Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Cloud Firestore'a veri ekleyin

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Cloud Firestore'a veri yazmanın birkaç yolu vardır:

 • Açıkça bir belge tanımlayıcısı belirterek, bir koleksiyon içindeki bir belgenin verilerini ayarlayın.
 • Koleksiyona yeni bir belge ekleyin. Bu durumda Cloud Firestore, belge tanımlayıcısını otomatik olarak oluşturur.
 • Otomatik olarak oluşturulmuş bir tanımlayıcıyla boş bir belge oluşturun ve buna daha sonra veri atayın.

Bu kılavuz, Cloud Firestore'da tek tek belgelerin nasıl kullanılacağını, ekleneceğini veya güncelleneceğini açıklar. Verileri toplu olarak yazmak istiyorsanız, bkz. İşlemler ve Toplu Yazmalar .

Bir belge ayarla

Tek bir belge oluşturmak veya üzerine yazmak için aşağıdaki dile özgü set() yöntemlerini kullanın:

Web version 9

setDoc() yöntemini kullanın:

import { doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

// Add a new document in collection "cities"
await setDoc(doc(db, "cities", "LA"), {
 name: "Los Angeles",
 state: "CA",
 country: "USA"
});

Web version 8

set() yöntemini kullanın:

// Add a new document in collection "cities"
db.collection("cities").doc("LA").set({
  name: "Los Angeles",
  state: "CA",
  country: "USA"
})
.then(() => {
  console.log("Document successfully written!");
})
.catch((error) => {
  console.error("Error writing document: ", error);
});
Süratli

setData() yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Add a new document in collection "cities"
db.collection("cities").document("LA").setData([
  "name": "Los Angeles",
  "state": "CA",
  "country": "USA"
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error writing document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully written!")
  }
}
Amaç-C

setData: yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Add a new document in collection "cities"
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"LA"] setData:@{
 @"name": @"Los Angeles",
 @"state": @"CA",
 @"country": @"USA"
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error writing document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully written!");
 }
}];

Java

set() yöntemini kullanın:

Map<String, Object> city = new HashMap<>();
city.put("name", "Los Angeles");
city.put("state", "CA");
city.put("country", "USA");

db.collection("cities").document("LA")
    .set(city)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully written!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error writing document", e);
      }
    });

Kotlin+KTX

set() yöntemini kullanın:

val city = hashMapOf(
    "name" to "Los Angeles",
    "state" to "CA",
    "country" to "USA"
)

db.collection("cities").document("LA")
    .set(city)
    .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully written!") }
    .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error writing document", e) }

Dart

set() yöntemini kullanın:

final city = <String, String>{
 "name": "Los Angeles",
 "state": "CA",
 "country": "USA"
};

db
  .collection("cities")
  .doc("LA")
  .set(city)
  .onError((e, _) => print("Error writing document: $e"));
java

set() yöntemini kullanın:

// Create a Map to store the data we want to set
Map<String, Object> docData = new HashMap<>();
docData.put("name", "Los Angeles");
docData.put("state", "CA");
docData.put("country", "USA");
docData.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "socal"));
// Add a new document (asynchronously) in collection "cities" with id "LA"
ApiFuture<WriteResult> future = db.collection("cities").document("LA").set(docData);
// ...
// future.get() blocks on response
System.out.println("Update time : " + future.get().getUpdateTime());
Piton

set() yöntemini kullanın:

data = {
  u'name': u'Los Angeles',
  u'state': u'CA',
  u'country': u'USA'
}

# Add a new doc in collection 'cities' with ID 'LA'
db.collection(u'cities').document(u'LA').set(data)

Python

set() yöntemini kullanın:

data = {"name": "Los Angeles", "state": "CA", "country": "USA"}

# Add a new doc in collection 'cities' with ID 'LA'
await db.collection("cities").document("LA").set(data)
C++

Set() yöntemini kullanın:

// Add a new document in collection 'cities'
db->Collection("cities")
  .Document("LA")
  .Set({{"name", FieldValue::String("Los Angeles")},
     {"state", FieldValue::String("CA")},
     {"country", FieldValue::String("USA")}})
  .OnCompletion([](const Future<void>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot successfully written!" << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error writing document: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js

set() yöntemini kullanın:

const data = {
 name: 'Los Angeles',
 state: 'CA',
 country: 'USA'
};

