Đặt hàng và giới hạn dữ liệu bằng Cloud Firestore

Cloud Firestore cung cấp chức năng truy vấn mạnh mẽ để chỉ định những tài liệu bạn muốn truy xuất từ một bộ sưu tập. Bạn cũng có thể sử dụng các truy vấn này với get() hoặc addSnapshotListener(), như mô tả trong phần Nhận dữ liệu.

Sắp xếp thứ tự và giới hạn dữ liệu

Theo mặc định, một truy vấn sẽ truy xuất tất cả tài liệu đáp ứng truy vấn theo thứ tự tăng dần theo mã tài liệu. Bạn có thể chỉ định thứ tự sắp xếp cho dữ liệu bằng orderBy() và giới hạn số lượng tài liệu được truy xuất bằng limit(). Nếu bạn chỉ định limit(), thì giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Ví dụ: bạn có thể truy vấn 3 thành phố đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái với:

Web

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name"), limit(3));

Web

citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
citiesRef.order(by: "name").limit(to: 3)
Objective-C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name"] queryLimitedTo:3];

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name").limit(3)

Java

citiesRef.orderBy("name").limit(3);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Java
Query query = cities.orderBy("name").limit(3);
Query query = cities.orderBy("name").limitToLast(3);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = query.get()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = await query.get()
C++
cities_ref.OrderBy("name").Limit(3);
Node.js
const firstThreeRes = await citiesRef.orderBy('name').limit(3).get();
Tiến hành
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).Limit(3)
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).LimitToLast(3)
PHP

PHP

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

$query = $citiesRef->orderBy('name')->limit(3);
Unity
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
Ruby
query = cities_ref.order("name").limit(3)

Bạn cũng có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần để chọn 3 thành phố gần đây nhất:

Web

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name", "desc"), limit(3));

Web

citiesRef.orderBy("name", "desc").limit(3);
Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
citiesRef.order(by: "name", descending: true).limit(to: 3)
Objective-C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name" descending:YES] queryLimitedTo:3];

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name", Query.Direction.DESCENDING).limit(3)

Java

citiesRef.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("name", descending: true).limit(3);
Java
Query query = cities.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name", direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name", direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()
C++
cities_ref.OrderBy("name", Query::Direction::kDescending).Limit(3);
Node.js
const lastThreeRes = await citiesRef.orderBy('name', 'desc').limit(3).get();
Tiến hành
query := cities.OrderBy("name", firestore.Desc).Limit(3)
PHP

PHP

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

$query = $citiesRef->orderBy('name', 'DESC')->limit(3);
Unity
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
C#
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
Ruby
query = cities_ref.order("name", "desc").limit(3)

Bạn cũng có thể sắp xếp theo nhiều trường. Ví dụ: nếu bạn muốn sắp xếp theo tiểu bang và trong mỗi trạng thái theo thứ tự theo tập hợp theo thứ tự giảm dần:

Web

import { query, orderBy } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("state"), orderBy("population", "desc"));

Web

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", "desc");
Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
citiesRef
 .order(by: "state")
 .order(by: "population", descending: true)
Objective-C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"state"] queryOrderedByField:@"population" descending:YES];

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Query.Direction.DESCENDING)

Java

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", descending: true);
Java
Query query = cities.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
ordered_city_ref = cities_ref.order_by("state").order_by(
  "population", direction=firestore.Query.DESCENDING
)

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.order_by("state").order_by(
  "population", direction=firestore.Query.DESCENDING
)
C++
cities_ref.OrderBy("state").OrderBy("name", Query::Direction::kDescending);
Node.js
const byStateByPopRes = await citiesRef.orderBy('state').orderBy('population', 'desc').get();
Tiến hành
query := client.Collection("cities").OrderBy("state", firestore.Asc).OrderBy("population", firestore.Desc)
PHP

PHP

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

$query = $citiesRef->orderBy('state')->orderBy('population', 'DESC');
Unity
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
Ruby
query = cities_ref.order("state").order("population", "desc")

Bạn có thể kết hợp bộ lọc where() với orderBy()limit(). Trong ví dụ sau, các truy vấn xác định ngưỡng tập hợp, sắp xếp theo số lượng dữ liệu theo thứ tự tăng dần và chỉ trả về một vài kết quả đầu tiên vượt quá ngưỡng:

Web

import { query, where, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("population"), limit(2));

Web

citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("population").limit(2);
Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
citiesRef
 .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
 .order(by: "population")
 .limit(to: 2)
Objective-C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
[[[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryLimitedTo:2];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2)

Java

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("population", isGreaterThan: 100000)
  .orderBy("population")
  .limit(2);
Java
Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("population").limit(2);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
query = (
  cities_ref.where(filter=FieldFilter("population", ">", 2500000))
  .order_by("population")
  .limit(2)
)
results = query.stream()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = (
  cities_ref.where(filter=FieldFilter("population", ">", 2500000))
  .order_by("population")
  .limit(2)
)
results = query.stream()
C++
cities_ref.WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000))
  .OrderBy("population")
  .Limit(2);
Node.js
const biggestRes = await citiesRef.where('population', '>', 2500000)
 .orderBy('population').limit(2).get();
Tiến hành
query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("population", firestore.Desc).Limit(2)
PHP

PHP

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

$query = $citiesRef
  ->where('population', '>', 2500000)
  ->orderBy('population')
  ->limit(2);
Unity
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
C#
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
Ruby
query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("population").limit(2)

Tuy nhiên, nếu bạn có một bộ lọc có dữ liệu so sánh phạm vi (<, <=, >, >=), thứ tự đầu tiên của bạn phải ở trên cùng một trường, hãy xem danh sách giới hạn orderBy() bên dưới.

Hạn chế

Xin lưu ý quy định hạn chế sau đây đối với mệnh đề orderBy():

orderBy và trạng thái tồn tại

Khi bạn sắp xếp truy vấn theo một trường nhất định, truy vấn đó chỉ có thể trả về các tài liệu có trường theo thứ tự tồn tại.

Ví dụ: truy vấn sau đây sẽ không trả về bất kỳ tài liệu nào khi trường population chưa được đặt, ngay cả khi các tài liệu đó đáp ứng bộ lọc truy vấn.

Java
db.collection("cities").whereEqualTo("country", “USA”).orderBy(“population”);

Hiệu ứng có liên quan áp dụng cho bất đẳng thức. Truy vấn có bộ lọc bất đẳng thức trên một trường cũng ngụ ý việc sắp xếp theo trường đó. Truy vấn sau đây không trả về các tài liệu không có trường population ngay cả khi country = USA trong tài liệu đó . Để khắc phục, bạn có thể thực thi các truy vấn riêng biệt cho mỗi thứ tự hoặc có thể chỉ định giá trị cho tất cả các trường mà bạn đặt hàng.

Java
db.collection(“cities”).where(or(“country”, USA”), greaterThan(“population”, 250000));

Truy vấn ở trên bao gồm thứ tự ngụ ý của bất đẳng thức và tương đương với truy vấn sau:

Java
db.collection(“cities”).where(or(“country”, USA”), greaterThan(“population”, 250000)).orderBy(“population”);