Liên kết nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản bằng JavaScript

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của trình cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có. Người dùng có thể được nhận dạng bằng cùng một mã nhận dạng người dùng Firebase, bất kể họ đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào để đăng nhập. Ví dụ: người dùng đã đăng nhập bằng mật khẩu có thể liên kết Tài khoản Google và đăng nhập bằng một trong hai phương thức trong tương lai. Hoặc người dùng ẩn danh có thể liên kết tài khoản Facebook rồi sau đó đăng nhập bằng Facebook để tiếp tục sử dụng ứng dụng của bạn.

Trước khi bắt đầu

Thêm tính năng hỗ trợ cho 2 hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực (có thể bao gồm cả phương thức xác thực ẩn danh) vào ứng dụng của bạn.

Cách liên kết thông tin đăng nhập của một nhà cung cấp dịch vụ xác thực như Google hoặc Facebook với một tài khoản người dùng hiện có:

 1. Đăng nhập người dùng bằng bất kỳ phương thức hoặc nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào.
 2. Lấy đối tượng AuthProvider tương ứng với nhà cung cấp mà bạn muốn liên kết với tài khoản của người dùng. Ví dụ:

  Web

  import { GoogleAuthProvider, FacebookAuthProvider, TwitterAuthProvider, GithubAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const googleProvider = new GoogleAuthProvider();
  const facebookProvider = new FacebookAuthProvider();
  const twitterProvider = new TwitterAuthProvider();
  const githubProvider = new GithubAuthProvider();

  Web

  var googleProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
  var facebookProvider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
  var twitterProvider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
  var githubProvider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
 3. Nhắc người dùng đăng nhập thông qua nhà cung cấp mà bạn muốn liên kết. Bạn có thể nhắc người dùng đăng nhập bằng cách mở cửa sổ bật lên hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập của nhà cung cấp. Phương thức chuyển hướng được ưu tiên trên thiết bị di động.
  • Để đăng nhập bằng cửa sổ bật lên, hãy gọi linkWithPopup:

   Web

   import { getAuth, linkWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithPopup(auth.currentUser, provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    const user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web

   auth.currentUser.linkWithPopup(provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    var credential = result.credential;
    var user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  • Để đăng nhập bằng cách chuyển hướng đến trang đăng nhập của nhà cung cấp, hãy gọi linkWithRedirect: Làm theo các phương pháp hay nhất khi sử dụng phương thức "linkWithredirect".

   Web

   import { getAuth, linkWithRedirect, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithRedirect(auth.currentUser, provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);

   Web

   auth.currentUser.linkWithRedirect(provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);
   Sau khi người dùng đăng nhập, họ sẽ được chuyển hướng trở lại trang của bạn. Sau đó, bạn có thể truy xuất kết quả đăng nhập bằng cách gọi getRedirectResult khi trang của bạn tải:

   Web

   import { getRedirectResult } from "firebase/auth";
   getRedirectResult(auth).then((result) => {
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    if (credential) {
     // Accounts successfully linked.
     const user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web

   auth.getRedirectResult().then((result) => {
    if (result.credential) {
     // Accounts successfully linked.
     var credential = result.credential;
     var user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  Nếu người dùng đăng nhập thành công, thì tài khoản của người dùng với nhà cung cấp sẽ được liên kết với tài khoản của người dùng trong dự án Firebase của bạn.

  Không liên kết được tài khoản nếu thông tin đăng nhập đã được liên kết với một tài khoản người dùng khác. Trong trường hợp này, bạn phải xử lý việc hợp nhất các tài khoản và dữ liệu liên kết sao cho phù hợp với ứng dụng của mình:

  Web

  import { getAuth, signInWithCredential, linkWithCredential, OAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  const repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  const auth = getAuth();
  const prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  const prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  signInWithCredential(auth, newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   const currentUser = result.user;
   const currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   const mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   const credential = OAuthProvider.credentialFromResult(result);
   return linkWithCredential(prevUser, credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     const linkCredential = OAuthProvider.credentialFromResult(linkResult);
     return signInWithCredential(auth, linkCredential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

  Web

  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  var repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  var prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  var prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  auth.signInWithCredential(newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   var currentUser = result.user;
   var currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   var mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   return prevUser.linkWithCredential(result.credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     return auth.signInWithCredential(linkResult.credential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

Để thêm thông tin xác thực mật khẩu và địa chỉ email vào tài khoản người dùng hiện có:

 1. Đăng nhập người dùng bằng bất kỳ phương thức hoặc nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào.
 2. Nhắc người dùng nhập địa chỉ email và mật khẩu mới.
 3. Tạo một đối tượng AuthCredential bằng địa chỉ email và mật khẩu:

  Web

  import { EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);

  Web

  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 4. Truyền đối tượng AuthCredential đến phương thức linkWithCredential của người dùng đã đăng nhập:

  Web

  import { getAuth, linkWithCredential } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  linkWithCredential(auth.currentUser, credential)
   .then((usercred) => {
    const user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Web

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then((usercred) => {
    var user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Lệnh gọi đến linkWithCredential sẽ không thành công nếu thông tin đăng nhập đã được liên kết với một tài khoản người dùng khác. Trong trường hợp này, bạn phải xử lý việc hợp nhất các tài khoản và dữ liệu liên kết cho phù hợp với ứng dụng của mình (xem ví dụ ở trên).

Bạn có thể huỷ liên kết nhà cung cấp dịch vụ xác thực khỏi một tài khoản để người dùng không thể đăng nhập bằng tài khoản nhà cung cấp đó nữa.

Để huỷ liên kết trình cung cấp dịch vụ xác thực khỏi tài khoản người dùng, hãy chuyển mã nhà cung cấp vào phương thức unlink. Bạn có thể lấy mã nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ xác thực được liên kết với người dùng từ thuộc tính providerData.

Web

import { getAuth, unlink } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
unlink(auth.currentUser, providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});

Web

user.unlink(providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});