Tìm hiểu về việc thanh toán của Cloud Firestore

Tài liệu này giải thích chi tiết về giá của Cloud Firestore.

Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ không phải USD, thì giá niêm yết bằng đơn vị tiền tệ của bạn trong SKU của Cloud Platform sẽ áp dụng.

Tổng quan về giá

Khi sử dụng Cloud Firestore, bạn sẽ phải trả những khoản phí sau:

 • Số tài liệu bạn đọc, ghi và xoá.
 • Số lượng mục nhập chỉ mục được đọc để đáp ứng một truy vấn. Xem thêm thông tin chi tiết về số lần đọc chỉ mục.
 • Dung lượng lưu trữ mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng, bao gồm cả chi phí cho siêu dữ liệu và chỉ mục.
 • Lượng băng thông mạng mà bạn sử dụng.

Mức sử dụng bộ nhớ và băng thông được tính bằng gibibyte (GiB), trong đó 1 GiB = 230 byte. Tất cả chi phí sẽ được tích luỹ hằng ngày.

Các phần sau đây trình bày chi tiết về cách tính phí sử dụng Cloud Firestore.

Hạn mức miễn phí

Cloud Firestore cung cấp hạn mức miễn phí để bạn có thể bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu (default) mà không mất phí. Số lượng hạn mức miễn phí được liệt kê bên dưới. Nếu cần hạn mức cao hơn, bạn phải bật tính năng thanh toán cho dự án Google Cloud của mình.

Hạn mức được áp dụng hằng ngày và được đặt lại vào khoảng nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Chỉ cơ sở dữ liệu (default) mới đủ điều kiện được tính vào hạn mức miễn phí.

Bậc miễn phí Hạn ngạch dung lượng
Dữ liệu đã lưu trữ 1 GiB
Số lần đọc tài liệu 50.000 mỗi ngày
Hoạt động ghi tài liệu 20.000 sự kiện mỗi ngày
Xoá tài liệu 20.000 sự kiện mỗi ngày
Chuyển dữ liệu ra ngoài 10 GiB/tháng

Các thao tác và tính năng sau không bao gồm việc sử dụng miễn phí. Bạn phải bật tính năng thanh toán để sử dụng các tính năng sau:

 • Sử dụng cơ sở dữ liệu đã đặt tên (không mặc định)
 • Xoá TTL
 • Dữ liệu PITR
 • Dữ liệu sao lưu
 • Khôi phục thao tác

Để biết thêm thông tin về cách tính phí đối với các tính năng này, hãy xem bài viết Giá bộ nhớ.

Định giá theo vị trí

Bảng sau đây liệt kê giá cho lượt đọc, ghi, xoá và bộ nhớ cho từng vị trí trong Cloud Firestore:

Chọn khu vực

Hoa Kỳ (nhiều vùng)

Hoa Kỳ (nhiều vùng)

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,06 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,18 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu 0,03 USD/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,4/GiB

Oregon

Oregon

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,03 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,09 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,01 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,01 cho mỗi 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ 0,15 USD/GiB/tháng
Dữ liệu PITR 0,15 USD/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu 0,03 USD/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,2/GiB

Los Angeles

Los Angeles

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,036 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,108 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,108/GiB/tháng
TRƯỚC $0,108/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,036/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,24/GiB

Salt Lake City

Salt Lake City

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,036 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,108 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,036/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,24/GiB

Bắc Virginia

Bắc Virginia

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,033 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,099 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,099/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,099/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,033/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,22/GiB

Columbus

Columbus

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,030/100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,090 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu 0,010 USD/100.000 tài liệu
Xoá TTL 0,010 USD/100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ 0,150 USD/GiB/tháng
Dữ liệu PITR 0,150 USD/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu 0,030 USD/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,200/GiB

Dallas

Dallas

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,035 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,106 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,177/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,177/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,236/GiB

Las Vegas

Las Vegas

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,033 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,099 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,033/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,22/GiB

Iowa

Iowa

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,030/100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,090 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu 0,010 USD/100.000 tài liệu
Xoá TTL 0,010 USD/100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ 0,150 USD/GiB/tháng
Dữ liệu PITR 0,150 USD/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu 0,030 USD/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,200/GiB

Nam Carolina

Nam Carolina

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,06 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,18 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu 0,03 USD/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,4/GiB

