Xác thực bằng Twitter trên các nền tảng của Apple

Bạn có thể cho phép người dùng xác thực bằng Firebase thông qua các nhà cung cấp OAuth như Twitter bằng cách tích hợp tính năng Đăng nhập OAuth chung vào ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Firebase SDK để thực hiện quy trình đăng nhập từ đầu đến cuối.

Trước khi bắt đầu

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến Tệp > Thêm gói.
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Xác thực Firebase.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải xuống các phần phụ thuộc trong nền.

Để đăng nhập người dùng bằng tài khoản Twitter, trước tiên, bạn phải bật Twitter làm thông tin đăng nhập cho dự án Firebase của bạn:

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn.

 2. Đưa các nhóm sau vào Podfile của bạn:

  pod 'FirebaseAuth'
  

 3. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
 4. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy bật nhà cung cấp Twitter.
 5. Thêm khoá APIBí mật API từ bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của nhà cung cấp đó vào cấu hình của nhà cung cấp:
  1. Đăng ký ứng dụng của bạn dưới dạng một ứng dụng của nhà phát triển trên Twitter và lấy khoá API OAuth cho ứng dụng của bạn và mã thông báo bí mật cho API.
  2. Đảm bảo URI chuyển hướng OAuth trong Firebase (ví dụ: my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) được đặt làm URL gọi lại ủy quyền trong trang cài đặt của ứng dụng trên Cấu hình của ứng dụng Twitter.
 6. Nhấp vào Lưu.

Xử lý quy trình đăng nhập bằng Firebase SDK

Để xử lý quy trình đăng nhập bằng SDK nền tảng Apple của Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm giao thức URL tùy chỉnh vào dự án Xcode của bạn:

  1. Mở cấu hình dự án: nhấp đúp vào tên dự án trong chế độ xem dạng cây bên trái. Chọn ứng dụng của bạn trong mục MỤC TIÊU, sau đó chọn thẻ Thông tin rồi mở rộng mục Loại URL.
  2. Nhấp vào nút + rồi thêm Mã ứng dụng được mã hoá dưới dạng URL hệ thống. Bạn có thể tìm thấy Mã ứng dụng được mã hoá trên Chung Trang Cài đặt của bảng điều khiển của Firebase, trong phần dành cho iOS . Để trống các trường khác.

   Sau khi hoàn tất, cấu hình của bạn sẽ có dạng như sau sau đây (nhưng với các giá trị dành riêng cho ứng dụng của bạn):

   Ảnh chụp màn hình giao diện thiết lập lược đồ URL tuỳ chỉnh của Xcode

 2. Tạo một thực thể của OAuthProvider bằng mã nhà cung cấp twitter.com.

  Swift

    var provider = OAuthProvider(providerID: "twitter.com")
    

  Objective-C

    FIROAuthProvider *provider = [FIROAuthProvider providerWithProviderID:@"twitter.com"];
    
 3. Không bắt buộc: Chỉ định những thông số OAuth tuỳ chỉnh khác mà bạn muốn gửi cùng với yêu cầu OAuth.

  Swift

    provider.customParameters = [
     "lang": "fr"
     ]
    

  Objective-C

    [provider setCustomParameters:@{@"lang": @"fr"}];
    

  Để biết các tham số mà Twitter hỗ trợ, hãy xem Tài liệu về OAuth trên Twitter. Lưu ý rằng bạn không thể chuyển các thông số bắt buộc của Firebase bằng setCustomParameters. Các thông số này là client_id, redirect_uri, response_type, scopestate.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tuỳ chỉnh cách ứng dụng trình bày SFSafariViewController hoặc UIWebView khi hiển thị reCAPTCHA cho người dùng, tạo một lớp tuỳ chỉnh phù hợp với đến giao thức AuthUIDelegate rồi truyền đến credentialWithUIDelegate.

