Tạo văn bản từ những câu lệnh chỉ có văn bản bằng Gemini API


Khi gọi Gemini API từ ứng dụng của bạn bằng Vertex AI cho Firebase SDK, bạn có thể đặt câu lệnh để mô hình Gemini tạo văn bản dựa trên dữ liệu đầu vào chỉ là văn bản.

Trước khi bắt đầu

Hãy xem qua hướng dẫn bắt đầu sử dụng Vertex AI cho Firebase SDK (nếu bạn chưa làm). Hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành tất cả các bước sau:

  • Thiết lập một dự án Firebase mới hoặc hiện có, bao gồm cả việc sử dụng gói giá Blaze và bật các API bắt buộc.

  • Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase, bao gồm cả việc đăng ký ứng dụng và thêm cấu hình Firebase vào ứng dụng.

  • Thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh trong ứng dụng của bạn.

Sau khi kết nối ứng dụng với Firebase, thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI cũng như mô hình tạo sinh, bạn có thể gọi Gemini API.

Tạo văn bản từ dữ liệu đầu vào chỉ có văn bản

Bạn có thể gọi Gemini API bằng dữ liệu đầu vào chỉ bao gồm văn bản. Đối với những cuộc gọi này, bạn cần sử dụng một mô hình hỗ trợ những câu lệnh chỉ ở dạng văn bản (chẳng hạn như Gemini 1.5 Pro).

Chọn xem bạn muốn truyền trực tuyến phản hồi (generateContentStream) hay chờ phản hồi cho đến khi toàn bộ kết quả được tạo (generateContent).

Truyền trực tuyến

Bạn có thể đạt được các lượt tương tác nhanh hơn bằng cách không phải đợi toàn bộ kết quả từ quá trình tạo mô hình mà thay vào đó hãy sử dụng tính năng truyền trực tuyến để xử lý một phần kết quả.

Ví dụ này cho biết cách sử dụng generateContentStream() để truyền trực tuyến văn bản được tạo từ yêu cầu lời nhắc chỉ bao gồm văn bản:

Không truyền trực tuyến

Ngoài ra, bạn có thể chờ toàn bộ kết quả thay vì truyền trực tuyến; kết quả chỉ được trả về sau khi mô hình hoàn tất toàn bộ quy trình tạo.

Ví dụ này cho biết cách sử dụng generateContent() để tạo văn bản từ một yêu cầu lời nhắc chỉ chứa văn bản:

Tìm hiểu cách chọn một mô hình Gemini và một vị trí phù hợp với trường hợp sử dụng và ứng dụng của bạn (không bắt buộc).

Bạn có thể làm gì khác?

Dùng thử các tính năng khác của Gemini API

Tìm hiểu cách kiểm soát việc tạo nội dung

Bạn cũng có thể thử nghiệm các câu lệnh và cấu hình mô hình bằng Vertex AI Studio.

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về các mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụng cũng như hạn mức và mức giá của các mô hình đó.


Gửi ý kiến phản hồi về trải nghiệm của bạn khi dùng Vertex AI cho Firebase