Cloud Firestore'dan verileri silin

Aşağıdaki örnekler, belgelerin, alanların ve koleksiyonların nasıl silineceğini gösterir.

Belgeleri sil

Bir belgeyi silmek için kullanın delete() yöntemini:

Web sürümü 9

import { doc, deleteDoc } from "firebase/firestore";

await deleteDoc(doc(db, "cities", "DC"));

Web sürümü 8

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(() => {
  console.log("Document successfully deleted!");
}).catch((error) => {
  console.error("Error removing document: ", error);
});
Süratli
db.collection("cities").document("DC").delete() { err in
  if let err = err {
    print("Error removing document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully removed!")
  }
}
Amaç-C
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"]
  deleteDocumentWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error removing document: %@", error);
   } else {
    NSLog(@"Document successfully removed!");
   }
}];

Java

db.collection("cities").document("DC")
    .delete()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error deleting document", e);
      }
    });

Kotlin+KTX

db.collection("cities").document("DC")
    .delete()
    .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!") }
    .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error deleting document", e) }
Java
// asynchronously delete a document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = db.collection("cities").document("DC").delete();
// ...
System.out.println("Update time : " + writeResult.get().getUpdateTime());
piton
db.collection(u'cities').document(u'DC').delete()

piton

await db.collection("cities").document("DC").delete()
C++
db->Collection("cities").Document("DC").Delete().OnCompletion(
  [](const Future<void>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot successfully deleted!\n";
   } else {
    std::cout << "Error deleting document: " << future.error_message()
         << '\n';
   }
  });
Node.js
const res = await db.collection('cities').doc('DC').delete();
Gitmek
_, err := client.Collection("cities").Doc("DC").Delete(ctx)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP
$db->collection('samples/php/cities')->document('DC')->delete();
Birlik
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
cityRef.DeleteAsync();
C#
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
await cityRef.DeleteAsync();
yakut
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/DC"
city_ref.delete

Bir belgeyi sildiğinizde, Cloud Firestore, alt koleksiyonlarındaki belgeleri otomatik olarak silmez. Alt koleksiyon belgelerine hala referans olarak erişebilirsiniz. Örneğin, yol dokümanı erişebilir /mycoll/mydoc/mysubcoll/mysubdoc en atası belgesini silseniz bile /mycoll/mydoc .

Varolmayan atası belgeleri konsolda görünür , ancak sorgu sonuçları ve anlık görünmez.

Bir belgeyi ve alt koleksiyonlarındaki tüm belgeleri silmek istiyorsanız, bunu manuel olarak yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz Sil Koleksiyonlar'ı .

Alanları sil

Kullanmak, bir belgeden belirli alanları silmek için FieldValue.delete() , bir belgeyi güncellemek zaman yöntemini:

Web sürümü 9

import { doc, updateDoc, deleteField } from "firebase/firestore";

const cityRef = doc(db, 'cities', 'BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
await updateDoc(cityRef, {
  capital: deleteField()
});

Web sürümü 8

var cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
var removeCapital = cityRef.update({
  capital: firebase.firestore.FieldValue.delete()
});
Süratli
db.collection("cities").document("BJ").updateData([
  "capital": FieldValue.delete(),
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error updating document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully updated")
  }
}
Amaç-C
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"BJ"] updateData:@{
 @"capital": [FIRFieldValue fieldValueForDelete]
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Java

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
Map<String,Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());

docRef.update(updates).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  // ...
  // ...

Kotlin+KTX

val docRef = db.collection("cities").document("BJ")

// Remove the 'capital' field from the document
val updates = hashMapOf<String, Any>(
    "capital" to FieldValue.delete()
)

docRef.update(updates).addOnCompleteListener { }
Java
DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");
Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());
// Update and delete the "capital" field in the document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = docRef.update(updates);
System.out.println("Update time : " + writeResult.get());
piton
city_ref = db.collection(u'cities').document(u'BJ')
city_ref.update({
  u'capital': firestore.DELETE_FIELD
})

piton

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")
await city_ref.update({"capital": firestore.DELETE_FIELD})
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("BJ");
doc_ref.Update({{"capital", FieldValue::Delete()}})
  .OnCompletion([](const Future<void>& future) { /*...*/ });
Node.js
// Get the `FieldValue` object
const FieldValue = admin.firestore.FieldValue;

// Create a document reference
const cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
const res = await cityRef.update({
 capital: FieldValue.delete()
});
Gitmek
_, err := client.Collection("cities").Doc("BJ").Update(ctx, []firestore.Update{
	{
		Path: "capital",
		Value: firestore.Delete,
	},
})
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP
$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('BJ');
$cityRef->update([
  ['path' => 'capital', 'value' => FieldValue::deleteField()]
]);
Birlik
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
C#
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
await cityRef.UpdateAsync(updates);
yakut
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/BJ"
city_ref.update({ capital: firestore.field_delete })

Koleksiyonları sil

Cloud Firestore'da bir koleksiyonun veya alt koleksiyonun tamamını silmek için koleksiyon veya alt koleksiyondaki tüm belgeleri alın ve silin. Daha büyük koleksiyonlarınız varsa, yetersiz bellek hatalarını önlemek için belgeleri daha küçük gruplar halinde silmek isteyebilirsiniz. Tüm koleksiyonu veya alt koleksiyonu silene kadar işlemi tekrarlayın.

