Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Thiết lập Bộ giả lập cục bộ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trình mô phỏng Firebase giúp việc xác thực đầy đủ hành vi của ứng dụng và xác minh cấu hình Quy tắc bảo mật Firebase của bạn trở nên dễ dàng hơn. Sử dụng Trình mô phỏng Firebase để chạy và tự động hóa các bài kiểm tra đơn vị trong môi trường cục bộ.

Cài đặt Trình mô phỏng Firebase

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Firebase CLI và định cấu hình Firebase Local Emulator Suite

Khởi động trình giả lập bằng lệnh sau. Trình giả lập chạy trong tất cả các thử nghiệm của bạn.

Cloud Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 firebase emulators:start --only database
 

Lưu trữ đám mây

 firebase emulators:start --only storage
 

Thiết lập kiểm tra và chạy trình giả lập

Bây giờ bạn đã cài đặt trình giả lập, hãy thiết lập các thử nghiệmtạo báo cáo để xác thực hành vi của các quy tắc của bạn trước khi bạn triển khai chúng vào sản xuất.

Bắt đầu nhanh

Đối với một số trường hợp thử nghiệm cơ bản với các quy tắc đơn giản, hãy thử bắt đầu thử nghiệm nhanh .