Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Apple platformlarında Uygulama Kontrolü ile Firebase dışı kaynakları koruyun

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Uygulama Kontrolü ile uygulamanızın kendi kendine barındırılan arka uçlar gibi Firebase dışı kaynaklarını koruyabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdakilerin ikisini de yapmanız gerekir:

 • Bu sayfada açıklandığı gibi, her istekle birlikte arka ucunuza bir Uygulama Kontrolü belirteci göndermek için uygulama istemcinizi değiştirin.
 • Özel bir arka uçtan Uygulama Kontrolü belirteçlerini doğrulama bölümünde açıklandığı gibi, her istekte geçerli bir Uygulama Kontrolü belirteci gerektirecek şekilde arka ucunuzu değiştirin.

Sen başlamadan önce

Uygulama Onayı , DeviceCheck veya özel bir sağlayıcı kullanarak uygulamanıza Uygulama Kontrolü ekleyin.

Arka uç istekleriyle Uygulama Kontrolü belirteçleri gönderin

Arka uç isteklerinizin geçerli, süresi dolmamış bir Uygulama Kontrolü belirteci içerdiğinden emin olmak için her isteği AppCheck.token() çağrısına sarın. Uygulama Kontrolü kitaplığı, gerekirse belirteci yeniler ve belirtecine yöntemin tamamlama bloğundan erişebilirsiniz.

Geçerli bir jetonunuz olduğunda, bunu istekle birlikte arka ucunuza gönderin. Bunu nasıl gerçekleştireceğinizin ayrıntıları size bağlıdır, ancak Uygulama Kontrolü belirteçlerini URL'lerin bir parçası olarak, sorgu parametreleri dahil olmak üzere göndermeyin , çünkü bu onları kazara sızıntıya ve ele geçirmeye karşı savunmasız hale getirir. Aşağıdaki örnek, belirteci önerilen yaklaşım olan özel bir HTTP başlığında gönderir.

Süratli

AppCheck.appCheck().token(forcingRefresh: false) { token, error in
  guard error == nil else {
    // Handle any errors if the token was not retrieved.
    print("Unable to retrieve App Check token: \(error!)")
    return
  }
  guard let token = token else {
    print("Unable to retrieve App Check token.")
    return
  }

  // Get the raw App Check token string.
  let tokenString = token.token

  // Include the App Check token with requests to your server.
  let url = URL(string: "https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint")!
  var request = URLRequest(url: url)
  request.httpMethod = "GET"
  request.setValue(tokenString, forHTTPHeaderField: "X-Firebase-AppCheck")

  let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
    // Handle response from your backend.
  }
  task.resume()
}

Amaç-C

[[FIRAppCheck appCheck] tokenForcingRefresh:NO
                 completion:^(FIRAppCheckToken * _Nullable token,
                       NSError * _Nullable error) {
  if (error != nil) {
    // Handle any errors if the token was not retrieved.
    NSLog(@"Unable to retrieve App Check token: %@", error);
    return;
  }
  if (token == nil) {
    NSLog(@"Unable to retrieve App Check token.");
    return;
  }

  // Get the raw App Check token string.
  NSString *tokenString = token.token;

  // Include the App Check token with requests to your server.
  NSURL *url = [[NSURL alloc] initWithString:@"https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint"];
  NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] initWithURL:url];
  [request setHTTPMethod:@"GET"];
  [request setValue:tokenString forHTTPHeaderField:@"X-Firebase-AppCheck"];

  NSURLSessionDataTask *task =
    [[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request
                    completionHandler:^(NSData * _Nullable data,
                              NSURLResponse * _Nullable response,
                              NSError * _Nullable error) {
    // Handle response from your backend.
  }];
  [task resume];
}];