// Add a new document in collection "cities" with ID 'LA'
const res = await db.collection('cities').doc('LA').set(data);
Gitmek

Set() yöntemini kullanın:

_, err := client.Collection("cities").Doc("LA").Set(ctx, map[string]interface{}{
	"name":  "Los Angeles",
	"state":  "CA",
	"country": "USA",
})
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

set() yöntemini kullanın:

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$data = [
  'name' => 'Los Angeles',
  'state' => 'CA',
  'country' => 'USA'
];
$db->collection('samples/php/cities')->document('LA')->set($data);
Birlik

SetAsync() yöntemini kullanın:

DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("LA");
Dictionary<string, object> city = new Dictionary<string, object>
{
	{ "Name", "Los Angeles" },
	{ "State", "CA" },
	{ "Country", "USA" }
};
docRef.SetAsync(city).ContinueWithOnMainThread(task => {
	Debug.Log("Added data to the LA document in the cities collection.");
});
C#

SetAsync() yöntemini kullanın:

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("LA");
Dictionary<string, object> city = new Dictionary<string, object>
{
  { "name", "Los Angeles" },
  { "state", "CA" },
  { "country", "USA" }
};
await docRef.SetAsync(city);
Yakut

set() yöntemini kullanın:

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/LA"

data = {
 name:  "Los Angeles",
 state:  "CA",
 country: "USA"
}

city_ref.set data

Belge yoksa, oluşturulur. Belge mevcutsa, verilerin mevcut belgeyle aşağıdaki şekilde birleştirilmesini belirtmediğiniz sürece içeriğinin üzerine yeni sağlanan veriler yazılacaktır:

Web version 9

import { doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

const cityRef = doc(db, 'cities', 'BJ');
setDoc(cityRef, { capital: true }, { merge: true });

Web version 8

var cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

var setWithMerge = cityRef.set({
  capital: true
}, { merge: true });
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Update one field, creating the document if it does not exist.
db.collection("cities").document("BJ").setData([ "capital": true ], merge: true)
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Write to the document reference, merging data with existing
// if the document already exists
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"BJ"]
   setData:@{ @"capital": @YES }
   merge:YES
   completion:^(NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];

Java

// Update one field, creating the document if it does not already exist.
Map<String, Object> data = new HashMap<>();
data.put("capital", true);

db.collection("cities").document("BJ")
    .set(data, SetOptions.merge());

Kotlin+KTX

// Update one field, creating the document if it does not already exist.
val data = hashMapOf("capital" to true)

db.collection("cities").document("BJ")
    .set(data, SetOptions.merge())

Dart

// Update one field, creating the document if it does not already exist.
final data = {"capital": true};

db.collection("cities").doc("BJ").set(data, SetOptions(merge: true));
java
// asynchronously update doc, create the document if missing
Map<String, Object> update = new HashMap<>();
update.put("capital", true);

ApiFuture<WriteResult> writeResult =
  db.collection("cities").document("BJ").set(update, SetOptions.merge());
// ...
System.out.println("Update time : " + writeResult.get().getUpdateTime());
Piton
city_ref = db.collection(u'cities').document(u'BJ')

city_ref.set({
  u'capital': True
}, merge=True)

Python

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")

await city_ref.set({"capital": True}, merge=True)
C++
db->Collection("cities").Document("BJ").Set(
  {{"capital", FieldValue::Boolean(true)}}, SetOptions::Merge());
Node.js
const cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

const res = await cityRef.set({
 capital: true
}, { merge: true });
Gitmek
_, err := client.Collection("cities").Doc("BJ").Set(ctx, map[string]interface{}{
	"capital": true,
}, firestore.MergeAll)

if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('BJ');
$cityRef->set([
  'capital' => true
], ['merge' => true]);
Birlik
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("LA");
Dictionary<string, object> update = new Dictionary<string, object>
{
	{ "capital", false }
};
docRef.SetAsync(update, SetOptions.MergeAll);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("LA");
Dictionary<string, object> update = new Dictionary<string, object>
{
  { "capital", false }
};
await docRef.SetAsync(update, SetOptions.MergeAll);
Yakut
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/LA"
city_ref.set({ capital: false }, merge: true)

Belgenin var olup olmadığından emin değilseniz, tüm belgelerin üzerine yazılmasını önlemek için yeni verileri herhangi bir mevcut belgeyle birleştirme seçeneğini geçin. Harita içeren belgeler için, boş bir harita içeren bir alan içeren bir küme belirtmenin, hedef belgenin harita alanının üzerine yazılacağını unutmayın.

