Xác thực bằng Yahoo trên các nền tảng của Apple

Bạn có thể cho phép người dùng xác thực với Firebase thông qua các nhà cung cấp OAuth như Yahoo bằng cách tích hợp tính năng Đăng nhập OAuth chung vào ứng dụng bằng cách sử dụng Firebase SDK để thực hiện quy trình đăng nhập từ đầu đến cuối.

Trước khi bắt đầu

Để đăng nhập người dùng bằng tài khoản Yahoo, trước tiên, bạn phải bật Yahoo làm nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập cho dự án Firebase của mình:

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn.
 2. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
 3. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy bật nhà cung cấp Yahoo.
 4. Thêm Mã ứng dụng kháchMật khẩu ứng dụng khách trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của nhà cung cấp đó vào cấu hình của nhà cung cấp:
  1. Để đăng ký ứng dụng OAuth của Yahoo, hãy làm theo tài liệu dành cho nhà phát triển Yahoo về cách đăng ký ứng dụng web với Yahoo.

   Hãy nhớ chọn hai quyền đối với API OpenID Connect: profileemail.

  2. Khi đăng ký ứng dụng với các nhà cung cấp này, hãy nhớ đăng ký miền *.firebaseapp.com cho dự án của bạn dưới dạng miền chuyển hướng cho ứng dụng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xử lý quy trình đăng nhập bằng Firebase SDK

Để xử lý quy trình đăng nhập bằng SDK nền tảng Apple của Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm giao thức URL tùy chỉnh vào dự án Xcode của bạn:

  1. Mở cấu hình dự án: nhấp đúp vào tên dự án trong chế độ xem dạng cây ở bên trái. Chọn ứng dụng của bạn trong mục MỤC TIÊU, sau đó chọn thẻ Thông tin và mở rộng mục Loại URL.
  2. Nhấp vào nút + và thêm Mã ứng dụng được mã hoá dưới dạng lược đồ URL. Bạn có thể tìm thấy Mã ứng dụng được mã hoá trên trang Cài đặt chung của bảng điều khiển của Firebase, trong phần dành cho ứng dụng iOS của bạn. Để trống các trường khác.

   Khi hoàn tất, cấu hình của bạn sẽ có dạng như sau (nhưng với các giá trị dành riêng cho ứng dụng):

   Ảnh chụp màn hình giao diện thiết lập lược đồ URL tuỳ chỉnh của Xcode

 2. Tạo một thực thể của OAuthProvider sử dụng mã nhà cung cấp yahoo.com.

  Swift

  var provider = OAuthProvider(providerID: "yahoo.com")
    

  Objective-C

  FIROAuthProvider *provider = [FIROAuthProvider providerWithProviderID:@"yahoo.com"];
    
 3. Không bắt buộc: Chỉ định các thông số OAuth tuỳ chỉnh khác mà bạn muốn gửi cùng với yêu cầu OAuth.

  Swift

  provider.customParameters = [
  "prompt": "login",
  "language": "fr"
  ]
    

  Objective-C

  [provider setCustomParameters:@{@"prompt": @"login", @"language": @"fr"}];
    

  Để biết các tham số mà Yahoo hỗ trợ, hãy xem tài liệu về OAuth của Yahoo. Xin lưu ý rằng bạn không thể truyền các tham số bắt buộc của Firebase bằng setCustomParameters. Các tham số này là client_id, redirect_uri, response_type, scopestate.

 4. Không bắt buộc: Chỉ định các phạm vi OAuth 2.0 khác ngoài profileemail mà bạn muốn yêu cầu từ trình cung cấp dịch vụ xác thực. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu riêng tư của người dùng từ API Yahoo, thì bạn cần yêu cầu cấp quyền đối với API Yahoo trong phần Quyền đối với API trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Yahoo. Phạm vi OAuth được yêu cầu phải khớp chính xác với các phạm vi được định cấu hình sẵn trong phần quyền đối với API của ứng dụng. Ví dụ: nếu yêu cầu quyền đọc/ghi đối với danh bạ của người dùng và được định cấu hình sẵn trong các quyền API của ứng dụng, thì sdct-w phải được truyền thay vì phạm vi OAuth chỉ đọc sdct-r. Nếu không, quy trình này sẽ không thành công và người dùng cuối sẽ nhìn thấy lỗi.

  Swift

  // Request access to Yahoo Mail API.
  // Request read/write access to user contacts.
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  provider.scopes = ["mail-r", "sdct-w"]
    

  Objective-C

  // Request access to Yahoo Mail API.
  // Request read/write access to user contacts.
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  [provider setScopes:@[@"mail-r", @"sdct-w"]];
    

  Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo tài liệu về phạm vi Yahoo.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tuỳ chỉnh cách ứng dụng thể hiện SFSafariViewController hoặc UIWebView khi hiển thị reCAPTCHA cho người dùng, hãy tạo một lớp tuỳ chỉnh phù hợp với giao thức AuthUIDelegate và truyền lớp đó đến credentialWithUIDelegate.