Montreal

Montreal

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,033 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,099 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,099/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,099/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,033/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,22/GiB

Toronto

Toronto

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,033 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,099 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,033/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,22/GiB

Santiago

Santiago

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,043/100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,129 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,014 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,014 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,215/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,215/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,043/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,286/GiB

São Paulo

São Paulo

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu 0,045 USD/100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,135 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,015 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,015 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,135/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,135/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,045/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,3/GiB

Châu Âu (nhiều vùng)

Châu Âu (nhiều vùng)

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,06 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,18 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu 0,03 USD/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,4/GiB

Zürich

Zürich

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,042 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,126 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,014 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,014 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,210/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,210/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,042/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,28/GiB

Phần Lan

Phần Lan

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,033 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,099 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,033/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,220/GiB

Warsaw

Warsaw

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,039 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,117 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,195/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,195/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,039/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,26/GiB

Frankfurt

Frankfurt

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,039 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,117 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,117/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,117/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,039/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,26/GiB

Hà Lan

Hà Lan

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,034 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,102 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,170/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,170/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,23/GiB

London

London

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,039 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,117 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,117/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,117/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,039/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,26/GiB

Bỉ

Bỉ

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,033 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,099 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,165/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,033/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,220/GiB

Milan

Milan

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,035 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,104 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,174/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,174/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,232/GiB

Madrid

Madrid

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,035 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,106 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,177/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,177/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,236/GiB

Paris

Paris

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,036 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,107 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,179/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,179/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,036/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,238/GiB

Doha

Doha

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,036 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,109 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,182/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,182/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,036/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,243/GiB

Turin

Turin

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,039 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,116 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,194/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,194/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,039/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,258/GiB

Berlin

Berlin

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,046 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,139 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,015 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,015 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,231/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,231/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,046/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,308/GiB

Dammam

Dammam

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,048 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,144 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,016 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,016 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,240/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,240/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,048/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,320/GiB

Tel Aviv

Tel Aviv

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,034 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,102 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,170/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,170/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,034/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,226/GiB

Mumbai

Mumbai

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,035 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,104 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,104/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,104/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,23/GiB

Delhi

Delhi

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,035 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,104 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,012 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,012 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,173/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,173/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,23/GiB

Sydney

Sydney

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,038 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,115 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,115/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,115/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,038/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,256/GiB

Melbourne

Melbourne

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,034 mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,103 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,011 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,011 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,171/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,171/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,034/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,228/GiB

Hong Kong

Hong Kong

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,06 cho mỗi 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,18 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,02 cho mỗi 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,18/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,23/GiB

Đài Loan

Đài Loan

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,0345 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,1042 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,0115 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,0115 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,1725/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,1725/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,035/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,23/GiB

Tokyo

Tokyo

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,038 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,115 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,115/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,115/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,038/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,256/GiB

Singapore

Singapore

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,0369 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,1107 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,0123 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,0123 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,1846/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,1846/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,037/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,246/GiB

Jakarta

Jakarta

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,038 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,115 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,192/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,192/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,038/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,256/GiB

Osaka

Osaka

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,038 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,115 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,195/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,195/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,038/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,256/GiB

Seoul

Seoul

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,038 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,115 cho mỗi 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu $0,013 trên 100.000 tài liệu
Xoá TTL $0,013 trên 100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,192/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,192/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,038/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,256/GiB

Johannesburg

Johannesburg

Giá vượt quá hạn mức miễn phí
Số lần đọc tài liệu $0,031 trên 100.000 tài liệu
Hoạt động ghi tài liệu $0,094 trên 100.000 tài liệu
Xoá tài liệu 0,010 USD/100.000 tài liệu
Xoá TTL 0,010 USD/100.000 tài liệu
Dữ liệu đã lưu trữ $0,156/GiB/tháng
Dữ liệu PITR $0,156/GiB/tháng
Dữ liệu sao lưu $0,031/GiB/tháng
Khôi phục thao tác $0,208/GiB

Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ không phải USD, thì giá niêm yết bằng đơn vị tiền tệ của bạn trong SKU của Cloud Platform sẽ áp dụng.

Không có hạn mức miễn phí cho cơ sở dữ liệu đã đặt tên

Để tạo cơ sở dữ liệu được đặt tên (không mặc định), bạn phải nâng cấp gói thanh toán của dự án.