Veri tipleri

Cloud Firestore, bir belgenin içine dizeler, mantıksal değerler, sayılar, tarihler, boş ve iç içe geçmiş diziler ve nesneler dahil olmak üzere çeşitli veri türleri yazmanıza olanak tanır. Cloud Firestore, kodunuzda ne tür bir sayı kullanırsanız kullanın, sayıları her zaman çift olarak depolar.

Web version 9

import { doc, setDoc, Timestamp } from "firebase/firestore"; 

const docData = {
  stringExample: "Hello world!",
  booleanExample: true,
  numberExample: 3.14159265,
  dateExample: Timestamp.fromDate(new Date("December 10, 1815")),
  arrayExample: [5, true, "hello"],
  nullExample: null,
  objectExample: {
    a: 5,
    b: {
      nested: "foo"
    }
  }
};
await setDoc(doc(db, "data", "one"), docData);

Web version 8

var docData = {
  stringExample: "Hello world!",
  booleanExample: true,
  numberExample: 3.14159265,
  dateExample: firebase.firestore.Timestamp.fromDate(new Date("December 10, 1815")),
  arrayExample: [5, true, "hello"],
  nullExample: null,
  objectExample: {
    a: 5,
    b: {
      nested: "foo"
    }
  }
};
db.collection("data").doc("one").set(docData).then(() => {
  console.log("Document successfully written!");
});
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
let docData: [String: Any] = [
  "stringExample": "Hello world!",
  "booleanExample": true,
  "numberExample": 3.14159265,
  "dateExample": Timestamp(date: Date()),
  "arrayExample": [5, true, "hello"],
  "nullExample": NSNull(),
  "objectExample": [
    "a": 5,
    "b": [
      "nested": "foo"
    ]
  ]
]
db.collection("data").document("one").setData(docData) { err in
  if let err = err {
    print("Error writing document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully written!")
  }
}
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
NSDictionary *docData = @{
 @"stringExample": @"Hello world!",
 @"booleanExample": @YES,
 @"numberExample": @3.14,
 @"dateExample": [FIRTimestamp timestampWithDate:[NSDate date]],
 @"arrayExample": @[@5, @YES, @"hello"],
 @"nullExample": [NSNull null],
 @"objectExample": @{
  @"a": @5,
  @"b": @{
   @"nested": @"foo"
  }
 }
};

[[[self.db collectionWithPath:@"data"] documentWithPath:@"one"] setData:docData
  completion:^(NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error writing document: %@", error);
   } else {
    NSLog(@"Document successfully written!");
   }
  }];

Java

Map<String, Object> docData = new HashMap<>();
docData.put("stringExample", "Hello world!");
docData.put("booleanExample", true);
docData.put("numberExample", 3.14159265);
docData.put("dateExample", new Timestamp(new Date()));
docData.put("listExample", Arrays.asList(1, 2, 3));
docData.put("nullExample", null);

Map<String, Object> nestedData = new HashMap<>();
nestedData.put("a", 5);
nestedData.put("b", true);

docData.put("objectExample", nestedData);

db.collection("data").document("one")
    .set(docData)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully written!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error writing document", e);
      }
    });

Kotlin+KTX

val docData = hashMapOf(
    "stringExample" to "Hello world!",
    "booleanExample" to true,
    "numberExample" to 3.14159265,
    "dateExample" to Timestamp(Date()),
    "listExample" to arrayListOf(1, 2, 3),
    "nullExample" to null
)

val nestedData = hashMapOf(
    "a" to 5,
    "b" to true
)

docData["objectExample"] = nestedData

db.collection("data").document("one")
    .set(docData)
    .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully written!") }
    .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error writing document", e) }

Dart

final docData = {
 "stringExample": "Hello world!",
 "booleanExample": true,
 "numberExample": 3.14159265,
 "dateExample": Timestamp.now(),
 "listExample": [1, 2, 3],
 "nullExample": null
};

final nestedData = {
 "a": 5,
 "b": true,
};

docData["objectExample"] = nestedData;

db
  .collection("data")
  .doc("one")
  .set(docData)
  .onError((e, _) => print("Error writing document: $e"));
java
Map<String, Object> docData = new HashMap<>();
docData.put("stringExample", "Hello, World");
docData.put("booleanExample", false);
docData.put("numberExample", 3.14159265);
docData.put("nullExample", null);

