Tiện ích Firebase

Tiện ích Firebase giúp bạn nhanh chóng triển khai chức năng cho ứng dụng của mình bằng các giải pháp đóng gói sẵn.

Sau khi được cài đặt, Tiện ích Firebase sẽ thực hiện một nhiệm vụ hoặc nhóm tác vụ cụ thể theo yêu cầu HTTPS, sự kiện Trình lập lịch biểu đám mây hoặc kích hoạt sự kiện từ các sản phẩm khác của Firebase, chẳng hạn như Cloud Firestore hoặc Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.

Khám phá Trung tâm tiện ích Tìm hiểu cách cài đặt tiện ích Tìm hiểu cách tạo tiện ích của riêng bạn

Các khả năng chính

Giảm thời gian dành cho việc phát triển, bảo trì và tăng trưởng

Vì tiện ích là một giải pháp đóng gói, nên bạn chỉ cần cài đặt và định cấu hình tiện ích.

Với các tiện ích, bạn không phải dành thời gian nghiên cứu, viết và gỡ lỗi mã nhằm triển khai chức năng hoặc tự động hoá một tác vụ cho ứng dụng hoặc dự án của mình.

Khám phá Trung tâm tiện ích để tìm giải pháp cho ứng dụng hoặc dự án của bạn.

Được tạo để có thể định cấu hình và sử dụng lại

Mỗi bản sao được cài đặt của một tiện ích là duy nhất.

Bạn chỉ định các giá trị cấu hình cho tiện ích dành riêng cho ứng dụng, dự án hoặc trường hợp sử dụng của mình. Tuỳ thuộc vào chức năng của tiện ích, các giá trị này có thể gần như là bất kỳ giá trị nào: đường dẫn Cloud Firestore, kích thước hình ảnh hoặc URL GitHub.

Bạn có thể sử dụng lại cùng một tiện ích trong nhiều dự án. Thậm chí, bạn có thể cài đặt nhiều thực thể của cùng một tiện ích trong một dự án. Mỗi phiên bản đã cài đặt có thể có cấu hình tuỳ chỉnh riêng.

Tích hợp nền tảng Firebase

Các tiện ích có thể lấp đầy phần còn thiếu của cấu trúc hiện có.

Tiện ích có thể phản hồi những sự kiện do các sản phẩm của Firebase mà bạn đã sử dụng trong ứng dụng tạo ra. Thay đổi trong một sản phẩm Firebase có thể kích hoạt tiện ích để thực hiện nhiệm vụ của nó, thậm chí là tác vụ sử dụng một sản phẩm khác. Ví dụ: một bản ghi cụ thể của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực có thể kích hoạt việc gửi một thông báo mới qua Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.

Tiện ích cũng có thể tích hợp dự án Firebase của bạn với các sản phẩm khác của Google Cloud Platform (như BigQuery và Google Dịch) hoặc thậm chí là các dịch vụ của bên thứ ba (như Mailchimp và Bit.ly).

Ngoài ra, các sự kiện kích hoạt không chỉ giới hạn ở các sự kiện Firebase; thậm chí bạn có thể kích hoạt trực tiếp một tiện ích bằng yêu cầu HTTPS hoặc theo một khoảng thời gian đã lên lịch.

Tính bảo mật và quyền truy cập bị giới hạn

Logic ứng dụng cho các tiện ích chạy trên phần phụ trợ, sử dụng Google Cloud Functions, vì vậy, mã được tách biệt hoàn toàn với ứng dụng.

Ngoài ra, bản thân các tiện ích sẽ được tách riêng với phần còn lại của dự án vì một tiện ích đã cài đặt sẽ chỉ được cấp quyền truy cập có giới hạn vào những tài nguyên và dữ liệu được liệt kê rõ ràng trước khi cài đặt.

Không cần bảo trì

Cài đặt và định cấu hình một tiện ích cho dự án Firebase của bạn. Sau đó, phần phụ trợ sẽ tự động tăng và giảm tỷ lệ tài nguyên điện toán cho phù hợp với nhu cầu của tiện ích.

