ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Admin Database API

คุณจะใช้ Admin SDK เพื่ออ่านและเขียนข้อมูล Realtime Database ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบโดยสมบูรณ์ หรือมีสิทธิ์แบบจำกัดที่ละเอียดขึ้น ในเอกสารนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับการเพิ่ม Firebase Admin SDK ไปยังโปรเจ็กต์สําหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

การตั้งค่า Admin SDK

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase บนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้อง คุณต้องตั้งค่า Firebase Admin SDK ในภาษาที่คุณต้องการ

การตรวจสอบสิทธิ์ SDK ผู้ดูแลระบบ

ก่อนที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase จากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Firebase Admin SDK ได้ คุณต้อง ตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วย Firebase เมื่อคุณตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ แทนที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วย ข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้เหมือนที่คุณทำในแอปไคลเอ็นต์ คุณจะตรวจสอบสิทธิ์ด้วย บัญชีบริการ ซึ่งระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยัง Firebase

คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึง 2 ระดับเมื่อตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ Firebase Admin SDK

ระดับการเข้าถึงการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase Admin SDK
สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์เข้าถึงในการอ่านและเขียน Realtime Database ของโปรเจ็กต์โดยสมบูรณ์ ใช้กับ ใช้ความระมัดระวังในการทำงานด้านการดูแลระบบ เช่น การย้ายข้อมูลหรือการปรับโครงสร้าง ต้องการสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของโปรเจ็กต์แบบไม่จำกัด
สิทธิ์ที่จำกัด สิทธิ์เข้าถึง Realtime Database ของโปรเจ็กต์ จำกัดเฉพาะทรัพยากรที่ ที่เซิร์ฟเวอร์ต้องการ ใช้ระดับนี้เพื่อทำงานด้านการดูแลระบบที่มีการกำหนดเอาไว้เป็นอย่างดี ข้อกำหนดในการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น เมื่อเรียกใช้งานการสรุปที่อ่านข้อมูลทั่วทั้ง ฐานข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถป้องกันการเขียนโดยไม่ตั้งใจได้ด้วยการตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว กฎความปลอดภัยแล้วเริ่มต้น Admin SDK ด้วยสิทธิ์ที่จำกัด ตามกฎนั้น

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เมื่อคุณเริ่มต้น Firebase Admin SDK ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับบริการ บัญชีที่มีบทบาทผู้แก้ไขในโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ อินสแตนซ์นั้นจะ มีสิทธิ์เข้าถึงในการอ่านและเขียน Realtime Database ของโปรเจ็กต์โดยสมบูรณ์

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ตรวจสอบสิทธิ์แบบจำกัด

แนวทางปฏิบัติแนะนำคือบริการควรมีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะทรัพยากรที่ต้องการเท่านั้น โดยวิธีการมีดังนี้ การควบคุมทรัพยากรที่อินสแตนซ์ของแอป Firebase ทำได้โดยละเอียดยิ่งขึ้น ให้ใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันในกฎความปลอดภัย เพื่อแสดงถึงบริการของคุณ จากนั้นตั้งค่ากฎที่เหมาะสมซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงบริการของคุณ ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น เช่น

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

จากนั้นเมื่อเริ่มแอป Firebase บนเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ databaseAuthVariableOverride เพื่อลบล้างออบเจ็กต์ auth ที่ใช้โดย กฎฐานข้อมูลของคุณ ในออบเจ็กต์ auth ที่กำหนดเองนี้ ให้ตั้งค่าช่อง uid เป็น ที่ใช้แสดงบริการของคุณในกฎความปลอดภัย

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ในบางกรณี คุณอาจต้องการจำกัดขอบเขต SDK ของผู้ดูแลระบบเพื่อทำหน้าที่เป็น ไคลเอ็นต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งทำได้โดยระบุค่า null สำหรับการลบล้างตัวแปรการตรวจสอบสิทธิ์ฐานข้อมูล

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ขั้นตอนถัดไป