ArrayList<Object> arrayExample = new ArrayList<>();
Collections.addAll(arrayExample, 5L, true, "hello");
docData.put("arrayExample", arrayExample);

Map<String, Object> objectExample = new HashMap<>();
objectExample.put("a", 5L);
objectExample.put("b", true);

docData.put("objectExample", objectExample);

ApiFuture<WriteResult> future = db.collection("data").document("one").set(docData);
System.out.println("Update time : " + future.get().getUpdateTime());
Piton
data = {
  u'stringExample': u'Hello, World!',
  u'booleanExample': True,
  u'numberExample': 3.14159265,
  u'dateExample': datetime.datetime.now(tz=datetime.timezone.utc),
  u'arrayExample': [5, True, u'hello'],
  u'nullExample': None,
  u'objectExample': {
    u'a': 5,
    u'b': True
  }
}

db.collection(u'data').document(u'one').set(data)

Python

data = {
  "stringExample": "Hello, World!",
  "booleanExample": True,
  "numberExample": 3.14159265,
  "dateExample": datetime.datetime.now(tz=datetime.timezone.utc),
  "arrayExample": [5, True, "hello"],
  "nullExample": None,
  "objectExample": {"a": 5, "b": True},
}

await db.collection("data").document("one").set(data)
C++
MapFieldValue doc_data{
  {"stringExample", FieldValue::String("Hello world!")},
  {"booleanExample", FieldValue::Boolean(true)},
  {"numberExample", FieldValue::Double(3.14159265)},
  {"dateExample", FieldValue::Timestamp(Timestamp::Now())},
  {"arrayExample", FieldValue::Array({FieldValue::Integer(1),
                    FieldValue::Integer(2),
                    FieldValue::Integer(3)})},
  {"nullExample", FieldValue::Null()},
  {"objectExample",
   FieldValue::Map(
     {{"a", FieldValue::Integer(5)},
     {"b", FieldValue::Map(
          {{"nested", FieldValue::String("foo")}})}})},
};

db->Collection("data").Document("one").Set(doc_data).OnCompletion(
  [](const Future<void>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot successfully written!" << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error writing document: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js
const data = {
 stringExample: 'Hello, World!',
 booleanExample: true,
 numberExample: 3.14159265,
 dateExample: Timestamp.fromDate(new Date('December 10, 1815')),
 arrayExample: [5, true, 'hello'],
 nullExample: null,
 objectExample: {
  a: 5,
  b: true
 }
};

const res = await db.collection('data').doc('one').set(data);
Gitmek
doc := make(map[string]interface{})
doc["stringExample"] = "Hello world!"
doc["booleanExample"] = true
doc["numberExample"] = 3.14159265
doc["dateExample"] = time.Now()
doc["arrayExample"] = []interface{}{5, true, "hello"}
doc["nullExample"] = nil
doc["objectExample"] = map[string]interface{}{
	"a": 5,
	"b": true,
}

_, err := client.Collection("data").Doc("one").Set(ctx, doc)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$data = [
  'stringExample' => 'Hello World',
  'booleanExample' => true,
  'numberExample' => 3.14159265,
  'dateExample' => new Timestamp(new DateTime()),
  'arrayExample' => array(5, true, 'hello'),
  'nullExample' => null,
  'objectExample' => ['a' => 5, 'b' => true],
  'documentReferenceExample' => $db->collection('samples/php/data')->document('two'),
];
$db->collection('samples/php/data')->document('one')->set($data);
printf('Set multiple data-type data for the one document in the data collection.' . PHP_EOL);
Birlik
DocumentReference docRef = db.Collection("data").Document("one");
Dictionary<string, object> docData = new Dictionary<string, object>
{
	{ "stringExample", "Hello World" },
	{ "booleanExample", false },
	{ "numberExample", 3.14159265 },
	{ "nullExample", null },
	{ "arrayExample", new List<object>() { 5, true, "Hello" } },
	{ "objectExample", new Dictionary<string, object>
		{
			{ "a", 5 },
			{ "b", true },
		}
	},
};

docRef.SetAsync(docData);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference docRef = db.Collection("data").Document("one");
Dictionary<string, object> docData = new Dictionary<string, object>
{
  { "stringExample", "Hello World" },
  { "booleanExample", false },
  { "numberExample", 3.14159265 },
  { "nullExample", null },
};