Bạn không mất thêm phí khi tạo hoặc xoá cơ sở dữ liệu đã đặt tên, nhưng các cơ sở dữ liệu đó không đủ điều kiện nhận hạn mức miễn phí. Thay vào đó, bạn sẽ bị tính phí mức sử dụng phát sinh từ các cơ sở dữ liệu được đặt tên đó.

Đọc, ghi và xoá

Bạn bị tính phí cho các tài liệu và mục nhập trong chỉ mục được đọc để đáp ứng truy vấn. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi lần ghi và xoá tài liệu mà bạn thực hiện.

Phí ghi và xoá rất đơn giản. Đối với lượt ghi, mỗi thao tác set hoặc update được tính là một lần ghi.

Phí cho các thao tác đọc có một số điểm cần lưu ý. Các phần sau đây sẽ giải thích chi tiết những điểm này.

Số lần đọc mục nhập chỉ mục

Bạn sẽ bị tính phí một thao tác đọc cho mỗi lô gồm tối đa 1.000 mục nhập chỉ mục mà một truy vấn đọc, ngoại trừ trường hợp sau:

 • Đối với các truy vấn tìm kiếm vectơ lân cận gần nhất K, bạn sẽ bị tính phí một thao tác đọc cho mỗi lô gồm tối đa 100 mục nhập chỉ mục vectơ kNN mà truy vấn đọc.

  Ví dụ: nếu truy vấn tìm kiếm vectơ sau đây có limit: 5 trả về 5 tài liệu và đọc các mục trong chỉ mục vectơ 1550 kNN, thì bạn sẽ phải thanh toán 5 thao tác đọc cho các tài liệu được trả về và 16 thao tác đọc cho các mục nhập chỉ mục:

  // Requires single-field vector index
  const vectorQuery: VectorQuery = db.collection('cities').findNearest('embedding_field', FieldValue.vector([3.0, 1.0, 2.0]), {
   limit: 5,
   distanceMeasure: 'EUCLIDEAN'
  });
  
 • Những truy vấn có tối đa một trường phạm vi sẽ không bị tính phí cho việc đọc các mục trong chỉ mục.

  Ví dụ: truy vấn sau chứa một trường đẳng thức (age) và một trường phạm vi (start_date) và không bị tính phí cho các mục được đọc trong chỉ mục:

  db.collection("employees").whereEqualTo("age", 35)
               .whereGreaterThanOrEqualTo("start_date", new Date(2020, 1, 1))
  

  Truy vấn sau chứa hai trường phạm vi (agestart_date) và bị tính phí cho các mục nhập trong chỉ mục:

  db.collection("employees").whereGreaterThanOrEqualTo("age", 35)
               .whereGreaterThanOrEqualTo("start_date", new Date(2020, 1, 1))
  

  Trường xuất hiện theo mệnh đề thứ tự theo mệnh đề được coi là trường dải ô khi có ít nhất một trường dải ô khác trong truy vấn. Do đó, truy vấn sau chứa hai trường phạm vi (agestart_date) và được tính phí cho các mục nhập chỉ mục như sau:

  db.collection("employees").whereGreaterThanOrEqualTo("age", 35)
               .orderBy("start_date")
  

  Trường __name__ luôn được coi là trường dải ô, ngay cả khi trường đó chỉ được dùng trong bộ lọc đẳng thức. Do đó, truy vấn sau chứa hai trường phạm vi (age__name__) và được tính phí cho các mục nhập chỉ mục như sau:

  db.collection("employees").whereIn("__name__", Arrays.asList("/employees/Alice", "/employees/Bob"))
               .orderBy("age")
  

Truy vấn tổng hợp

Đối với truy vấn tổng hợp, chẳng hạn như count(), sum()avg(), bạn sẽ bị tính phí cho các mục nhập chỉ mục mà truy vấn đọc như mô tả ở trên. Đối với các truy vấn tổng hợp đọc 0 mục chỉ mục, bạn sẽ phải trả phí tối thiểu cho một lần đọc tài liệu.

Ví dụ: các thao tác count() đọc từ 0 đến 1.000 mục nhập chỉ mục sẽ được tính phí cho một lần đọc tài liệu. Đối với thao tác count() đọc 1.500 mục nhập chỉ mục, bạn sẽ phải trả phí cho 2 lượt đọc tài liệu.

