Tìm hiểu về Gemini API

Gemini API của Vertex AI cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các mô hình tạo sinh mới nhất của Google — nhóm mô hình Gemini.

Nói chung, "Gemini API trong Vertex AI" thực ra chỉ là một tập hợp các điểm cuối trong nền tảng lớn hơn của Vertex AI API (aiplatform.googleapis.com). Các điểm cuối này dành riêng cho mục đích suy luận bằng các mô hình Gemini.

Nhiều sản phẩm và giao diện cung cấp quyền truy cập vào API Gemini của Vertex AI:

  • SDK ứng dụng Vertex AI cho Firebase (tài liệu này): Các SDK cho phép bạn gọi Gemini API trực tiếp từ các ứng dụng web và ứng dụng di động. Các API này có sẵn trên các nền tảng của Apple, Android, Web và Flutter.

  • SDK máy chủ AI đỉnh: Các SDK cho phép bạn gọi API Gemini API phía máy chủ. Các API này tương thích với Python, Go, Node.js và Java.

  • API REST: Các điểm cuối trực tiếp dành cho Gemini API.

  • Vertex AI Studio: "Nền tảng" cho giao diện người dùng web, nơi bạn có thể thiết kế, kiểm thử và tuỳ chỉnh câu lệnh của mình.

Các bước tiếp theo

Dùng thử các tính năng của Gemini API

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về các mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụng cũng như hạn mức và mức giá của các mô hình đó.