Bir koleksiyonun silinmesi, sınırsız sayıda bireysel silme isteğinin koordine edilmesini gerektirir. Tüm koleksiyonları silmeniz gerekiyorsa, bunu yalnızca güvenilir bir sunucu ortamından yapın. Bir mobil/web istemcisinden bir koleksiyonu silmek mümkün olsa da, bunun güvenlik ve performans üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Aşağıdaki parçacıklar biraz basitleştirilmiştir ve hata işleme, güvenlik, alt koleksiyonları silme veya performansı en üst düzeye çıkarma ile ilgilenmez. Üretimde koleksiyonları silmeden daha yaklaşık bir tavsiye yaklaşımı bilgi edinmek için bkz Silme Koleksiyonları ve subcollections .

// Deleting collections from a Web client is not recommended.
Süratli
// Deleting collections from an iOS client is not recommended.
Amaç-C
// Deleting collections from an iOS client is not recommended.
 

Java

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Kotlin+KTX

// Deleting collections from an Android client is not recommended.
Java
/** Delete a collection in batches to avoid out-of-memory errors.
 * Batch size may be tuned based on document size (atmost 1MB) and application requirements.
 */
void deleteCollection(CollectionReference collection, int batchSize) {
 try {
  // retrieve a small batch of documents to avoid out-of-memory errors
  ApiFuture<QuerySnapshot> future = collection.limit(batchSize).get();
  int deleted = 0;
  // future.get() blocks on document retrieval
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   document.getReference().delete();
   ++deleted;
  }
  if (deleted >= batchSize) {
   // retrieve and delete another batch
   deleteCollection(collection, batchSize);
  }
 } catch (Exception e) {
  System.err.println("Error deleting collection : " + e.getMessage());
 }
}
piton
def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  docs = coll_ref.limit(batch_size).stream()
  deleted = 0

  for doc in docs:
    print(f'Deleting doc {doc.id} => {doc.to_dict()}')
    doc.reference.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)

piton

async def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  docs = coll_ref.limit(batch_size).stream()
  deleted = 0

  async for doc in docs:
    print(f"Deleting doc {doc.id} => {doc.to_dict()}")
    await doc.reference.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)
C++
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
 
Node.js
async function deleteCollection(db, collectionPath, batchSize) {
 const collectionRef = db.collection(collectionPath);
 const query = collectionRef.orderBy('__name__').limit(batchSize);

 return new Promise((resolve, reject) => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve).catch(reject);
 });
}

async function deleteQueryBatch(db, query, resolve) {
 const snapshot = await query.get();

 const batchSize = snapshot.size;
 if (batchSize === 0) {
  // When there are no documents left, we are done
  resolve();
  return;
 }

 // Delete documents in a batch
 const batch = db.batch();
 snapshot.docs.forEach((doc) => {
  batch.delete(doc.ref);
 });
 await batch.commit();

 // Recurse on the next process tick, to avoid
 // exploding the stack.
 process.nextTick(() => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve);
 });
}
Gitmek
func deleteCollection(ctx context.Context, client *firestore.Client,
	ref *firestore.CollectionRef, batchSize int) error {

	for {
		// Get a batch of documents
		iter := ref.Limit(batchSize).Documents(ctx)
		numDeleted := 0

		// Iterate through the documents, adding
		// a delete operation for each one to a
		// WriteBatch.
		batch := client.Batch()
		for {
			doc, err := iter.Next()
			if err == iterator.Done {
				break
			}
			if err != nil {
				return err
			}

			batch.Delete(doc.Ref)
			numDeleted++
		}

		// If there are no documents to delete,
		// the process is over.
		if numDeleted == 0 {
			return nil
		}

		_, err := batch.Commit(ctx)
		if err != nil {
			return err
		}
	}
}
PHP
function data_delete_collection(string $projectId, string $collectionName, int $batchSize)
{
  // Create the Cloud Firestore client
  $db = new FirestoreClient([
    'projectId' => $projectId,
  ]);
  $collectionReference = $db->collection($collectionName);
  $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  while (!$documents->isEmpty()) {
    foreach ($documents as $document) {
      printf('Deleting document %s' . PHP_EOL, $document->id());
      $document->reference()->delete();
    }
    $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  }
}
Birlik
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
C#
private static async Task DeleteCollection(CollectionReference collectionReference, int batchSize)
{
  QuerySnapshot snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
  IReadOnlyList<DocumentSnapshot> documents = snapshot.Documents;
  while (documents.Count > 0)
  {
    foreach (DocumentSnapshot document in documents)
    {
      Console.WriteLine("Deleting document {0}", document.Id);
      await document.Reference.DeleteAsync();
    }
    snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
    documents = snapshot.Documents;
  }
  Console.WriteLine("Finished deleting all documents from the collection.");
}
yakut
cities_ref = firestore.col collection_path
query   = cities_ref

query.get do |document_snapshot|
 puts "Deleting document #{document_snapshot.document_id}."
 document_ref = document_snapshot.ref
 document_ref.delete
end

Firebase CLI ile verileri silin

Ayrıca kullanabilirsiniz Firebase CLI silme belge ve koleksiyonlarına. Verileri silmek için aşağıdaki komutu kullanın:

firebase firestore:delete [options] <<path>>

Konsol ile verileri silin

Şunları yapabilirsiniz konsolda Bulut Firestore sayfasından belge ve koleksiyonları silmek . Konsoldan bir belgenin silinmesi, alt koleksiyonlar da dahil olmak üzere, o belgedeki tüm iç içe geçmiş verileri siler.