Để tìm hiểu thêm về các chỉ mục được sử dụng và các mục nhập chỉ mục được đọc, hãy sử dụng công cụ Giải thích truy vấn.

Nghe kết quả truy vấn

Cloud Firestore cho phép bạn lắng nghe kết quả của một truy vấn và nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực khi kết quả truy vấn thay đổi.

Khi nghe kết quả của một truy vấn, bạn sẽ bị tính phí cho một lượt đọc mỗi khi một tài liệu trong nhóm kết quả được thêm hoặc cập nhật. Bạn cũng phải trả phí cho một lượt đọc khi tài liệu bị xoá khỏi nhóm kết quả vì tài liệu đó đã thay đổi. (Ngược lại, khi xoá một tài liệu, bạn sẽ không bị tính phí cho một lượt đọc.)

Việc tính phí cho trình nghe trong SDKS dành cho thiết bị di động và web cũng phụ thuộc vào việc bạn có bật tính năng tính năng lưu trữ ngoại tuyến hay không:

 • Nếu bật tính năng lưu trữ cố định ngoại tuyến và trình nghe bị ngắt kết nối trong hơn 30 phút (ví dụ: nếu người dùng không kết nối mạng), thì bạn sẽ bị tính phí đối với các tài liệu và mục nhập chỉ mục được đọc như thể bạn đã đưa ra một truy vấn hoàn toàn mới.

 • Nếu tính năng lưu trữ cố định ngoại tuyến bị tắt, thì bạn sẽ bị tính phí cho các tài liệu và mục nhập chỉ mục được đọc như thể bạn đã đưa ra một truy vấn hoàn toàn mới bất cứ khi nào trình nghe ngắt kết nối rồi kết nối lại.

Quản lý tập hợp kết quả lớn

Cloud Firestore có một số tính năng giúp bạn quản lý những truy vấn trả về rất nhiều kết quả:

 • Con trỏ (cho phép bạn tiếp tục một truy vấn chạy trong thời gian dài).
 • Mã thông báo trang, giúp bạn phân trang các kết quả truy vấn.
 • Giới hạn: chỉ định số lượng kết quả cần truy xuất.
 • Độ lệch, cho phép bạn bỏ qua số lượng tài liệu cố định.

Bạn không mất thêm chi phí cho việc sử dụng con trỏ, mã thông báo trang và các giới hạn. Trên thực tế, các tính năng này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền bằng cách chỉ đọc những tài liệu mà bạn thực sự cần.

Tuy nhiên, khi gửi truy vấn có chứa phần bù trừ, bạn sẽ bị tính phí đọc cho mỗi tài liệu đã bỏ qua. Ví dụ: nếu truy vấn của bạn sử dụng độ lệch là 10 và truy vấn trả về 1 tài liệu, thì bạn sẽ bị tính phí cho 11 lượt đọc. Do chi phí bổ sung này, bạn nên sử dụng con trỏ thay vì giá trị bù trừ bất cứ khi nào có thể.

Các truy vấn không phải là lượt đọc tài liệu

Đối với các truy vấn không phải là số lần đọc tài liệu, chẳng hạn như yêu cầu danh sách mã bộ sưu tập, bạn sẽ bị tính phí cho một lần đọc tài liệu. Nếu việc tìm nạp toàn bộ kết quả đòi hỏi nhiều yêu cầu (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng tính năng phân trang), bạn sẽ bị tính phí một lần cho mỗi yêu cầu.

Phí tối thiểu cho truy vấn

Bạn sẽ phải trả phí tối thiểu cho một tài liệu được đọc cho mỗi truy vấn mà bạn thực hiện, ngay cả khi truy vấn đó không trả về kết quả nào.

Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore

Đối với thư viện ứng dụng dành cho web và thiết bị di động, nếu Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore sử dụng exists(), get() hoặc getAfter() để đọc một hoặc nhiều tài liệu từ cơ sở dữ liệu, thì bạn sẽ bị tính phí cho các lần đọc bổ sung như sau:

 • Bạn sẽ phải trả phí cho những lần đọc cần thiết để đánh giá các Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore.

  Ví dụ: nếu các quy tắc của bạn tham chiếu đến 3 tài liệu, nhưng Cloud Firestore chỉ phải đọc 2 trong số đó để đánh giá các quy tắc, thì bạn sẽ phải trả phí cho 2 lần đọc bổ sung cho các tài liệu phụ thuộc.

