ทริกเกอร์ Firebase Test Lab


ทริกเกอร์ฟังก์ชันเมื่อทดสอบเสร็จสมบูรณ์ของ TestMatrix

สร้างฟังก์ชันใหม่ที่ทริกเกอร์เมื่อ TestMatrix ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ด้วยเครื่องจัดการเหตุการณ์ functions.testLab.testMatrix().onComplete():

exports.sendEmailNotification = functions.testLab.testMatrix().onComplete((testMatrix) => {
 // ...
});

จัดการกับสถานะและผลลัพธ์การทดสอบ

การดำเนินการแต่ละครั้งของฟังก์ชันจะส่งผ่าน TestMatrix ซึ่งมีสถานะสุดท้ายของเมทริกซ์และรายละเอียดเพื่อช่วยทำความเข้าใจปัญหา

exports.handleTestMatrixCompletion = functions.testLab.testMatrix().onComplete(testMatrix => {
 const matrixId = testMatrix.testMatrixId;
 switch (testMatrix.state) {
  case 'FINISHED':
   console.log(`TestMatrix ${matrixId} finished with outcome: ${testMatrix.outcomeSummary}`);
   break;
  case 'INVALID':
   console.log(`TestMatrix ${matrixId} was marked as invalid: ${testMatrix.invalidMatrixDetails}`);
   break;
  default:
   console.log(`TestMatrix ${matrixId} completed with state ${testMatrix.state}`);
 }
 return null;
});

เข้าถึงรายละเอียดไคลเอ็นต์

เมทริกซ์ทดสอบอาจสร้างขึ้นจากแหล่งที่มาหรือเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ดังนั้น คุณจึงควรสร้างฟังก์ชันที่ดำเนินการต่างๆ โดยอิงตามแหล่งที่มาหรือบริบทที่สำคัญอื่นๆ ของการทดสอบ ด้วยเหตุนี้ gcloud จึงให้คุณส่งข้อมูลที่กำหนดเองเมื่อเริ่มการทดสอบซึ่งเข้าถึงในภายหลังได้ในฟังก์ชัน เช่น

gcloud beta firebase test android run \
  --app=path/to/app.apk \
  --client-details testType=pr,link=https://path/to/pull-request

ตัวอย่างฟังก์ชัน

exports.notifyOnPullRequestFailure = functions.testLab.testMatrix().onComplete(testMatrix => {
 if (testMatrix.clientInfo.details['testType'] != 'pr') {
  // Not a pull request
  return null;
 }

 if (testMatrix.state == 'FINISHED' && testMatrix.outcomeSummary == 'SUCCESS') {
  // No failure
  return null;
 }

 const link = testMatrix.clientInfo.details['link'];
 let message = `Test Lab validation for pull request ${link} failed. `;

 if (!!testMatrix.resultStorage.resultsUrl) {
  message += `Test results available at ${testMatrix.resultStorage.resultsUrl}. `;
 }

 // Send notification here ...
});