ลิงก์ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายกับบัญชีใน Unity

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ใช้จะระบุตัวผู้ใช้ได้ด้วยรหัสผู้ใช้ Firebase เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ เช่น ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสามารถลิงก์บัญชี Google และลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอนาคต หรือผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถเชื่อมโยงบัญชี Facebook แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook ในภายหลังเพื่อใช้แอปของคุณต่อไป

ก่อนเริ่มต้น

เพิ่มการรองรับผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ 2 รายขึ้นไป (อาจรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุตัวตน) ในแอป

คลาส FirebaseAuth เป็นเกตเวย์สำหรับการเรียก API ทั้งหมด ซึ่งเข้าถึงได้ผ่าน FirebaseAuth.DefaultInstance
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;

วิธีลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยใช้ผู้ให้บริการหรือวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใดก็ได้
 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่รวมการเรียกใช้เมธอดของ Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync เช่น รับโทเค็น Google ID, โทเค็นเพื่อการเข้าถึง Facebook หรืออีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้
 3. รับ Firebase.Auth.Credential สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่:

  Google Sign-In
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.GoogleAuthProvider.GetCredential(googleIdToken, googleAccessToken);
  
  การเข้าสู่ระบบ Facebook
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.FacebookAuthProvider.GetCredential(accessToken);
  
  การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลด้วยรหัสผ่าน
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.EmailAuthProvider.GetCredential(email, password);
  
 4. ส่งออบเจ็กต์ Firebase.Auth.Credential ไปยังเมธอด LinkWithCredentialAsync ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนี้

  auth.CurrentUser.LinkWithCredentialAsync(credential).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("LinkWithCredentialAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("LinkWithCredentialAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("Credentials successfully linked to Firebase user: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  });
  

  การเรียก LinkWithCredentialAsync จะล้มเหลวหากข้อมูลเข้าสู่ระบบลิงก์กับบัญชีผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว ในกรณีนี้ คุณต้องจัดการการผสานรวมบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมสำหรับแอป

  // Gather data for the currently signed in User.
  string currentUserId = auth.CurrentUser.UserId;
  string currentEmail = auth.CurrentUser.Email;
  string currentDisplayName = auth.CurrentUser.DisplayName;
  System.Uri currentPhotoUrl = auth.CurrentUser.PhotoUrl;
  
  // Sign in with the new credentials.
  auth.SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync(credential).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  
   // TODO: Merge app specific details using the newUser and values from the
   // previous user, saved above.
  });
  

หากเรียกใช้ LinkWithCredentialAsync สำเร็จ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่ลิงก์อยู่และเข้าถึงข้อมูล Firebase เดียวกันได้

คุณยกเลิกการลิงก์ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีได้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้กับผู้ให้บริการรายนั้นได้อีก

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์จากบัญชีผู้ใช้ ให้ส่งรหัสผู้ให้บริการไปยังเมธอด UnlinkAsync คุณสามารถรับรหัสผู้ให้บริการของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่ลิงก์กับผู้ใช้ได้โดยการเรียกใช้ ProviderData

// Unlink the sign-in provider from the currently active user.
// providerIdString is a string identifying a provider,
// retrieved via FirebaseAuth.FetchProvidersForEmail().
auth.CurrentUser.UnlinkAsync(providerIdString).ContinueWith(task => {
 if (task.IsCanceled) {
  Debug.LogError("UnlinkAsync was canceled.");
  return;
 }
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogError("UnlinkAsync encountered an error: " + task.Exception);
  return;
 }

 // The user has been unlinked from the provider.
 Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
 Debug.LogFormat("Credentials successfully unlinked from user: {0} ({1})",
   result.User.DisplayName, result.User.UserId);
});