مدیریت متن را غنی کنید

از افزونه های Cloud Firestore و Firebase برای تقویت توانایی خود در کار با دارایی های متنی استفاده کنید.

خلاصه کردن متن

این برنامه افزودنی به شما امکان می دهد با استفاده از API PalM یک فیلد را در یک سند Cloud Firestore خلاصه کنید. بیشتر بدانید .

تشخیص گفتار سمی

از این برنامه افزودنی برای دریافت امتیازات سمیت برای متن ارسال شده توسط کاربر، مانند نظرات پست های اجتماعی، نوشته شده در مجموعه Cloud Firestore استفاده کنید. بیشتر بدانید .

ترجمه متن

با استفاده از Cloud Translation API رشته های نوشته شده در مجموعه Cloud Firestore را به چندین زبان ترجمه کنید. بیشتر بدانید .

رونویسی صدا

این برنامه افزودنی صدا را به متن در مجموعه Cloud Firestore رونویسی می کند. بیشتر بدانید .