Dùng Gemini API để tạo văn bản từ những câu lệnh chỉ có văn bản


Khi gọi Gemini API từ ứng dụng của bạn bằng SDK Vertex AI cho Firebase, bạn có thể đặt câu lệnh để mô hình Gemini tạo văn bản dựa trên nội dung nhập chỉ bằng văn bản.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy làm theo hướng dẫn bắt đầu sử dụng Vertex AI cho Firebase SDK. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành tất cả các bước sau:

  • Thiết lập một dự án Firebase mới hoặc hiện có, bao gồm cả việc sử dụng Gói giá linh hoạt và bật các API bắt buộc.

  • Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase, bao gồm cả việc đăng ký ứng dụng và thêm Cấu hình Firebase cho ứng dụng của bạn.

  • Thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh trong ứng dụng của bạn.

Sau khi bạn kết nối ứng dụng của mình với Firebase, thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh, bạn đã sẵn sàng gọi Gemini API.

Tạo văn bản từ dữ liệu đầu vào chỉ có văn bản

Bạn có thể gọi Gemini API bằng thông tin đầu vào chỉ bao gồm văn bản. Đối với những cuộc gọi này, bạn cần sử dụng một mô hình hỗ trợ các câu lệnh chỉ ở dạng văn bản (chẳng hạn như Gemini 1.5 Pro).

Chọn xem bạn muốn truyền trực tuyến câu trả lời (generateContentStream) hay đợi cho phản hồi cho đến khi tạo toàn bộ kết quả (generateContent).

Phát trực tuyến

Bạn có thể đạt được các tương tác nhanh hơn bằng cách không phải chờ toàn bộ kết quả từ việc tạo mô hình và thay vào đó sử dụng luồng để xử lý một phần kết quả.

Ví dụ này cho biết cách sử dụng generateContentStream() để truyền trực tuyến nội dung đã tạo nội dung của yêu cầu nhắc chỉ bao gồm văn bản:

Không truyền trực tuyến

Hoặc, bạn có thể chờ toàn bộ kết quả thay vì truy cập trực tuyến; thời gian kết quả chỉ được trả về sau khi mô hình hoàn tất toàn bộ quá trình tạo của chúng tôi.

Ví dụ này cho biết cách sử dụng generateContent() để tạo văn bản từ một yêu cầu nhắc chỉ bao gồm văn bản:

Tìm hiểu cách chọn một mô hình Gemini và không bắt buộc phải chọn một vị trí phù hợp với trường hợp sử dụng và ứng dụng của bạn.

Bạn có thể làm gì khác?

Dùng thử các tính năng khác của Gemini API

Tìm hiểu cách kiểm soát việc tạo nội dung

Bạn cũng có thể thử nghiệm với các câu lệnh và cấu hình mô hình bằng cách sử dụng Vertex AI Studio.

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về những mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụnghạn mức và giá.


Gửi ý kiến phản hồi trải nghiệm của bạn khi dùng Vertex AI cho Firebase