 6. Xác thực bằng Firebase bằng đối tượng nhà cung cấp OAuth.

  Swift

  provider.getCredentialWith(nil) { credential, error in
  if error != nil {
  // Handle error.
  }
  if credential != nil {
  Auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
   if error != nil {
    // Handle error.
   }
   // User is signed in.
   // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
   // Yahoo OAuth access token can also be retrieved by:
   // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
   // Yahoo OAuth ID token can be retrieved by calling:
   // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
  }
  }
  }
    

  Objective-C

  [provider getCredentialWithUIDelegate:nil
              completion:^(FIRAuthCredential *_Nullable credential, NSError *_Nullable error) {
  if (error) {
  // Handle error.
  }
  if (credential) {
  [[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
               completion:^(FIRAuthDataResult *_Nullable authResult, NSError *_Nullable error) {
   if (error) {
    // Handle error.
   }
   // User is signed in.
   // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
   // Yahoo OAuth access token can also be retrieved by:
   // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
   // Yahoo OAuth ID token can be retrieved by calling:
   // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
  }];
  }
  }];
    

  Bạn có thể gọi API Yahoo bằng cách sử dụng mã truy cập OAuth.

  Ví dụ: để nhận thông tin hồ sơ cơ bản, bạn có thể gọi API REST, truyền mã truy cập trong tiêu đề Authorization:

  https://social.yahooapis.com/v1/user/YAHOO_USER_UID/profile?format=json
  

  Trong đó YAHOO_USER_UID là mã nhận dạng của người dùng Yahoo có thể được truy xuất từ trường Auth.auth.currentUser.providerData[0].uid hoặc từ authResult.additionalUserInfo.profile.

 7. Mặc dù các ví dụ trên tập trung vào quy trình đăng nhập, nhưng bạn cũng có thể liên kết nhà cung cấp Yahoo với người dùng hiện có bằng linkWithPopup. Ví dụ: bạn có thể liên kết nhiều nhà cung cấp với cùng một người dùng để cho phép họ đăng nhập bằng một trong hai nhà cung cấp đó.

  Swift

  Auth().currentUser.link(withCredential: credential) { authResult, error in
  if error != nil {
  // Handle error.
  }
  // Yahoo credential is linked to the current user.
  // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
  // Yahoo OAuth access token can also be retrieved by:
  // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
  // Yahoo OAuth ID token can be retrieved by calling:
  // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
  }
    

  Objective-C

  [[FIRAuth auth].currentUser
  linkWithCredential:credential
      completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
  if (error) {
  // Handle error.
  }
  // Yahoo credential is linked to the current user.
  // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
  // Yahoo OAuth access token is can also be retrieved by:
  // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
  // Yahoo OAuth ID token can be retrieved by calling:
  // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
  }];
    
 8. Bạn có thể sử dụng cùng một mẫu với reauthenticateWithPopup/reauthenticateWithRedirect để truy xuất thông tin xác thực mới cho các thao tác nhạy cảm yêu cầu đăng nhập gần đây.

  Swift

  Auth().currentUser.reauthenticateWithCredential(withCredential: credential) { authResult, error in
  if error != nil {
  // Handle error.
  }
  // User is re-authenticated with fresh tokens minted and
  // should be able to perform sensitive operations like account
  // deletion and email or password update.
  // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
  // Additional OAuth access token is can also be retrieved by:
  // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
  // Yahoo OAuth ID token can be retrieved by calling:
  // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
  }
    

  Objective-C

  [[FIRAuth auth].currentUser
  reauthenticateWithCredential:credential
           completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
  if (error) {
  // Handle error.
  }
  // User is re-authenticated with fresh tokens minted and
  // should be able to perform sensitive operations like account
  // deletion and email or password update.
  // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
  // Additional OAuth access token is can also be retrieved by:
  // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
  // Yahoo OAuth ID token can be retrieved by calling:
  // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
  }];
    

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin của nhà cung cấp dịch vụ xác thực) mà người dùng đã đăng nhập. Tài khoản mới này được lưu trữ như một phần trong dự án Firebase và có thể được dùng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng User . Xem phần Quản lý người dùng.

 • Trong Quy tắc bảo mật của Cloud Storage và Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng riêng biệt của người dùng đã đăng nhập từ biến auth rồi sử dụng mã này để kiểm soát những dữ liệu mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi signOut:.

Swift

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

Objective-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

Bạn cũng nên thêm mã xử lý lỗi cho toàn bộ các lỗi xác thực. Hãy xem bài viết Xử lý lỗi.