOK, displayName in
        var selectedHint: PhoneMultiFactorInfo?
        for tmpFactorInfo in resolver.hints {
         if displayName == tmpFactorInfo.displayName {
          selectedHint = tmpFactorInfo as? PhoneMultiFactorInfo
         }
        }
        PhoneAuthProvider.provider()
         .verifyPhoneNumber(with: selectedHint!, uiDelegate: nil,
                   multiFactorSession: resolver
                    .session) { verificationID, error in
          if error != nil {
           print(
            "Multi factor start sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
           )
          } else {
           self.showTextInputPrompt(
            withMessage: "Verification code for \(selectedHint?.displayName ?? "")",
            completionBlock: { userPressedOK, verificationCode in
             let credential: PhoneAuthCredential? = PhoneAuthProvider.provider()
              .credential(withVerificationID: verificationID!,
                    verificationCode: verificationCode!)
             let assertion: MultiFactorAssertion? = PhoneMultiFactorGenerator
              .assertion(with: credential!)
             resolver.resolveSignIn(with: assertion!) { authResult, error in
              if error != nil {
               print(
                "Multi factor finanlize sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
               )
              } else {
               self.navigationController?.popViewController(animated: true)
              }
             }
            }
           )
          }
         }
       }
      )
     } else {
      self.showMessagePrompt(error.localizedDescription)
      return
     }
     // ...
     return
    }
    // User is signed in
    // ...
  }
        // Merge prevUser and currentUser accounts and data
        // ...
      }
  

  Objective-C

  FIRUser *prevUser = [FIRAuth auth].currentUser;
  [[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
               completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                      NSError * _Nullable error) {
    if (isMFAEnabled && error && error.code == FIRAuthErrorCodeSecondFactorRequired) {
     FIRMultiFactorResolver *resolver = error.userInfo[FIRAuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey];
     NSMutableString *displayNameString = [NSMutableString string];
     for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
      [displayNameString appendString:tmpFactorInfo.displayName];
      [displayNameString appendString:@" "];
     }
     [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Select factor to sign in\n%@", displayNameString]
                completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable displayName) {
      FIRPhoneMultiFactorInfo* selectedHint;
      for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
       if ([displayName isEqualToString:tmpFactorInfo.displayName]) {
        selectedHint = (FIRPhoneMultiFactorInfo *)tmpFactorInfo;
       }
      }
      [FIRPhoneAuthProvider.provider
      verifyPhoneNumberWithMultiFactorInfo:selectedHint
      UIDelegate:nil
      multiFactorSession:resolver.session
      completion:^(NSString * _Nullable verificationID, NSError * _Nullable error) {
       if (error) {
        [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
       } else {
        [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Verification code for %@", selectedHint.displayName]
                   completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable verificationCode) {
         FIRPhoneAuthCredential *credential =
           [[FIRPhoneAuthProvider provider] credentialWithVerificationID:verificationID
                                 verificationCode:verificationCode];
         FIRMultiFactorAssertion *assertion = [FIRPhoneMultiFactorGenerator assertionWithCredential:credential];
         [resolver resolveSignInWithAssertion:assertion completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
          if (error) {
           [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
          } else {
           NSLog(@"Multi factor finanlize sign in succeeded.");
          }
         }];
        }];
       }
      }];
     }];
    }
   else if (error) {
    // ...
    return;
   }
   // User successfully signed in. Get user data from the FIRUser object
   if (authResult == nil) { return; }
   FIRUser *user = authResult.user;
   // ...
  }];
                    // Merge prevUser and currentUser accounts and data
                    // ...
                  }];
  

หากเรียกใช้ linkWithCredential:completion: สำเร็จ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่ลิงก์อยู่และเข้าถึงข้อมูล Firebase เดียวกันได้

คุณยกเลิกการลิงก์ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีได้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้กับผู้ให้บริการรายนั้นได้อีก

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์จากบัญชีผู้ใช้ ให้ส่งรหัสผู้ให้บริการไปยังเมธอด unlink คุณรับรหัสผู้ให้บริการของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่ลิงก์กับผู้ใช้ได้จากพร็อพเพอร์ตี้ providerData

Swift

Auth.auth().currentUser?.unlink(fromProvider: providerID!) { user, error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser unlinkFromProvider:providerID
                  completion:^(FIRUser *_Nullable user, NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];