 5. Xác thực bằng Firebase bằng đối tượng nhà cung cấp OAuth.

  Swift

    provider.getCredentialWith(nil) { credential, error in
     if error != nil {
      // Handle error.
     }
     if credential != nil {
      Auth.auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
       if error != nil {
        // Handle error.
       }
       // User is signed in.
       // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
       // Twitter OAuth access token can also be retrieved by:
       // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
       // Twitter OAuth ID token can be retrieved by calling:
       // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
       // Twitter OAuth secret can be retrieved by calling:
       // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.secret
      }
     }
    }
    

  Objective-C

    [provider getCredentialWithUIDelegate:nil
                  completion:^(FIRAuthCredential *_Nullable credential, NSError *_Nullable error) {
     if (error) {
      // Handle error.
     }
     if (credential) {
      [[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
                   completion:^(FIRAuthDataResult *_Nullable authResult, NSError *_Nullable error) {
       if (error) {
        // Handle error.
       }
       // User is signed in.
       // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
       // Twitter OAuth access token can also be retrieved by:
       // authResult.credential.accessToken
       // Twitter OAuth ID token can be retrieved by calling:
       // authResult.credential.idToken
       // Twitter OAuth secret can be retrieved by calling:
       // authResult.credential.secret
      }];
     }
    }];
    

  Bằng cách sử dụng mã truy cập OAuth, bạn có thể gọi hàm API Twitter.

  Ví dụ: để có thông tin hồ sơ cơ bản, bạn có thể gọi API REST, truyền mã truy cập trong tiêu đề Authorization:

  https://api.twitter.com/labs/1/users?usernames=TwitterDev
  
 6. Mặc dù các ví dụ ở trên tập trung vào quy trình đăng nhập, bạn cũng có khả năng liên kết nhà cung cấp Twitter với người dùng hiện có. Ví dụ: bạn có thể liên kết nhiều nhà cung cấp với cùng một người dùng để cho phép họ đăng nhập bằng một trong hai nhà cung cấp đó.

  Swift

    Auth().currentUser.link(withCredential: credential) { authResult, error in
     if error != nil {
      // Handle error.
     }
     // Twitter credential is linked to the current user.
     // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
     // Twitter OAuth access token can also be retrieved by:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
     // Twitter OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
     // Twitter OAuth secret can be retrieved by calling:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.secret
    }
    

  Objective-C

    [[FIRAuth auth].currentUser
      linkWithCredential:credential
          completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      // Handle error.
     }
     // Twitter credential is linked to the current user.
     // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
     // Twitter OAuth access token is can also be retrieved by:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
     // Twitter OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
     // Twitter OAuth secret can be retrieved by calling:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).secret
    }];
    
 7. Bạn có thể dùng cùng một mẫu với reauthenticateWithCredential để có thể được dùng để truy xuất thông tin đăng nhập mới cho những hoạt động nhạy cảm cần đến lần đăng nhập gần đây.

  Swift

    Auth().currentUser.reauthenticateWithCredential(withCredential: credential) { authResult, error in
     if error != nil {
      // Handle error.
     }
     // User is re-authenticated with fresh tokens minted and
     // should be able to perform sensitive operations like account
     // deletion and email or password update.
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
     // Additional OAuth access token is can also be retrieved by:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
     // Twitter OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
     // Twitter OAuth secret can be retrieved by calling:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.secret
    }
    

  Objective-C

    [[FIRAuth auth].currentUser
      reauthenticateWithCredential:credential
               completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      // Handle error.
     }
     // User is re-authenticated with fresh tokens minted and
     // should be able to perform sensitive operations like account
     // deletion and email or password update.
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
     // Additional OAuth access token is can also be retrieved by:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
     // Twitter OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
     // Twitter OAuth secret can be retrieved by calling:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).secret
    }];
    

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và được liên kết với thông tin đăng nhập—tức là tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại số hoặc thông tin của nhà cung cấp dịch vụ xác thực – người dùng đã đăng nhập. Thông tin mới này được lưu trữ như một phần của dự án Firebase và có thể được dùng để xác định một người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong ứng dụng của mình, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ User . Xem phần Quản lý người dùng.

 • Trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và Cloud Storage Quy tắc bảo mật, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng duy nhất của người dùng đã đăng nhập từ biến auth, để kiểm soát loại dữ liệu mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình bằng nhiều phương thức xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi signOut:.

Swift

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

Objective-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

Bạn cũng nên thêm mã xử lý lỗi cho toàn bộ phạm vi xác thực . Hãy xem bài viết Xử lý lỗi.