  Bạn chỉ bị tính phí một lần đọc cho mỗi tài liệu phụ thuộc ngay cả khi các quy tắc của bạn tham chiếu đến tài liệu đó nhiều lần.

 • Bạn chỉ bị tính phí cho việc đánh giá quy tắc một lần cho mỗi yêu cầu.

  Do đó, việc đọc nhiều tài liệu có thể tốn ít chi phí hơn so với đọc từng tài liệu cùng lúc vì việc đọc nhiều tài liệu đòi hỏi ít yêu cầu hơn.

 • Khi nghe kết quả của một truy vấn, bạn sẽ bị tính phí cho việc đánh giá quy tắc trong tất cả các trường hợp sau:

  • Khi bạn đưa ra truy vấn.
  • Mỗi khi kết quả truy vấn được cập nhật.
  • Bất cứ khi nào thiết bị của người dùng không kết nối mạng, sau đó có kết nối mạng trở lại.
  • Bất cứ lúc nào bạn cập nhật quy tắc của mình.
  • Bất cứ lúc nào bạn cập nhật các tài liệu phụ thuộc trong quy tắc của mình.

Dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu

Bạn phải trả phí cho lượng dữ liệu mà mình lưu trữ trong Cloud Firestore, bao gồm cả phí tổn bộ nhớ. Mức hao tổn bao gồm siêu dữ liệu, chỉ mục tự động và chỉ mục tổng hợp.

Mỗi tài liệu được lưu trữ trong Cloud Firestore cần có siêu dữ liệu sau:

 • Mã nhận dạng tài liệu, bao gồm cả mã bộ sưu tập và tên tài liệu.
 • Tên và giá trị của mỗi trường. Vì Cloud Firestore không có giản đồ, nên tên của từng trường trong tài liệu phải được lưu trữ bằng giá trị trường.
 • Bất kỳ chỉ mục trường đơn và chỉ mục kết hợp nào tham chiếu đến tài liệu. Mỗi mục nhập chỉ mục chứa mã bộ sưu tập; số lượng giá trị trường bất kỳ, tuỳ thuộc vào định nghĩa chỉ mục và tên tài liệu.

Chi phí lưu trữ tính theo GiB/tháng và được tính hằng ngày. Cloud Firestore đo lường kích thước cơ sở dữ liệu hằng ngày. Trong khoảng thời gian một tháng, những điểm mẫu này được tính trung bình để tính toán dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu. Giá trị trung bình này được nhân với đơn giá dung lượng lưu trữ (GiB-tháng)

Tìm hiểu cách tính bộ nhớ trong Cloud Firestore trong bài viết Tính toán dung lượng bộ nhớ.

Dữ liệu PITR

Nếu bật PITR, bạn sẽ bị tính phí lưu trữ dữ liệu PITR. Hầu hết khách hàng sẽ thấy rằng tổng chi phí lưu trữ dữ liệu PiTR tương đương với chi phí lưu trữ của cơ sở dữ liệu.

Chi phí lưu trữ cho PITR được tính bằng GiB/tháng và được tính hằng ngày. Cloud Firestore đo lường kích thước cơ sở dữ liệu hằng ngày. Trong khoảng thời gian một tháng, các điểm mẫu này được tính trung bình để tính dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu. Giá trị trung bình này được nhân với đơn giá của PITR (tháng GiB).

Ví dụ: nếu kích thước trung bình của cơ sở dữ liệu trong một tháng là 1 GiB và PITR được bật cho cả tháng, thì kích thước dữ liệu PITR có thể tính phí cũng là 1 GiB.

Thanh toán tối thiểu: Bạn có thể bị tính phí lưu trữ PITR tối đa 1 ngày ngay cả khi bạn tắt PITR trong vòng một ngày sau khi bật.

Hoạt động sao lưu và khôi phục dữ liệu

Nếu bật tính năng sao lưu, bạn sẽ bị tính phí lưu trữ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của mình. Dung lượng lưu trữ của bản sao lưu bằng với dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu khi bạn sao lưu.

Chi phí lưu trữ cho các bản sao lưu là GiB/tháng. Trong khoảng thời gian một tháng, số ngày mà mỗi bản sao lưu được giữ lại và tính trung bình trong tháng cũng sẽ được tính. Chi phí của mỗi bản sao lưu được tính bằng cách sử dụng dung lượng bộ nhớ của bản sao lưu nhân với tỷ lệ của tháng được giữ lại bản sao lưu, nhân với đơn giá.

