Uprawnienia przyznane rozszerzeniu Firebase

Aby rozszerzenie Firebase mogło wykonywać określone działania, Firebase przyznaje każdemu wystąpieniu zainstalowanego rozszerzenia ograniczony dostęp do Twojego projektu i danych za pośrednictwem konta usługi .

Co to jest konto usługi?

Konto usługi to specjalny typ konta użytkownika Google. Reprezentuje użytkownika innego niż człowiek, który jest upoważniony do dostępu do danych za pomocą interfejsów API Google.

Podczas instalacji rozszerzenia Firebase tworzy konto usługi w Twoim projekcie. Każde zainstalowane wystąpienie rozszerzenia ma własne konto usługi.

Firebase ogranicza dostęp do Twojego projektu i danych, przypisując określone role kontu usługi rozszerzenia (pakiety uprawnień) . Role, których rozszerzenie wymaga do działania, są określane przez Firebase podczas opracowywania rozszerzenia. Podczas instalacji Firebase przypisuje te role do konta usługi rozszerzenia i nie należy modyfikować, dodawać ani usuwać żadnej z przypisanych ról (w przeciwnym razie zainstalowane rozszerzenie nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami). Możesz jednak odinstalować rozszerzenie , które całkowicie usuwa konto usługi (i jego dostęp).

Konta usług utworzone dla rozszerzeń mają format: ext- extension-instance-id @ project-id .iam.gserviceaccount.com .

Możesz wyświetlić wszystkie konta usług powiązane z Twoim projektem Firebase na karcie Konta usług w swoim Ustawienia projektu .

Uprawnienia i role

Podczas opracowywania rozszerzenia Firebase określa poziom dostępu wymagany do działania rozszerzenia.

Firebase definiuje ten poziom dostępu, wyraźnie wymieniając role (pakiety uprawnień), które Firebase powinien przypisać do konta usługi rozszerzenia podczas instalacji rozszerzenia.

Każda rola (i związane z nią uprawnienia) opiera się na konkretnym produkcie lub usłudze. Przykładowe role to firebasehosting.admin , bigquery.dataEditor i firebasedatabase.admin . Firebase wymienia wymagane role rozszerzenia w pliku specyfikacji rozszerzenia ( pliku extension.yaml ).

W przypadku oficjalnych rozszerzeń Firebase Firebase dokładnie przegląda tę listę ról, aby upewnić się, że dostęp rozszerzenia jest ściśle ograniczony do zakresu zadań rozszerzenia. Możesz także sam sprawdzić i potwierdzić dostęp przyznany rozszerzeniu, przeglądając stronę szczegółów rozszerzenia w panelu rozszerzeń Firebase lub przeglądając jego plik README .

Dowiedz się o uprawnieniach zawartych w każdej roli:

Co się stanie, gdy odinstaluję rozszerzenie?

Kiedy odinstalujesz rozszerzenie z projektu, Firebase usuwa konto usługi utworzone dla tego wystąpienia rozszerzenia. Po usunięciu konta usługi rozszerzenie nie może działać w Twoim projekcie, ponieważ nie ma już żadnych praw dostępu do Twojego projektu lub danych.