ArrayList arrayExample = new ArrayList();
arrayExample.Add(5);
arrayExample.Add(true);
arrayExample.Add("Hello");
docData.Add("arrayExample", arrayExample);

Dictionary<string, object> objectExample = new Dictionary<string, object>
{
  { "a", 5 },
  { "b", true },
};
docData.Add("objectExample", objectExample);

await docRef.SetAsync(docData);
Yakut
doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/one"

data = {
 stringExample: "Hello, World!",
 booleanExample: true,
 numberExample: 3.14159265,
 dateExample:  DateTime.now,
 arrayExample:  [5, true, "hello"],
 nullExample:  nil,
 objectExample: {
  a: 5,
  b: true
 }
}

doc_ref.set data

Özel nesneler

Belgelerinizi temsil etmek için Map veya Dictionary nesnelerini kullanmak genellikle pek uygun değildir, bu nedenle Cloud Firestore, özel sınıflarla belge yazmayı destekler. Cloud Firestore, nesneleri desteklenen veri türlerine dönüştürür.

Özel sınıfları kullanarak, ilk örneği gösterildiği gibi yeniden yazabilirsiniz:

Web version 9

class City {
  constructor (name, state, country ) {
    this.name = name;
    this.state = state;
    this.country = country;
  }
  toString() {
    return this.name + ', ' + this.state + ', ' + this.country;
  }
}

// Firestore data converter
const cityConverter = {
  toFirestore: (city) => {
    return {
      name: city.name,
      state: city.state,
      country: city.country
      };
  },
  fromFirestore: (snapshot, options) => {
    const data = snapshot.data(options);
    return new City(data.name, data.state, data.country);
  }
};

Web version 8

class City {
  constructor (name, state, country ) {
    this.name = name;
    this.state = state;
    this.country = country;
  }
  toString() {
    return this.name + ', ' + this.state + ', ' + this.country;
  }
}

// Firestore data converter
var cityConverter = {
  toFirestore: function(city) {
    return {
      name: city.name,
      state: city.state,
      country: city.country
      };
  },
  fromFirestore: function(snapshot, options){
    const data = snapshot.data(options);
    return new City(data.name, data.state, data.country);
  }
};
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
public struct City: Codable {

  let name: String
  let state: String?
  let country: String?
  let isCapital: Bool?
  let population: Int64?

  enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case name
    case state
    case country
    case isCapital = "capital"
    case population
  }

}
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// This isn't supported in Objective-C.
 

Java

Her özel sınıfın, bağımsız değişken almayan bir genel oluşturucusu olmalıdır. Ek olarak, sınıf her özellik için bir genel alıcı içermelidir.

public class City {


  private String name;
  private String state;
  private String country;
  private boolean capital;
  private long population;
  private List<String> regions;

  public City() {}

  public City(String name, String state, String country, boolean capital, long population, List<String> regions) {
    // ...
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }

  public String getCountry() {
    return country;
  }

  public boolean isCapital() {
    return capital;
  }

  public long getPopulation() {
    return population;
  }

  public List<String> getRegions() {
    return regions;
  }

}

Kotlin+KTX

data class City(
  val name: String? = null,
  val state: String? = null,
  val country: String? = null,
  @field:JvmField // use this annotation if your Boolean field is prefixed with 'is'
  val isCapital: Boolean? = null,
  val population: Long? = null,
  val regions: List<String>? = null
)

Dart

class City {
 final String? name;
 final String? state;
 final String? country;
 final bool? capital;
 final int? population;
 final List<String>? regions;

 City({
  this.name,
  this.state,
  this.country,
  this.capital,
  this.population,
  this.regions,
 });

 factory City.fromFirestore(
  DocumentSnapshot<Map<String, dynamic>> snapshot,
  SnapshotOptions? options,
 ) {
  final data = snapshot.data();
  return City(
   name: data?['name'],
   state: data?['state'],
   country: data?['country'],
   capital: data?['capital'],
   population: data?['population'],
   regions:
     data?['regions'] is Iterable ? List.from(data?['regions']) : null,
  );
 }

