ลบไฟล์ด้วย Cloud Storage สำหรับ C++

หลังจากอัปโหลดไฟล์ไปยัง Cloud Storage แล้ว คุณยังลบไฟล์เหล่านั้นได้อีกด้วย

ลบไฟล์

หากต้องการลบไฟล์ ให้สร้างการอ้างอิง ไปยังไฟล์นั้นก่อน จากนั้นเรียกเมธอด Delete() ในการอ้างอิงนั้น

// Create a reference to the file to delete.
StorageReference *desert_ref = storage_ref.Child("images/desert.jpg");

// Delete the file
Future future = desert_ref.Delete();

// Wait for operation to complete...

if (future.Error() != firebase::storage::kErrorNone) {
  // Uh-oh, an error occurred!
} else {
  // File deleted successfully
}

จัดการกับข้อผิดพลาด

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการลบไฟล์ รวมถึงไฟล์ที่ไม่มีอยู่ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ลบไฟล์ที่ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดสามารถพบได้ในส่วน การจัดการข้อผิดพลาด ของเอกสาร