Bạn không bao giờ phải lo lắng về thông tin đăng nhập, cấu hình máy chủ, việc cấp phép máy chủ mới hoặc gỡ bỏ các máy chủ cũ.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, Tiện ích Firebase là mã thực hiện một tác vụ bất cứ khi nào một sự kiện được xác định cụ thể xảy ra trong ứng dụng hoặc dự án của bạn.

Logic của tiện ích được viết bằng Các hàm đám mây cho Firebase. Các hàm trong một tiện ích xác định trình cung cấp sự kiện và các điều kiện kích hoạt quá trình thực thi (ví dụ: ghi trên Cloud Firestore, yêu cầu HTTPS hoặc sự kiện Cloud Scheduler).

Mặc dù tiện ích sử dụng hàm, một điểm khác biệt chính giữa tiện ích và hàm là tiện ích dựa trên tệp thông số kỹ thuật extension.yaml, trong đó xác định rõ:

  • Các dịch vụ (API) của Google mà tiện ích sẽ sử dụng
  • Các vai trò truy cập mà tiện ích này yêu cầu để vận hành
  • Tài nguyên dành riêng cho tiện ích mà tiện ích đó yêu cầu để vận hành
  • Thông số có thể định cấu hình cho tiện ích

Bạn có thể cài đặt một tiện ích trong một dự án nhiều lần, mỗi phiên bản đã cài đặt có một cấu hình khác nhau.

Khi bạn cài đặt một bản sao của một tiện ích, Firebase sẽ thực hiện những việc sau:

  1. Lời nhắc bạn chỉ định các giá trị cấu hình bắt buộc (tham số) sẽ được dùng cho thực thể này của tiện ích.
  2. Bật các API được liệt kê từ tệp extension.yaml cho dự án.
  3. Tạo một tài khoản dịch vụ mới để thực thể này của tiện ích sử dụng và chỉ định các vai trò truy cập được liệt kê cho tiện ích đó. Thực thể tiện ích này sẽ thực thi mã bằng cách sử dụng quyền truy cập đã cấp cho tài khoản dịch vụ này.
  4. Cung cấp các tài nguyên có trong danh sách cho thực thể tiện ích (ví dụ: một hàm).

Lưu ý rằng mỗi phiên bản đã cài đặt của một tiện ích đều có tài khoản dịch vụ riêng và các tài nguyên được cấp phép riêng.

Ngoài tệp extension.yaml, thư mục tiện ích cũng bao gồm các tệp hướng dẫn như README chứa thông tin giúp bạn hoàn thành các tác vụ định cấu hình khác hoặc thường sử dụng tiện ích.

Sau khi cài đặt, bạn có thể định cấu hình lại một tiện ích (chỉ định giá trị tham số mới) cũng như cập nhật một tiện ích lên phiên bản mới hơn. Bạn cũng có thể gỡ cài đặt một tiện ích khỏi dự án của mình bất cứ lúc nào.

Cả Firebase CLI và bảng điều khiển của Firebase đều cho phép bạn cài đặt, xem và quản lý tiện ích.

Lộ trình triển khai

Tìm tiện ích

Khám phá các tiện ích có trong Trung tâm tiện ích.

Đánh giá, cài đặt và định cấu hình tiện ích

Khi tìm thấy một tiện ích giải quyết nhu cầu trong ứng dụng hoặc dự án của mình, bạn có thể đánh giá tiện ích đó bằng Trình mô phỏng tiện ích, sau đó cài đặt tiện ích đó thông qua bảng điều khiển của Firebase hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase.

Định cấu hình tiện ích để tuỳ chỉnh cho ứng dụng hoặc dự án của bạn.

Quản lý tiện ích này

Xem và quản lý tiện ích đã cài đặt bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc CLI của Firebase.

Các bước tiếp theo