จัดการผู้ใช้ใน Firebase

สร้างผู้ใช้

คุณสร้างผู้ใช้ใหม่ในโปรเจ็กต์ Firebase ได้ด้วยการเรียกใช้เมธอด createUserWithEmailAndPassword หรือลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้เป็นครั้งแรกโดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In หรือการเข้าสู่ระบบ Facebook

นอกจากนี้ คุณยังสร้างผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่านใหม่ได้จากส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ในหน้าผู้ใช้ หรือใช้ Admin SDK

รับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในขณะนี้

วิธีที่แนะนำเพื่อให้ได้ผู้ใช้ปัจจุบันคือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์ในออบเจ็กต์ Auth ดังนี้

Web

import { getAuth, onAuthStateChanged } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
onAuthStateChanged(auth, (user) => {
 if (user) {
  // User is signed in, see docs for a list of available properties
  // https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth.user
  const uid = user.uid;
  // ...
 } else {
  // User is signed out
  // ...
 }
});

Web

firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
 if (user) {
  // User is signed in, see docs for a list of available properties
  // https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.User
  var uid = user.uid;
  // ...
 } else {
  // User is signed out
  // ...
 }
});

การใช้ผู้สังเกตการณ์จะช่วยให้มั่นใจว่าออบเจ็กต์การตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในสถานะตัวกลาง เช่น การเริ่มต้น เมื่อคุณได้รับผู้ใช้ปัจจุบัน เมื่อคุณใช้ signInWithRedirect ผู้สังเกตการณ์ onAuthStateChanged จะรอจนกว่า getRedirectResult จะได้รับการแก้ไขก่อนทริกเกอร์

นอกจากนี้ คุณยังหาผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในขณะนี้ได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ currentUser หากผู้ใช้ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ currentUser จะเป็นค่าว่าง:

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

if (user) {
 // User is signed in, see docs for a list of available properties
 // https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth.user
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
}

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

if (user) {
 // User is signed in, see docs for a list of available properties
 // https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.User
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
}

รับโปรไฟล์ของผู้ใช้

หากต้องการดูข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ของอินสแตนซ์ User ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;
if (user !== null) {
 // The user object has basic properties such as display name, email, etc.
 const displayName = user.displayName;
 const email = user.email;
 const photoURL = user.photoURL;
 const emailVerified = user.emailVerified;

 // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use
 // this value to authenticate with your backend server, if
 // you have one. Use User.getToken() instead.
 const uid = user.uid;
}

Web

const user = firebase.auth().currentUser;
if (user !== null) {
 // The user object has basic properties such as display name, email, etc.
 const displayName = user.displayName;
 const email = user.email;
 const photoURL = user.photoURL;
 const emailVerified = user.emailVerified;

 // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use
 // this value to authenticate with your backend server, if
 // you have one. Use User.getIdToken() instead.
 const uid = user.uid;
}

รับข้อมูลโปรไฟล์เฉพาะผู้ให้บริการของผู้ใช้

หากต้องการดึงข้อมูลโปรไฟล์จากผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าใช้ที่ลิงก์กับผู้ใช้ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ providerData ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

if (user !== null) {
 user.providerData.forEach((profile) => {
  console.log("Sign-in provider: " + profile.providerId);
  console.log(" Provider-specific UID: " + profile.uid);
  console.log(" Name: " + profile.displayName);
  console.log(" Email: " + profile.email);
  console.log(" Photo URL: " + profile.photoURL);
 });
}

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

if (user !== null) {
 user.providerData.forEach((profile) => {
  console.log("Sign-in provider: " + profile.providerId);
  console.log(" Provider-specific UID: " + profile.uid);
  console.log(" Name: " + profile.displayName);
  console.log(" Email: " + profile.email);
  console.log(" Photo URL: " + profile.photoURL);
 });
}

อัปเดตโปรไฟล์ของผู้ใช้

คุณสามารถใช้เมธอด updateProfile เพื่ออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ ชื่อที่แสดงและ URL ของรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, updateProfile } from "firebase/auth";
const auth = getAuth();
updateProfile(auth.currentUser, {
 displayName: "Jane Q. User", photoURL: "https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"
}).then(() => {
 // Profile updated!
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

user.updateProfile({
 displayName: "Jane Q. User",
 photoURL: "https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"
}).then(() => {
 // Update successful
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
}); 

ตั้งค่าอีเมลของผู้ใช้

คุณจะตั้งค่าอีเมลของผู้ใช้ได้โดยใช้เมธอด updateEmail ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, updateEmail } from "firebase/auth";
const auth = getAuth();
updateEmail(auth.currentUser, "user@example.com").then(() => {
 // Email updated!
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

user.updateEmail("user@example.com").then(() => {
 // Update successful
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

