Porządkowanie i ograniczanie danych w Cloud Firestore

Cloud Firestore udostępnia zaawansowaną funkcję zapytań do określania, które dokumenty z kolekcji mają być pobierane. Tych zapytań można też używać z metodą get() lub addSnapshotListener(), jak opisano w sekcji Get Data.

Dane dotyczące zamówień i limitów

Domyślnie zapytanie pobiera wszystkie dokumenty, które je spełniają, w kolejności rosnącej według identyfikatora dokumentu. Za pomocą funkcji orderBy() możesz określić kolejność sortowania danych, a za pomocą funkcji limit() ograniczyć liczbę pobieranych dokumentów. Jeśli podasz limit(), wartość musi być większa niż lub równa 0.

Możesz np. wyszukać 3 pierwsze miasta alfabetycznie, wpisując:

Web

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name"), limit(3));

Web

citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Swift
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
citiesRef.order(by: "name").limit(to: 3)
Objective-C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name"] queryLimitedTo:3];

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name").limit(3)

Java

citiesRef.orderBy("name").limit(3);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Java
Query query = cities.orderBy("name").limit(3);
Query query = cities.orderBy("name").limitToLast(3);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = query.get()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = await query.get()
C++
cities_ref.OrderBy("name").Limit(3);
Node.js
const firstThreeRes = await citiesRef.orderBy('name').limit(3).get();
Go
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).Limit(3)
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).LimitToLast(3)
PHP

PHP

Więcej informacji o instalowaniu i tworzeniu klienta Cloud Firestore znajdziesz w bibliotekach klienta Cloud Firestore.

$query = $citiesRef->orderBy('name')->limit(3);
Unity
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
Ruby
query = cities_ref.order("name").limit(3)

Możesz też posortować listę malejąco, by wyświetlić ostatnie 3 miasta:

Web

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name", "desc"), limit(3));

Web

citiesRef.orderBy("name", "desc").limit(3);
Swift
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
citiesRef.order(by: "name", descending: true).limit(to: 3)
Objective-C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name" descending:YES] queryLimitedTo:3];

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name", Query.Direction.DESCENDING).limit(3)

Java

citiesRef.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("name", descending: true).limit(3);
Java
Query query = cities.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name", direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name", direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()
C++
cities_ref.OrderBy("name", Query::Direction::kDescending).Limit(3);
Node.js
const lastThreeRes = await citiesRef.orderBy('name', 'desc').limit(3).get();
Go
query := cities.OrderBy("name", firestore.Desc).Limit(3)
PHP

PHP

Więcej informacji o instalowaniu i tworzeniu klienta Cloud Firestore znajdziesz w bibliotekach klienta Cloud Firestore.

$query = $citiesRef->orderBy('name', 'DESC')->limit(3);
Unity
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
C#
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
Ruby
query = cities_ref.order("name", "desc").limit(3)

Możesz też sortować według wielu pól. Jeśli np. chcesz posortować informacje według stanu, a w ramach każdego stanu według liczby ludności, w kolejności malejącej:

Web

import { query, orderBy } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("state"), orderBy("population", "desc"));

Web

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", "desc");
Swift
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
citiesRef
 .order(by: "state")
 .order(by: "population", descending: true)
Objective-C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"state"] queryOrderedByField:@"population" descending:YES];

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Query.Direction.DESCENDING)

Java

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", descending: true);
Java
Query query = cities.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
ordered_city_ref = cities_ref.order_by("state").order_by(
  "population", direction=firestore.Query.DESCENDING
)

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.order_by("state").order_by(
  "population", direction=firestore.Query.DESCENDING
)
C++
cities_ref.OrderBy("state").OrderBy("name", Query::Direction::kDescending);
Node.js
const byStateByPopRes = await citiesRef.orderBy('state').orderBy('population', 'desc').get();
Go
query := client.Collection("cities").OrderBy("state", firestore.Asc).OrderBy("population", firestore.Desc)
PHP

PHP

Więcej informacji o instalowaniu i tworzeniu klienta Cloud Firestore znajdziesz w bibliotekach klienta Cloud Firestore.

$query = $citiesRef->orderBy('state')->orderBy('population', 'DESC');
Unity
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
Ruby
query = cities_ref.order("state").order("population", "desc")

Filtry where() możesz łączyć z filtrami orderBy() i limit(). W poniższym przykładzie zapytania definiują próg populacji, sortują według populacji w kolejności rosnącej i zwracają tylko kilka pierwszych wyników, które przekraczają ten próg:

Web

import { query, where, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("population"), limit(2));

Web

citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("population").limit(2);
Swift
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
citiesRef
 .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
 .order(by: "population")
 .limit(to: 2)
Objective-C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny na urządzeniach docelowych watchOS i wycinków aplikacji.
[[[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryLimitedTo:2];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2)

Java

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("population", isGreaterThan: 100000)
  .orderBy("population")
  .limit(2);
Java
Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("population").limit(2);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
query = (
  cities_ref.where(filter=FieldFilter("population", ">", 2500000))
  .order_by("population")
  .limit(2)
)
results = query.stream()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = (
  cities_ref.where(filter=FieldFilter("population", ">", 2500000))
  .order_by("population")
  .limit(2)
)
results = query.stream()
C++
cities_ref.WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000))
  .OrderBy("population")
  .Limit(2);
Node.js
const biggestRes = await citiesRef.where('population', '>', 2500000)
 .orderBy('population').limit(2).get();
Go
query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("population", firestore.Desc).Limit(2)
PHP

PHP

Więcej informacji o instalowaniu i tworzeniu klienta Cloud Firestore znajdziesz w bibliotekach klienta Cloud Firestore.

$query = $citiesRef
  ->where('population', '>', 2500000)
  ->orderBy('population')
  ->limit(2);
Unity
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
C#
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
Ruby
query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("population").limit(2)

Jeśli jednak masz filtr z porównaniem zakresów (<, <=, >, >=), pierwsza kolejność musi znajdować się w tym samym polu. Zobacz listę ograniczeń orderBy() poniżej.

Ograniczenia

Zwróć uwagę na to ograniczenie dotyczące klauzul orderBy():

orderBy a istnienie

Jeśli ustawisz kolejność zapytań według danego pola, zapytanie może zwrócić tylko te dokumenty, które zawierają pole kolejności.

Na przykład to zapytanie nie zwróci żadnych dokumentów, w których pole population nie jest ustawione, nawet jeśli spełniają one kryteria filtrów zapytania.

Java
db.collection("cities").whereEqualTo("country", “USA”).orderBy(“population”);

Powiązany efekt ma zastosowanie do nierówności. Zapytanie z filtrem nierówności w polu również sugeruje sortowanie według tego pola. Poniższe zapytanie nie zwraca dokumentów bez pola population, nawet jeśli country = USA w tym dokumencie jest puste . Aby obejść ten problem, możesz wykonywać osobne zapytania dla każdego zamówienia lub przypisać wartość do wszystkich pól, według których ustalasz kolejność.

Java
db.collection(“cities”).where(or(“country”, USA”), greaterThan(“population”, 250000));

Powyższe zapytanie zawiera domniemane porządkowanie nierówności i odpowiada temu temu zapytaniu:

Java
db.collection(“cities”).where(or(“country”, USA”), greaterThan(“population”, 250000)).orderBy(“population”);