Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Cài đặt Tiện ích mở rộng Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể cài đặt (và quản lý ) bất kỳ tiện ích mở rộng Firebase chính thức nào bằng bảng điều khiển Firebase hoặc Firebase CLI (giao diện dòng lệnh).

Đảm bảo xem xét sự khác biệt trong các hành động được hỗ trợ cho Firebase CLI và bảng điều khiển Firebase.


Để cài đặt hoặc quản lý tiện ích mở rộng, bạn phải được chỉ định một trong những vai trò sau: Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa hoặc Quản trị viên Firebase .

Để cài đặt tiện ích mở rộng, dự án của bạn phải nằm trong gói Blaze (trả tiền khi bạn sử dụng). Mặc dù không tính phí cài đặt tiện ích mở rộng, nhưng bạn có thể bị tính phí cho việc sử dụng các dịch vụ Firebase hoặc các dịch vụ Đám mây, chẳng hạn như [Cloud Secret Manager] [tính giá bí mật], nếu mức sử dụng của bạn vượt quá mức miễn phí của dịch vụ.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa có, hãy thêm Firebase vào dự án của bạn và nâng cấp dự án Firebase của bạn lên gói Blaze (thanh toán khi bạn sử dụng).

Bước 1 : Xem thông tin chi tiết về tiện ích mở rộng

Bước này là tùy chọn, nhưng rất nên làm.

Trước khi cài đặt Tiện ích mở rộng Firebase, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thông tin chi tiết về tiện ích mở rộng, bao gồm:

 • Cách tiện ích mở rộng hoạt động, mọi tác vụ cài đặt trước và thông tin chi tiết về tiện ích mở rộng
 • Thông tin nhận dạng chung và mô tả
 • Các tác vụ của tiện ích có yêu cầu tài khoản thanh toán hay không
 • Các dịch vụ của Google (API) và các vai trò truy cập cần thiết để hoạt động
 • Tài nguyên được tạo cho tiện ích mở rộng (như các hàm)
 • Mô tả các thông số do người dùng định cấu hình

Để xem thông tin chi tiết của tiện ích mở rộng:

 1. Duyệt qua các tiện ích mở rộng Firebase chính thức từ các nguồn sau:

 2. Nhấp vào thẻ của tiện ích mở rộng để:

Bước 2 : Cài đặt tiện ích mở rộng

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc xem lại các thông số kỹ thuật cơ bản cho tiện ích mở rộng (chẳng hạn như API được bật, tài nguyên được tạo, cấp quyền truy cập , v.v.). Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ yêu cầu thanh toán nào và bạn cũng sẽ được nhắc chỉ định giá trị cho các thông số có thể định cấu hình của tiện ích.

 1. Duyệt qua các tiện ích mở rộng Firebase chính thức từ các nguồn sau:

 2. Nhấp vào thẻ của tiện ích, sau đó xem lại thông tin chi tiết về tiện ích, thông tin này có thể đưa ra hướng dẫn sử dụng cụ thể và bất kỳ tác vụ cài đặt trước nào.

 3. Nhấp vào Cài đặt , sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt tiện ích mở rộng.

Bước 3 : Hoàn tất thiết lập sau cài đặt

Một số tiện ích mở rộng có các bước bắt buộc hoặc tùy chọn để bạn hoàn thành trước khi sử dụng chúng. Tìm các hướng dẫn này trong trang chi tiết sau khi cài đặt tiện ích của bạn trong trang tổng quan Tiện ích mở rộng của bảng điều khiển Firebase (liên kết cụ thể đến trang tổng quan được hiển thị trong thiết bị đầu cuối sau khi cài đặt).

Bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn này trong tệp POSTINSTALL.md có trong thư mục nguồn của tiện ích mở rộng .

Tạo tài nguyên Firebase

Nếu bạn đã định cấu hình tiện ích mở rộng để sử dụng tài nguyên Firebase (bộ sưu tập Cloud Firestore, đường dẫn Cơ sở dữ liệu thời gian thực, nhóm Bộ nhớ đám mây) chưa tồn tại, hãy tạo chúng trước khi sử dụng tiện ích mở rộng.

Tạo trình xử lý sự kiện Eventarc

Một số tiện ích mở rộng xuất bản lên Eventarc khi các sự kiện quan trọng xảy ra trong quá trình thực thi. Nếu một tiện ích mở rộng xuất bản các sự kiện và bạn đã bật các sự kiện trong khi cài đặt, bạn có thể viết các hàm phản ứng với các sự kiện này bằng logic tùy chỉnh của riêng bạn. Điều này có thể hữu ích, chẳng hạn, để thông báo cho người dùng khi các tác vụ chạy dài hoàn thành hoặc để xử lý hậu kỳ đầu ra của một chức năng mở rộng.

Xem tài liệu của tiện ích để biết danh sách các sự kiện (nếu có) mà nó xuất bản.

Sau đó, hãy xem Trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh để biết thông tin về cách viết trình xử lý sự kiện Eventarc.

Cài đặt nhiều phiên bản tiện ích mở rộng

Bạn có thể cài đặt cùng một tiện ích mở rộng nhiều lần trong cùng một dự án. Mỗi phiên bản được cài đặt có thể có cấu hình tùy chỉnh riêng và tài nguyên tiện ích mở rộng của riêng nó. Bạn xác định và tham chiếu đến từng phiên bản đã cài đặt bằng cách sử dụng ID phiên bản của nó, là ID duy nhất trong dự án của bạn. Bạn sẽ được nhắc xác nhận hoặc chỉnh sửa ID phiên bản của từng phiên bản bổ sung của tiện ích mở rộng mà bạn cài đặt.

Bước tiếp theo

 • Xem chi tiết và cấu hình của tiện ích mở rộng đã cài đặt của bạn trong bảng điều khiển Firebase.

 • Giám sát hoạt động của tiện ích mở rộng đã cài đặt của bạn, bao gồm kiểm tra tình trạng, việc sử dụng và nhật ký của tiện ích.

 • Sử dụng bảng điều khiển Firebase, quản lý tiện ích mở rộng đã cài đặt của bạn. Đối với các tiện ích mở rộng chính thức của Firebase, bạn có thể định cấu hình lại hoặc gỡ cài đặt tiện ích mở rộng của mình cũng như cập nhật tiện ích mở rộng của mình lên phiên bản mới nhất.

 • Như một phương pháp hay nhất cho tất cả các dự án, hãy đảm bảo thiết lập cảnh báo ngân sách cho dự án của bạn và theo dõi Bảng điều khiển sử dụng và thanh toán của bạn trong bảng điều khiển Firebase.