ส่งอีเมลยืนยันให้ผู้ใช้

คุณส่งอีเมลยืนยันที่อยู่ให้กับผู้ใช้ได้ด้วยเมธอด sendEmailVerification ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, sendEmailVerification } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
sendEmailVerification(auth.currentUser)
 .then(() => {
  // Email verification sent!
  // ...
 });

Web

firebase.auth().currentUser.sendEmailVerification()
 .then(() => {
  // Email verification sent!
  // ...
 });

คุณปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ได้ในหน้าเทมเพลตอีเมล ดูเทมเพลตอีเมลใน ศูนย์ช่วยเหลือ Firebase

คุณอาจส่งผ่านสถานะผ่าน URL ต่อไปเพื่อเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังแอปเมื่อส่งอีเมลยืนยัน

นอกจากนี้ คุณยังแปลอีเมลยืนยันได้ด้วยการอัปเดตรหัสภาษาในอินสแตนซ์การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนส่งอีเมล ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
auth.languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// auth.useDeviceLanguage();

Web

firebase.auth().languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// firebase.auth().useDeviceLanguage();

ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้

คุณตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ได้โดยใช้เมธอด updatePassword ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, updatePassword } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();

const user = auth.currentUser;
const newPassword = getASecureRandomPassword();

updatePassword(user, newPassword).then(() => {
 // Update successful.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;
const newPassword = getASecureRandomPassword();

user.updatePassword(newPassword).then(() => {
 // Update successful.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

ส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณส่งอีเมลการรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังผู้ใช้ได้โดยใช้เมธอด sendPasswordResetEmail ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, sendPasswordResetEmail } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
sendPasswordResetEmail(auth, email)
 .then(() => {
  // Password reset email sent!
  // ..
 })
 .catch((error) => {
  const errorCode = error.code;
  const errorMessage = error.message;
  // ..
 });

Web

firebase.auth().sendPasswordResetEmail(email)
 .then(() => {
  // Password reset email sent!
  // ..
 })
 .catch((error) => {
  var errorCode = error.code;
  var errorMessage = error.message;
  // ..
 });

คุณปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ได้ในหน้าเทมเพลตอีเมล ดูเทมเพลตอีเมลใน ศูนย์ช่วยเหลือ Firebase

นอกจากนี้ยังอาจส่งสถานะผ่าน URL ต่อไปเพื่อเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังแอปเมื่อส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณยังแปลอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยการอัปเดตรหัสภาษาในอินสแตนซ์การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนส่งอีเมล ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
auth.languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// auth.useDeviceLanguage();

Web

firebase.auth().languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// firebase.auth().useDeviceLanguage();

คุณส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านจากคอนโซล Firebase ได้ด้วย

ลบผู้ใช้

คุณลบบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยเมธอด delete ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, deleteUser } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

deleteUser(user).then(() => {
 // User deleted.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

user.delete().then(() => {
 // User deleted.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

คุณยังลบผู้ใช้จากส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของคอนโซล Firebase ในหน้าผู้ใช้ได้ด้วย

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อีกครั้ง

ผู้ใช้เพิ่งลงชื่อเข้าใช้เพื่อดำเนินการที่มีความละเอียดอ่อนด้านความปลอดภัย เช่น การลบบัญชี การตั้งค่าที่อยู่อีเมลหลัก และการเปลี่ยนรหัสผ่าน หากคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นและผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้นานเกินไป การดำเนินการจะไม่สำเร็จโดยมีข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อีกครั้งโดยรับข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่สำหรับลงชื่อเข้าใช้จากผู้ใช้ แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบไปให้ reauthenticateWithCredential ตัวอย่างเช่น

Web

import { getAuth, reauthenticateWithCredential } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

// TODO(you): prompt the user to re-provide their sign-in credentials
const credential = promptForCredentials();

reauthenticateWithCredential(user, credential).then(() => {
 // User re-authenticated.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

// TODO(you): prompt the user to re-provide their sign-in credentials
const credential = promptForCredentials();

user.reauthenticateWithCredential(credential).then(() => {
 // User re-authenticated.
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

นำเข้าบัญชีผู้ใช้

คุณนำเข้าบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ไปยังโปรเจ็กต์ Firebase ได้โดยใช้คำสั่ง auth:import ของ Firebase CLI ตัวอย่างเช่น

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14