Khi bạn thực hiện thao tác khôi phục, Cloud Firestore sẽ đo lường kích thước của bản sao lưu của hoạt động khôi phục đó. Kích thước của bản sao lưu được nhân với đơn giá của hoạt động khôi phục (GiB).

Giải thích truy vấn

Việc sử dụng Firestore truy vấn Giải thích sẽ làm phát sinh chi phí.

Khi một truy vấn được giải thích bằng tuỳ chọn mặc định, sẽ không có thao tác đọc chỉ mục nào được thực hiện. Bất kể truy vấn có mức độ phức tạp như thế nào, hệ thống vẫn sẽ tính phí một thao tác đọc.

Khi một truy vấn được giải thích bằng tuỳ chọn phân tích, các thao tác lập chỉ mục và đọc sẽ được thực hiện, do đó bạn bị tính phí cho truy vấn như bình thường. Bạn không phải trả thêm phí cho hoạt động giải thích và phân tích, mà chỉ phải trả khoản phí thông thường cho truy vấn đang được thực thi.

Băng thông mạng

Bạn sẽ trả phí cho băng thông mạng mà các yêu cầu của bạn trên Cloud Firestore sử dụng, như trình bày trong các phần sau. Chi phí băng thông mạng của một yêu cầu trên Cloud Firestore phụ thuộc vào kích thước phản hồi của yêu cầu, vị trí của cơ sở dữ liệu Cloud Firestore và đích đến của phản hồi.

Cloud Firestore tính toán kích thước phản hồi dựa trên định dạng thông báo chuyển đổi tuần tự. Mức hao tổn giao thức, chẳng hạn như mức hao tổn SSL, sẽ không được tính vào mức sử dụng băng thông mạng. Các yêu cầu bị Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore từ chối sẽ không được tính vào mức sử dụng băng thông mạng.

Để biết lượng băng thông mạng mà bạn đã sử dụng, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển GCP để xuất dữ liệu thanh toán sang một tệp.

Giá mạng chung

Đối với các yêu cầu bắt nguồn trong Google Cloud Platform (ví dụ: từ một ứng dụng chạy trên Google Compute Engine), bạn sẽ bị tính phí như sau:

Loại lưu lượng truy cập Giá
Chuyển dữ liệu đến Miễn phí
Chuyển dữ liệu trong một khu vực Miễn phí
Chuyển dữ liệu giữa các khu vực trong cùng một khu vực Miễn phí
Chuyển dữ liệu giữa các khu vực ở Hoa Kỳ (trên mỗi GiB) 0,01 USD (miễn phí 10 GiB đầu tiên mỗi tháng)
Chuyển dữ liệu giữa các khu vực, không bao gồm lưu lượng truy cập giữa các khu vực tại Hoa Kỳ Tốc độ truyền dữ liệu Internet đi ra ngoài của Google Cloud Platform

Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ không phải USD, thì giá niêm yết bằng đơn vị tiền tệ của bạn trong SKU của Cloud Platform sẽ áp dụng.

Cloud Firestore cũng phải chịu thêm phí đầu ra Internet như sau:

 • Yêu cầu của Google Cloud giữa các khu vực, không bao gồm lưu lượng truy cập giữa các khu vực tại Hoa Kỳ
 • Yêu cầu từ bên ngoài Google Cloud (ví dụ: từ thiết bị di động của người dùng)

Xem tốc độ ngắt kết nối Internet của Google Cloud.

Xem ví dụ về giá

Để xem cách chi phí thanh toán trên Cloud Firestore tích luỹ trong một ứng dụng mẫu thực tế, hãy xem ví dụ về việc thanh toán trên Cloud Firestore.

Quản lý chi tiêu

Để tránh phát sinh các khoản phí ngoài dự kiến trên hoá đơn, hãy đặt cảnh báo và ngân sách hằng tháng bằng bảng điều khiển thanh toán của Google Cloud.

Để theo dõi mức sử dụng Cloud Firestore của bạn, hãy mở thẻ Usage (Mức sử dụng) của Cloud Firestore trong Bảng điều khiển của Firebase. Hãy sử dụng trang tổng quan để đánh giá mức sử dụng của bạn qua các khoảng thời gian khác nhau.