Xoá dữ liệu khỏi Cloud Firestore

Các ví dụ sau minh hoạ cách xoá tài liệu, trường và bộ sưu tập.

Xoá tài liệu

Để xoá một tài liệu, hãy dùng các phương thức delete() dành riêng cho từng ngôn ngữ sau:

Web

Sử dụng phương thức deleteDoc():

import { doc, deleteDoc } from "firebase/firestore";

await deleteDoc(doc(db, "cities", "DC"));

Web

Sử dụng phương thức delete():

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(() => {
  console.log("Document successfully deleted!");
}).catch((error) => {
  console.error("Error removing document: ", error);
});
Swift

Sử dụng phương thức delete():

Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
do {
 try await db.collection("cities").document("DC").delete()
 print("Document successfully removed!")
} catch {
 print("Error removing document: \(error)")
}
Objective-C

Sử dụng phương thức deleteDocumentWithCompletion::

Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"]
  deleteDocumentWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error removing document: %@", error);
   } else {
    NSLog(@"Document successfully removed!");
   }
}];

Kotlin+KTX

Sử dụng phương thức delete():

db.collection("cities").document("DC")
  .delete()
  .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!") }
  .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error deleting document", e) }

Java

Sử dụng phương thức delete():

db.collection("cities").document("DC")
    .delete()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error deleting document", e);
      }
    });

Dart

Sử dụng phương thức delete():

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(
   (doc) => print("Document deleted"),
   onError: (e) => print("Error updating document $e"),
  );
Java

Sử dụng phương thức delete():

// asynchronously delete a document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = db.collection("cities").document("DC").delete();
// ...
System.out.println("Update time : " + writeResult.get().getUpdateTime());
Python

Sử dụng phương thức delete():

db.collection("cities").document("DC").delete()

Python

Sử dụng phương thức delete():

await db.collection("cities").document("DC").delete()
C++

Sử dụng phương thức Delete():

db->Collection("cities").Document("DC").Delete().OnCompletion(
  [](const Future<void>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot successfully deleted!" << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error deleting document: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js

Sử dụng phương thức delete():

const res = await db.collection('cities').doc('DC').delete();
Tiến hành

Sử dụng phương thức Delete():


import (
	"context"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func deleteDoc(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	_, err := client.Collection("cities").Doc("DC").Delete(ctx)
	if err != nil {
		// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	return err
}
PHP

Sử dụng phương thức delete():

$db->collection('samples/php/cities')->document('DC')->delete();
Unity

Sử dụng phương thức DeleteAsync():

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
cityRef.DeleteAsync();
C#

Sử dụng phương thức DeleteAsync():

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
await cityRef.DeleteAsync();
Ruby

Sử dụng phương thức delete():

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/DC"
city_ref.delete

Khi bạn xoá một tài liệu, Cloud Firestore không tự động xoá tài liệu trong các tập hợp con của tài liệu đó. Bạn vẫn có thể truy cập vào các tài liệu tập hợp con bằng cách tham chiếu. Ví dụ: bạn có thể truy cập vào tài liệu này tại đường dẫn /mycoll/mydoc/mysubcoll/mysubdoc ngay cả khi bạn xoá tài liệu đối tượng cấp trên tại /mycoll/mydoc.

Tài liệu cấp trên không tồn tại xuất hiện trong bảng điều khiển, nhưng không xuất hiện trong kết quả truy vấn và ảnh chụp nhanh.

Nếu muốn xoá một tài liệu và tất cả các tài liệu trong các tập hợp con, bạn phải thực hiện theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xoá bộ sưu tập.

Xoá trường

Để xoá các trường cụ thể khỏi một tài liệu, hãy sử dụng các phương thức FieldValue.delete() dành riêng cho từng ngôn ngữ sau đây khi bạn cập nhật một tài liệu:

Web

Sử dụng phương thức deleteField():

import { doc, updateDoc, deleteField } from "firebase/firestore";

const cityRef = doc(db, 'cities', 'BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
await updateDoc(cityRef, {
  capital: deleteField()
});

Web

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

var cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
var removeCapital = cityRef.update({
  capital: firebase.firestore.FieldValue.delete()
});
Swift

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
do {

 try await db.collection("cities").document("BJ").updateData([
  "capital": FieldValue.delete(),
 ])
 print("Document successfully updated")
} catch {
 print("Error updating document: \(error)")
}
Objective-C

Sử dụng phương thức fieldValueForDelete::

Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"BJ"] updateData:@{
 @"capital": [FIRFieldValue fieldValueForDelete]
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Kotlin+KTX

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

val docRef = db.collection("cities").document("BJ")

// Remove the 'capital' field from the document
val updates = hashMapOf<String, Any>(
  "capital" to FieldValue.delete(),
)

docRef.update(updates).addOnCompleteListener { }

Java

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
Map<String,Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());

docRef.update(updates).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  // ...
  // ...

