Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Eski özel model API'sinden geçiş yapın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

firebase-ml-model-interpreter kitaplığının 22.0.2 sürümü, özel modellerin aygıtındaki konumu alan yeni bir getLatestModelFile() yöntemini sunar. FirebaseModelInterpreter sarmalayıcısı yerine kullanabileceğiniz bir TensorFlow Lite Interpreter nesnesini doğrudan başlatmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

İleriye dönük olarak, bu tercih edilen yaklaşımdır. TensorFlow Lite yorumlayıcı sürümü artık Firebase kitaplığı sürümüyle birleştirilmediğinden, istediğiniz zaman TensorFlow Lite'ın yeni sürümlerine yükseltmek veya özel TensorFlow Lite yapılarını daha kolay kullanmak için daha fazla esnekliğe sahipsiniz.

Bu sayfa, FirebaseModelInterpreter kullanmaktan TensorFlow Lite Interpreter nasıl geçiş yapabileceğinizi gösterir.

1. Proje bağımlılıklarını güncelleyin

firebase-ml-model-interpreter kitaplığının (veya daha yenisinin) ve tensorflow-lite kitaplığının 22.0.2 sürümünü içerecek şekilde projenizin bağımlılıklarını güncelleyin:

Önce

implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1'

Sonrasında

implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2'
implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:2.0.0'

2. FirebaseModelInterpreter yerine bir TensorFlow Lite yorumlayıcısı oluşturun

Bir FirebaseModelInterpreter oluşturmak yerine getLatestModelFile() ile cihazdaki modelin konumunu alın ve bunu bir TensorFlow Lite Interpreter oluşturmak için kullanın.

Önce

Kotlin+KTX

val remoteModel = FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build()
val options = FirebaseModelInterpreterOptions.Builder(remoteModel).build()
val interpreter = FirebaseModelInterpreter.getInstance(options)

Java

FirebaseCustomRemoteModel remoteModel =
    new FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build();
FirebaseModelInterpreterOptions options =
    new FirebaseModelInterpreterOptions.Builder(remoteModel).build();
FirebaseModelInterpreter interpreter = FirebaseModelInterpreter.getInstance(options);

Sonrasında

Kotlin+KTX

val remoteModel = FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build()
FirebaseModelManager.getInstance().getLatestModelFile(remoteModel)
  .addOnCompleteListener { task ->
    val modelFile = task.getResult()
    if (modelFile != null) {
      // Instantiate an org.tensorflow.lite.Interpreter object.
      interpreter = Interpreter(modelFile)
    }
  }

Java

FirebaseCustomRemoteModel remoteModel =
    new FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build();
FirebaseModelManager.getInstance().getLatestModelFile(remoteModel)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<File>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<File> task) {
        File modelFile = task.getResult();
        if (modelFile != null) {
          // Instantiate an org.tensorflow.lite.Interpreter object.
          Interpreter interpreter = new Interpreter(modelFile);
        }
      }
    });

3. Girdi ve çıktı hazırlama kodunu güncelleyin

FirebaseModelInterpreter ile, çalıştırdığınızda yorumlayıcıya bir FirebaseModelInputOutputOptions nesnesi ileterek modelin girdi ve çıktı şekillerini belirtirsiniz.

TensorFlow Lite yorumlayıcısı için bunun yerine, modelinizin giriş ve çıkışı için doğru boyuttaki ByteBuffer nesnelerini tahsis edersiniz.

