Gắn nhãn hình ảnh bằng mô hình đã đào tạo AutoML trên Android

Sau khi đào tạo mô hình của riêng mình bằng AutoML Vision Edge, bạn có thể sử dụng mô hình này trong ứng dụng để gắn nhãn hình ảnh.

Có 2 cách để tích hợp các mô hình được huấn luyện từ AutoML Vision Edge: Bạn có thể gói mô hình lại với nhau bằng cách đặt vào thư mục thành phần của ứng dụng, hoặc bạn có thể tự động tải mô hình đó xuống từ Firebase.

Tuỳ chọn gói mô hình
Được nhóm trong ứng dụng của bạn
 • Mô hình này là một phần trong tệp APK của ứng dụng
 • Mô hình có sẵn ngay lập tức, ngay cả khi thiết bị Android không kết nối mạng
 • Không cần dự án Firebase
Được lưu trữ bằng Firebase
 • Lưu trữ mô hình bằng cách tải mô hình đó lên Học máy Firebase
 • Giảm kích thước tệp APK
 • Mô hình được tải xuống theo yêu cầu
 • Cập nhật mô hình mà không cần phát hành lại ứng dụng
 • Dễ dàng thử nghiệm A/B với Cấu hình từ xa Firebase
 • Cần có dự án Firebase

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle:

  Cách nhóm một mô hình với ứng dụng:

  dependencies {
   // ...
   // Image labeling feature with bundled automl model
   implementation 'com.google.mlkit:image-labeling-custom:16.3.1'
  }
  

  Để tự động tải một mô hình xuống từ Firebase, hãy thêm phần phụ thuộc linkFirebase:

  dependencies {
   // ...
   // Image labeling feature with automl model downloaded
   // from firebase
   implementation 'com.google.mlkit:image-labeling-custom:16.3.1'
   implementation 'com.google.mlkit:linkfirebase:16.1.0'
  }
  
 2. Nếu muốn tải một mô hình xuống, hãy nhớ thêm Firebase vào dự án Android (nếu bạn chưa làm việc này). Bạn không bắt buộc phải làm việc này khi gói mô hình lại.

1. Tải mô hình

Định cấu hình nguồn mô hình cục bộ

Cách gói mô hình với ứng dụng:

 1. Trích xuất mô hình và siêu dữ liệu của mô hình đó từ tệp lưu trữ zip mà bạn đã tải xuống từ bảng điều khiển của Firebase. Bạn nên dùng các tệp khi tải xuống mà không sửa đổi (bao gồm cả tên tệp).

 2. Đưa mô hình và các tệp siêu dữ liệu của mô hình đó vào gói ứng dụng của bạn:

  1. Nếu bạn không có thư mục thành phần trong dự án, hãy tạo một thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục app/, sau đó nhấp vào New > Folder > Asset Folder (Mới > Thư mục > Thư mục thành phần).
  2. Tạo một thư mục con trong thư mục tài sản để chứa các tệp của mô hình.
  3. Sao chép các tệp model.tflite, dict.txtmanifest.json vào thư mục con (cả ba tệp phải nằm trong cùng một thư mục).
 3. Hãy thêm đoạn mã sau vào tệp build.gradle của ứng dụng để đảm bảo Gradle không nén tệp mô hình khi xây dựng ứng dụng:

  android {
    // ...
    aaptOptions {
      noCompress "tflite"
    }
  }
  

  Tệp mô hình sẽ được đưa vào gói ứng dụng và được cung cấp cho Bộ công cụ học máy dưới dạng tài sản thô.

 4. Tạo đối tượng LocalModel, chỉ định đường dẫn đến tệp kê khai mô hình:

  Java

  AutoMLImageLabelerLocalModel localModel =
    new AutoMLImageLabelerLocalModel.Builder()
      .setAssetFilePath("manifest.json")
      // or .setAbsoluteFilePath(absolute file path to manifest file)
      .build();
  

  Kotlin

  val localModel = LocalModel.Builder()
    .setAssetManifestFilePath("manifest.json")
    // or .setAbsoluteManifestFilePath(absolute file path to manifest file)
    .build()
  

Định cấu hình nguồn mô hình được lưu trữ trên Firebase

Để sử dụng mô hình được lưu trữ từ xa, hãy tạo một đối tượng CustomRemoteModel, trong đó chỉ định tên mà bạn đã chỉ định cho mô hình khi phát hành:

Java

// Specify the name you assigned in the Firebase console.
FirebaseModelSource firebaseModelSource =
  new FirebaseModelSource.Builder("your_model_name").build();
CustomRemoteModel remoteModel =
  new CustomRemoteModel.Builder(firebaseModelSource).build();

Kotlin

// Specify the name you assigned in the Firebase console.
val firebaseModelSource = FirebaseModelSource.Builder("your_model_name")
  .build()
val remoteModel = CustomRemoteModel.Builder(firebaseModelSource).build()

Sau đó, hãy bắt đầu tác vụ tải mô hình xuống, chỉ định các điều kiện mà bạn muốn cho phép tải xuống. Nếu mô hình không có trên thiết bị hoặc nếu có phiên bản mô hình mới hơn, tác vụ sẽ tải mô hình xuống một cách không đồng bộ từ Firebase:

Java

DownloadConditions downloadConditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, downloadConditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(@NonNull Task<Void> task) {
        // Success.
      }
    });

Kotlin

val downloadConditions = DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, downloadConditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Success.
  }

Nhiều ứng dụng bắt đầu tác vụ tải xuống trong mã khởi chạy, nhưng bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào trước khi cần sử dụng mô hình.

Tạo công cụ gắn nhãn hình ảnh từ mô hình của bạn

Sau khi bạn định cấu hình các nguồn mô hình, hãy tạo một đối tượng ImageLabeler từ một trong các nguồn đó.

Nếu chỉ có một mô hình theo gói cục bộ, bạn chỉ cần tạo một trình gắn nhãn từ đối tượng CustomImageLabelerOptions và định cấu hình ngưỡng điểm số tin cậy mà bạn muốn yêu cầu (xem phần Đánh giá mô hình của bạn):

Java

CustomImageLabelerOptions customImageLabelerOptions = new CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel)
  .setConfidenceThreshold(0.0f) // Evaluate your model in the Cloud console
                  // to determine an appropriate value.
  .build();
ImageLabeler labeler = ImageLabeling.getClient(customImageLabelerOptions);

Kotlin

val customImageLabelerOptions = CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel)
  .setConfidenceThreshold(0.0f) // Evaluate your model in the Cloud console
                  // to determine an appropriate value.
  .build()
val labeler = ImageLabeling.getClient(customImageLabelerOptions)

Nếu có mô hình được lưu trữ từ xa, bạn phải kiểm tra để đảm bảo mô hình đó đã được tải xuống trước khi chạy. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của tác vụ tải mô hình xuống bằng phương thức isModelDownloaded() của trình quản lý mô hình.

Mặc dù chỉ phải xác nhận điều này trước khi chạy trình gắn nhãn, nhưng nếu có cả mô hình được lưu trữ từ xa và mô hình theo gói cục bộ, thì bạn nên thực hiện bước kiểm tra này khi tạo thực thể cho trình gắn nhãn hình ảnh: tạo trình gắn nhãn từ mô hình từ xa nếu đã được tải xuống và từ mô hình cục bộ nếu không.

Java

RemoteModelManager.getInstance().isModelDownloaded(remoteModel)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Boolean>() {
      @Override
      public void onSuccess(Boolean isDownloaded) {
        CustomImageLabelerOptions.Builder optionsBuilder;
        if (isDownloaded) {
          optionsBuilder = new CustomImageLabelerOptions.Builder(remoteModel);
        } else {
          optionsBuilder = new CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel);
        }
        CustomImageLabelerOptions options = optionsBuilder
            .setConfidenceThreshold(0.0f) // Evaluate your model in the Cloud console
                            // to determine an appropriate threshold.
            .build();

        ImageLabeler labeler = ImageLabeling.getClient(options);
      }
    });

Kotlin

RemoteModelManager.getInstance().isModelDownloaded(remoteModel)
  .addOnSuccessListener { isDownloaded ->
    val optionsBuilder =
      if (isDownloaded) {
        CustomImageLabelerOptions.Builder(remoteModel)
      } else {
        CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel)
      }
    // Evaluate your model in the Cloud console to determine an appropriate threshold.
    val options = optionsBuilder.setConfidenceThreshold(0.0f).build()
    val labeler = ImageLabeling.getClient(options)
}