 Map<String, dynamic> toFirestore() {
  return {
   if (name != null) "name": name,
   if (state != null) "state": state,
   if (country != null) "country": country,
   if (capital != null) "capital": capital,
   if (population != null) "population": population,
   if (regions != null) "regions": regions,
  };
 }
}
java
public City() {
 // Must have a public no-argument constructor
}

// Initialize all fields of a city
public City(
  String name,
  String state,
  String country,
  Boolean capital,
  Long population,
  List<String> regions) {
 this.name = name;
 this.state = state;
 this.country = country;
 this.capital = capital;
 this.population = population;
 this.regions = regions;
}
Piton
class City(object):
  def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0,
         regions=[]):
    self.name = name
    self.state = state
    self.country = country
    self.capital = capital
    self.population = population
    self.regions = regions

  @staticmethod
  def from_dict(source):
    # ...

  def to_dict(self):
    # ...

  def __repr__(self):
    return (
      f'City(\
        name={self.name}, \
        country={self.country}, \
        population={self.population}, \
        capital={self.capital}, \
        regions={self.regions}\
      )'
    )

Python

class City(object):
  def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0, regions=[]):
    self.name = name
    self.state = state
    self.country = country
    self.capital = capital
    self.population = population
    self.regions = regions

  @staticmethod
  def from_dict(source):
    # ...

  def to_dict(self):
    # ...

  def __repr__(self):
    return f"City(\
        name={self.name}, \
        country={self.country}, \
        population={self.population}, \
        capital={self.capital}, \
        regions={self.regions}\
      )"
C++
// This is not yet supported.
Node.js
// Node.js uses JavaScript objects
Gitmek

// City represents a city.
type City struct {
	Name    string  `firestore:"name,omitempty"`
	State   string  `firestore:"state,omitempty"`
	Country  string  `firestore:"country,omitempty"`
	Capital  bool   `firestore:"capital,omitempty"`
	Population int64  `firestore:"population,omitempty"`
	Regions  []string `firestore:"regions,omitempty"`
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

class City
{
  /* var string */
  public $name;
  /* var string */
  public $state;
  /* var string */
  public $country;
  /* var bool */
  public $capital;
  /* var int */
  public $population;
  /* var array */
  public $regions;

  public function __construct(
    string $name,
    string $state,
    string $country,
    bool $capital = false,
    int $population = 0,
    array $regions = []
  ) {
    $this->name = $name;
    $this->state = $state;
    $this->country = $country;
    $this->capital = $capital;
    $this->population = $population;
    $this->regions = $regions;
  }

  public static function fromArray(array $source): City
  {
    // implementation of fromArray is excluded for brevity
    # ...
  }

  public function toArray(): array
  {
    // implementation of toArray is excluded for brevity
    # ...
  }

  public function __toString()
  {
    // implementation of __toString is excluded for brevity
    # ...
  }
}
Birlik
[FirestoreData]
public class City
{
	[FirestoreProperty]
	public string Name { get; set; }

	[FirestoreProperty]
	public string State { get; set; }

	[FirestoreProperty]
	public string Country { get; set; }

	[FirestoreProperty]
	public bool Capital { get; set; }

	[FirestoreProperty]
	public long Population { get; set; }
}
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

[FirestoreData]
public class City
{
  [FirestoreProperty]
  public string Name { get; set; }

  [FirestoreProperty]
  public string State { get; set; }

  [FirestoreProperty]
  public string Country { get; set; }

  [FirestoreProperty]
  public bool Capital { get; set; }

  [FirestoreProperty]
  public long Population { get; set; }
}
Yakut
// This isn't supported in Ruby

Web version 9

import { doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

// Set with cityConverter
const ref = doc(db, "cities", "LA").withConverter(cityConverter);
await setDoc(ref, new City("Los Angeles", "CA", "USA"));

Web version 8

// Set with cityConverter
db.collection("cities").doc("LA")
 .withConverter(cityConverter)
 .set(new City("Los Angeles", "CA", "USA"));
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
let city = City(name: "Los Angeles",
        state: "CA",
        country: "USA",
        isCapital: false,
        population: 5000000)

do {
  try db.collection("cities").document("LA").setData(from: city)
} catch let error {
  print("Error writing city to Firestore: \(error)")
}
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// This isn't supported in Objective-C.
 