Örneğin, modelinizin giriş şekli [1 224 224 3] float değerlere ve çıkış şekli [1 1000] float değerlere sahipse şu değişiklikleri yapın:

Önce

Kotlin+KTX

val inputOutputOptions = FirebaseModelInputOutputOptions.Builder()
  .setInputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, intArrayOf(1, 224, 224, 3))
  .setOutputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, intArrayOf(1, 1000))
  .build()

val input = ByteBuffer.allocateDirect(224*224*3*4).order(ByteOrder.nativeOrder())
// Then populate with input data.

val inputs = FirebaseModelInputs.Builder()
  .add(input)
  .build()

interpreter.run(inputs, inputOutputOptions)
  .addOnSuccessListener { outputs ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Task failed with an exception.
    // ...
  }

Java

FirebaseModelInputOutputOptions inputOutputOptions =
    new FirebaseModelInputOutputOptions.Builder()
        .setInputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, new int[]{1, 224, 224, 3})
        .setOutputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, new int[]{1, 1000})
        .build();

float[][][][] input = new float[1][224][224][3];
// Then populate with input data.

FirebaseModelInputs inputs = new FirebaseModelInputs.Builder()
    .add(input)
    .build();

interpreter.run(inputs, inputOutputOptions)
    .addOnSuccessListener(
        new OnSuccessListener<FirebaseModelOutputs>() {
          @Override
          public void onSuccess(FirebaseModelOutputs result) {
            // ...
          }
        })
    .addOnFailureListener(
        new OnFailureListener() {
          @Override
          public void onFailure(@NonNull Exception e) {
            // Task failed with an exception
            // ...
          }
        });

Sonrasında

Kotlin+KTX

val inBufferSize = 1 * 224 * 224 * 3 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE
val inputBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(inBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder())
// Then populate with input data.

val outBufferSize = 1 * 1000 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE
val outputBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(outBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder())

interpreter.run(inputBuffer, outputBuffer)

Java

int inBufferSize = 1 * 224 * 224 * 3 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE;
ByteBuffer inputBuffer =
    ByteBuffer.allocateDirect(inBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder());
// Then populate with input data.

int outBufferSize = 1 * 1000 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE;
ByteBuffer outputBuffer =
    ByteBuffer.allocateDirect(outBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder());

interpreter.run(inputBuffer, outputBuffer);

4. Çıkış işleme kodunu güncelleyin

Son olarak, modelin çıktısını FirebaseModelOutputs nesnesinin getOutput() yöntemiyle almak yerine, ByteBuffer çıktısını kullanım durumunuz için uygun olan yapıya dönüştürün.

Örneğin, sınıflandırma yapıyorsanız aşağıdaki gibi değişiklikler yapabilirsiniz:

Önce

Kotlin+KTX

val output = result.getOutput(0)
val probabilities = output[0]
try {
  val reader = BufferedReader(InputStreamReader(assets.open("custom_labels.txt")))
  for (probability in probabilities) {
    val label: String = reader.readLine()
    println("$label: $probability")
  }
} catch (e: IOException) {
  // File not found?
}

Java

float[][] output = result.getOutput(0);
float[] probabilities = output[0];
try {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(
     new InputStreamReader(getAssets().open("custom_labels.txt")));
  for (float probability : probabilities) {
    String label = reader.readLine();
    Log.i(TAG, String.format("%s: %1.4f", label, probability));
  }
} catch (IOException e) {
  // File not found?
}

Sonrasında

Kotlin+KTX

modelOutput.rewind()
val probabilities = modelOutput.asFloatBuffer()
try {
  val reader = BufferedReader(
      InputStreamReader(assets.open("custom_labels.txt")))
  for (i in probabilities.capacity()) {
    val label: String = reader.readLine()
    val probability = probabilities.get(i)
    println("$label: $probability")
  }
} catch (e: IOException) {
  // File not found?
}

Java

modelOutput.rewind();
FloatBuffer probabilities = modelOutput.asFloatBuffer();
try {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(
      new InputStreamReader(getAssets().open("custom_labels.txt")));
  for (int i = 0; i < probabilities.capacity(); i++) {
    String label = reader.readLine();
    float probability = probabilities.get(i);
    Log.i(TAG, String.format("%s: %1.4f", label, probability));
  }
} catch (IOException e) {
  // File not found?
}