Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Các mẫu iOS cho Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khởi động nhanh - Người ăn thân thiện

Ứng dụng mẫu này trình bày việc xây dựng dịch vụ đề xuất nhà hàng đơn giản bằng Firebase. Điều này thể hiện các tính năng như truy vấn phức hợp, giao dịch phía máy khách, bộ sưu tập con và tính bền bỉ ngoại tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mẫu .