Dart

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

final docRef = db.collection("cities").doc("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
final updates = <String, dynamic>{
 "capital": FieldValue.delete(),
};

docRef.update(updates);
Java

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");
Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());
// Update and delete the "capital" field in the document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = docRef.update(updates);
System.out.println("Update time : " + writeResult.get());
Python

Sử dụng phương thức firestore.DELETE_FIELD:

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")
city_ref.update({"capital": firestore.DELETE_FIELD})

Python

Sử dụng phương thức firestore.DELETE_FIELD:

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")
await city_ref.update({"capital": firestore.DELETE_FIELD})
C++

Sử dụng phương thức FieldValue::Delete():

DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("BJ");
doc_ref.Update({{"capital", FieldValue::Delete()}})
  .OnCompletion([](const Future<void>& future) { /*...*/ });
Node.js

Sử dụng phương thức FieldValue.delete():

// Create a document reference
const cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
const res = await cityRef.update({
 capital: FieldValue.delete()
});
Tiến hành

Sử dụng phương thức firestore.Delete:


import (
	"context"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func deleteField(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	_, err := client.Collection("cities").Doc("BJ").Update(ctx, []firestore.Update{
		{
			Path: "capital",
			Value: firestore.Delete,
		},
	})
	if err != nil {
		// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	// ...
	return err
}
PHP

Sử dụng phương thức FieldValue::deleteField():

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('BJ');
$cityRef->update([
  ['path' => 'capital', 'value' => FieldValue::deleteField()]
]);
Unity

Sử dụng phương thức FieldValue.Delete:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
C#

Sử dụng phương thức FieldValue.Delete:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
await cityRef.UpdateAsync(updates);
Ruby

Sử dụng phương thức firestore.field_delete:

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/BJ"
city_ref.update({ capital: firestore.field_delete })

Xoá bộ sưu tập

Để xoá toàn bộ một bộ sưu tập hoặc bộ sưu tập con trong Cloud Firestore, hãy truy xuất (đọc) tất cả các tài liệu trong bộ sưu tập hoặc bộ sưu tập con đó và xoá các tài liệu đó. Quá trình này làm phát sinh cả chi phí đọc và xoá. Nếu có các tập hợp lớn hơn, bạn nên xoá tài liệu theo lô nhỏ hơn để tránh lỗi hết bộ nhớ. Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn xoá toàn bộ bộ sưu tập hoặc bộ sưu tập con.

Để xoá một bộ sưu tập, bạn phải điều phối một số lượng không giới hạn các yêu cầu xoá riêng lẻ. Nếu cần xoá toàn bộ bộ sưu tập, bạn chỉ cần xoá từ một môi trường máy chủ đáng tin cậy. Mặc dù có thể xoá bộ sưu tập khỏi ứng dụng di động/web, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và tính bảo mật.

Các đoạn mã dưới đây được đơn giản hoá một chút và không xử lý lỗi, bảo mật, xoá tập hợp con hoặc tối đa hoá hiệu suất. Để tìm hiểu thêm về một phương pháp nên dùng để xoá các bộ sưu tập chính thức, hãy xem bài viết Xoá bộ sưu tập và bộ sưu tập con.

Web
// Deleting collections from a Web client is not recommended.
Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
// Deleting collections from an Apple client is not recommended.
Objective-C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
// Deleting collections from an Apple client is not recommended.
 

Kotlin+KTX

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Java

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Dart

Bạn không nên xoá các bộ sưu tập khỏi ứng dụng.

Java
/**
 * Delete a collection in batches to avoid out-of-memory errors. Batch size may be tuned based on
 * document size (atmost 1MB) and application requirements.
 */
void deleteCollection(CollectionReference collection, int batchSize) {
 try {
  // retrieve a small batch of documents to avoid out-of-memory errors
  ApiFuture<QuerySnapshot> future = collection.limit(batchSize).get();
  int deleted = 0;
  // future.get() blocks on document retrieval
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   document.getReference().delete();
   ++deleted;
  }
  if (deleted >= batchSize) {
   // retrieve and delete another batch
   deleteCollection(collection, batchSize);
  }
 } catch (Exception e) {
  System.err.println("Error deleting collection : " + e.getMessage());
 }
}
Python
def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  if batch_size == 0:
    return

  docs = coll_ref.list_documents(page_size=batch_size)
  deleted = 0

  for doc in docs:
    print(f"Deleting doc {doc.id} => {doc.get().to_dict()}")
    doc.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)