Nếu chỉ có một mô hình được lưu trữ từ xa, bạn nên tắt chức năng liên quan đến mô hình (ví dụ: chuyển sang màu xám hoặc ẩn một phần giao diện người dùng) cho đến khi bạn xác nhận mô hình đã được tải xuống. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đính kèm trình nghe vào phương thức download() của trình quản lý mô hình:

Java

RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, conditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
       // Download complete. Depending on your app, you could enable
       // the ML feature, or switch from the local model to the remote
       // model, etc.
      }
    });

Kotlin

RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Download complete. Depending on your app, you could enable the ML
    // feature, or switch from the local model to the remote model, etc.
  }

2. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Sau đó, đối với mỗi hình ảnh bạn muốn gắn nhãn, hãy tạo một đối tượng InputImage từ hình ảnh của bạn. Trình gắn nhãn hình ảnh sẽ chạy nhanh nhất khi bạn sử dụng Bitmap hoặc nếu sử dụng API camera2, bạn nên sử dụng YUV_420_888 media.Image khi có thể.

Bạn có thể tạo InputImage từ nhiều nguồn theo thông tin giải thích bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh bằng máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính giá trị chế độ xoay cho bạn.

Kotlin+KTX

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {
  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy?) {
    val mediaImage = imageProxy?.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    if (imageProxy == null || imageProxy.getImage() == null) {
      return;
    }
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees);
    // Pass image to an ML Kit Vision API
    // ...
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh để cung cấp độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính độ xoay này dựa trên độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin+KTX

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180)
}
/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, context: Context): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
  // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
  // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
  val cameraManager = context.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
    .getCameraCharacteristics(cameraId)
    .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!
  rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360

  // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
  val result: Int
  when (rotationCompensation) {
    0 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
    90 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
    180 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
    270 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
    else -> {
      result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
      Log.e(TAG, "Bad rotation value: $rotationCompensation")
    }
  }
  return result
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, Context context)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
  // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
  // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) context.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);
  rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360;

  // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
  int result;
  switch (rotationCompensation) {
    case 0:
      result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
      break;
    case 90:
      result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
      break;
    case 180:
      result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
      break;
    case 270:
      result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
      break;
    default:
      result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
      Log.e(TAG, "Bad rotation value: " + rotationCompensation);
  }
  return result;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin+KTX

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy truyền ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến InputImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện của họ.

Kotlin+KTX

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho đầu vào media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin+KTX

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo sau:

Kotlin+KTX

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh được biểu thị bằng đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Chạy công cụ gắn nhãn hình ảnh

Để gắn nhãn các đối tượng trong hình ảnh, hãy truyền đối tượng image vào phương thức process() của ImageLabeler.

Java

labeler.process(image)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<ImageLabel>>() {
      @Override
      public void onSuccess(List<ImageLabel> labels) {
        // Task completed successfully
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Task failed with an exception
        // ...
      }
    });

Kotlin

labeler.process(image)
    .addOnSuccessListener { labels ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

4. Nhận thông tin về đối tượng được gắn nhãn

Nếu thao tác gắn nhãn hình ảnh thành công, thì danh sách các đối tượng ImageLabel sẽ được chuyển đến trình nghe thành công. Mỗi đối tượng ImageLabel đại diện cho một nội dung nào đó đã được gắn nhãn trong hình ảnh. Bạn có thể lấy nội dung mô tả văn bản của từng nhãn, điểm số tin cậy của kết quả trùng khớp và chỉ mục của kết quả trùng khớp. Ví dụ:

Java

for (ImageLabel label : labels) {
  String text = label.getText();
  float confidence = label.getConfidence();
  int index = label.getIndex();
}

Kotlin

for (label in labels) {
  val text = label.text
  val confidence = label.confidence
  val index = label.index
}

Mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực

Nếu bạn muốn gắn nhãn hình ảnh trong ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Hạn chế lệnh gọi đến công cụ gắn nhãn hình ảnh. Nếu có khung video mới khi công cụ gắn nhãn hình ảnh đang chạy, hãy thả khung đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn đang sử dụng đầu ra của trình gắn nhãn hình ảnh để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy nhận kết quả, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ trong một bước. Bằng cách này, bạn chỉ kết xuất trên giao diện màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để tham khảo ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888.

  Nếu bạn sử dụng API Camera cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.