Python

async def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  docs = coll_ref.limit(batch_size).stream()
  deleted = 0

  async for doc in docs:
    print(f"Deleting doc {doc.id} => {doc.to_dict()}")
    await doc.reference.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)
C++
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
 
Node.js
async function deleteCollection(db, collectionPath, batchSize) {
 const collectionRef = db.collection(collectionPath);
 const query = collectionRef.orderBy('__name__').limit(batchSize);

 return new Promise((resolve, reject) => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve).catch(reject);
 });
}

async function deleteQueryBatch(db, query, resolve) {
 const snapshot = await query.get();

 const batchSize = snapshot.size;
 if (batchSize === 0) {
  // When there are no documents left, we are done
  resolve();
  return;
 }

 // Delete documents in a batch
 const batch = db.batch();
 snapshot.docs.forEach((doc) => {
  batch.delete(doc.ref);
 });
 await batch.commit();

 // Recurse on the next process tick, to avoid
 // exploding the stack.
 process.nextTick(() => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve);
 });
}
Tiến hành

import (
	"context"
	"fmt"
	"io"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

func deleteCollection(w io.Writer, projectID, collectionName string,
	batchSize int) error {

	// Instantiate a client
	ctx := context.Background()
	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return err
	}

	col := client.Collection(collectionName)
	bulkwriter := client.BulkWriter(ctx)

	for {
		// Get a batch of documents
		iter := col.Limit(batchSize).Documents(ctx)
		numDeleted := 0

		// Iterate through the documents, adding
		// a delete operation for each one to the BulkWriter.
		for {
			doc, err := iter.Next()
			if err == iterator.Done {
				break
			}
			if err != nil {
				return err
			}

			bulkwriter.Delete(doc.Ref)
			numDeleted++
		}

		// If there are no documents to delete,
		// the process is over.
		if numDeleted == 0 {
			bulkwriter.End()
			break
		}

		bulkwriter.Flush()
	}
	fmt.Fprintf(w, "Deleted collection \"%s\"", collectionName)
	return nil
}
PHP
function data_delete_collection(string $projectId, string $collectionName, int $batchSize)
{
  // Create the Cloud Firestore client
  $db = new FirestoreClient([
    'projectId' => $projectId,
  ]);
  $collectionReference = $db->collection($collectionName);
  $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  while (!$documents->isEmpty()) {
    foreach ($documents as $document) {
      printf('Deleting document %s' . PHP_EOL, $document->id());
      $document->reference()->delete();
    }
    $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  }
}
Unity
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
C#
private static async Task DeleteCollection(CollectionReference collectionReference, int batchSize)
{
  QuerySnapshot snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
  IReadOnlyList<DocumentSnapshot> documents = snapshot.Documents;
  while (documents.Count > 0)
  {
    foreach (DocumentSnapshot document in documents)
    {
      Console.WriteLine("Deleting document {0}", document.Id);
      await document.Reference.DeleteAsync();
    }
    snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
    documents = snapshot.Documents;
  }
  Console.WriteLine("Finished deleting all documents from the collection.");
}
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
query   = cities_ref

query.get do |document_snapshot|
 puts "Deleting document #{document_snapshot.document_id}."
 document_ref = document_snapshot.ref
 document_ref.delete
end

Xoá dữ liệu bằng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase

Bạn cũng có thể sử dụng Firebase CLI để xoá tài liệu và bộ sưu tập. Sử dụng lệnh sau để xoá dữ liệu:

firebase firestore:delete [options] <<path>>

Xoá dữ liệu bằng bảng điều khiển

Bạn có thể xoá các tài liệu và bộ sưu tập khỏi trang Cloud Firestore trong bảng điều khiển. Việc xoá một tài liệu khỏi bảng điều khiển sẽ xoá tất cả dữ liệu lồng trong tài liệu đó, bao gồm cả mọi tập hợp con.

Xoá dữ liệu theo chính sách TTL

Chính sách TTL chỉ định một trường nhất định làm thời gian hết hạn cho các tài liệu trong một nhóm thu thập nhất định. Các thao tác xoá TTL sẽ được tính vào chi phí xoá tài liệu của bạn.

Để biết thông tin về cách đặt TTL, hãy xem bài viết Quản lý hoạt động giữ lại dữ liệu bằng chính sách TTL.

Để biết thêm thông tin về mã lỗi và cách giải quyết vấn đề về độ trễ khi xoá dữ liệu, hãy xem trang khắc phục sự cố.

Xoá dữ liệu bằng Dataflow

Dataflow là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các thao tác hàng loạt trên cơ sở dữ liệu Firestore của bạn. Trình kết nốiFirestore cho bài đăng trên blog giới thiệu Dataflow có ví dụ về cách xoá tất cả tài liệu trong một nhóm bộ sưu tập.