Java

City city = new City("Los Angeles", "CA", "USA",
    false, 5000000L, Arrays.asList("west_coast", "sorcal"));
db.collection("cities").document("LA").set(city);

Kotlin+KTX

val city = City("Los Angeles", "CA", "USA",
    false, 5000000L, listOf("west_coast", "socal"))
db.collection("cities").document("LA").set(city)

Dart

final city = City(
 name: "Los Angeles",
 state: "CA",
 country: "USA",
 capital: false,
 population: 5000000,
 regions: ["west_coast", "socal"],
);
final docRef = db
  .collection("cities")
  .withConverter(
   fromFirestore: City.fromFirestore,
   toFirestore: (City city, options) => city.toFirestore(),
  )
  .doc("LA");
await docRef.set(city);
java
City city =
  new City("Los Angeles", "CA", "USA", false, 3900000L, Arrays.asList("west_coast", "socal"));
ApiFuture<WriteResult> future = db.collection("cities").document("LA").set(city);
// block on response if required
System.out.println("Update time : " + future.get().getUpdateTime());
Piton
city = City(name=u'Los Angeles', state=u'CA', country=u'USA')
db.collection(u'cities').document(u'LA').set(city.to_dict())

Python

city = City(name="Los Angeles", state="CA", country="USA")
await db.collection("cities").document("LA").set(city.to_dict())
C++
// This is not yet supported.
Node.js
// Node.js uses JavaScript objects
Gitmek
city := City{
	Name:  "Los Angeles",
	Country: "USA",
}
_, err := client.Collection("cities").Doc("LA").Set(ctx, city)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP
// This isn't supported in PHP.
Birlik
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("LA");
City city = new City
{
	Name = "Los Angeles",
	State = "CA",
	Country = "USA",
	Capital = false,
	Population = 3900000L
};
docRef.SetAsync(city);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("LA");
City city = new City
{
  Name = "Los Angeles",
  State = "CA",
  Country = "USA",
  Capital = false,
  Population = 3900000L
};
await docRef.SetAsync(city);
Yakut
// This isn't supported in Ruby.

belge ekle

Bir belge oluşturmak için set() kullandığınızda, oluşturulacak belge için bir kimlik belirtmeniz gerekir. Örneğin:

Web version 9

import { doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

await setDoc(doc(db, "cities", "new-city-id"), data);

Web version 8

db.collection("cities").doc("new-city-id").set(data);
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
db.collection("cities").document("new-city-id").setData(data)
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"new-city-id"]
  setData:data];

Java

db.collection("cities").document("new-city-id").set(data);

Kotlin+KTX

db.collection("cities").document("new-city-id").set(data)

Dart

db.collection("cities").doc("new-city-id").set({"name": "Chicago"});
java
db.collection("cities").document("new-city-id").set(data);
Piton
db.collection(u'cities').document(u'new-city-id').set(data)

Python

await db.collection("cities").document("new-city-id").set(data)
C++
db->Collection("cities").Document("SF").Set({/*some data*/});
Node.js
await db.collection('cities').doc('new-city-id').set(data);
Gitmek
_, err := client.Collection("cities").Doc("new-city-id").Set(ctx, data)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$db->collection('samples/php/cities')->document('new-city-id')->set($data);
Birlik
db.Collection("cities").Document("new-city-id").SetAsync(city);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

await db.Collection("cities").Document("new-city-id").SetAsync(city);
Yakut
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/new-city-id"
city_ref.set data

Ancak bazen belge için anlamlı bir kimlik olmayabilir ve Cloud Firestore'un sizin için otomatik olarak bir kimlik oluşturmasına izin vermek daha uygundur. Bunu, aşağıdaki dile özgü add() yöntemlerini çağırarak yapabilirsiniz:

Web version 9

addDoc() yöntemini kullanın:

import { collection, addDoc } from "firebase/firestore"; 

// Add a new document with a generated id.
const docRef = await addDoc(collection(db, "cities"), {
 name: "Tokyo",
 country: "Japan"
});
console.log("Document written with ID: ", docRef.id);

Web version 8

add() yöntemini kullanın:

// Add a new document with a generated id.
db.collection("cities").add({
  name: "Tokyo",
  country: "Japan"
})
.then((docRef) => {
  console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
})
.catch((error) => {
  console.error("Error adding document: ", error);
});
Süratli

addDocument() yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Add a new document with a generated id.
var ref: DocumentReference? = nil
ref = db.collection("cities").addDocument(data: [
  "name": "Tokyo",
  "country": "Japan"
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error adding document: \(err)")
  } else {
    print("Document added with ID: \(ref!.documentID)")
  }
}
Amaç-C

addDocumentWithData: yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Add a new document with a generated id.
__block FIRDocumentReference *ref =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] addDocumentWithData:@{
   @"name": @"Tokyo",
   @"country": @"Japan"
  } completion:^(NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error adding document: %@", error);
   } else {
    NSLog(@"Document added with ID: %@", ref.documentID);
   }
  }];

Java

add() yöntemini kullanın:

// Add a new document with a generated id.
Map<String, Object> data = new HashMap<>();
data.put("name", "Tokyo");
data.put("country", "Japan");

db.collection("cities")
    .add(data)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentReference>() {
      @Override
      public void onSuccess(DocumentReference documentReference) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot written with ID: " + documentReference.getId());
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error adding document", e);
      }
    });

Kotlin+KTX

add() yöntemini kullanın:

// Add a new document with a generated id.
val data = hashMapOf(
    "name" to "Tokyo",
    "country" to "Japan"
)

db.collection("cities")
  .add(data)
  .addOnSuccessListener { documentReference ->
    Log.d(TAG, "DocumentSnapshot written with ID: ${documentReference.id}")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG, "Error adding document", e)
  }

Dart

add() yöntemini kullanın:

// Add a new document with a generated id.
final data = {"name": "Tokyo", "country": "Japan"};

db.collection("cities").add(data).then((documentSnapshot) =>
  print("Added Data with ID: ${documentSnapshot.id}"));
java

add() yöntemini kullanın:

// Add document data with auto-generated id.
Map<String, Object> data = new HashMap<>();
data.put("name", "Tokyo");
data.put("country", "Japan");
ApiFuture<DocumentReference> addedDocRef = db.collection("cities").add(data);
System.out.println("Added document with ID: " + addedDocRef.get().getId());
Piton

add() yöntemini kullanın:

city = {
  u'name': u'Tokyo',
  u'country': u'Japan'
}
update_time, city_ref = db.collection(u'cities').add(city)
print(f'Added document with id {city_ref.id}')

Python

add() yöntemini kullanın:

city = City(name="Tokyo", state=None, country="Japan")
await db.collection("cities").add(city.to_dict())
C++

Add() yöntemini kullanın:

db->Collection("cities").Add({/*some data*/});
Node.js

add() yöntemini kullanın:

// Add a new document with a generated id.
const res = await db.collection('cities').add({
 name: 'Tokyo',
 country: 'Japan'
});

console.log('Added document with ID: ', res.id);
Gitmek

Add() yöntemini kullanın:

_, _, err := client.Collection("cities").Add(ctx, map[string]interface{}{
	"name":  "Tokyo",
	"country": "Japan",
})
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

add() yöntemini kullanın:

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$data = [
  'name' => 'Tokyo',
  'country' => 'Japan'
];
$addedDocRef = $db->collection('samples/php/cities')->add($data);
printf('Added document with ID: %s' . PHP_EOL, $addedDocRef->id());
Birlik

AddAsync() yöntemini kullanın:

Dictionary<string, object> city = new Dictionary<string, object>
{
	{ "Name", "Tokyo" },
	{ "Country", "Japan" }
};
db.Collection("cities").AddAsync(city).ContinueWithOnMainThread(task => {
	DocumentReference addedDocRef = task.Result;
	Debug.Log(String.Format("Added document with ID: {0}.", addedDocRef.Id));
});
C#

AddAsync() yöntemini kullanın:

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

Dictionary<string, object> city = new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "Tokyo" },
  { "Country", "Japan" }
};
DocumentReference addedDocRef = await db.Collection("cities").AddAsync(city);
Console.WriteLine("Added document with ID: {0}.", addedDocRef.Id);
Yakut

add() yöntemini kullanın:

data = {
 name:  "Tokyo",
 country: "Japan"
}

cities_ref = firestore.col collection_path

added_doc_ref = cities_ref.add data
puts "Added document with ID: #{added_doc_ref.document_id}."

Bazı durumlarda, otomatik oluşturulmuş bir kimlikle bir belge referansı oluşturmak ve ardından referansı daha sonra kullanmak yararlı olabilir. Bu kullanım durumu için doc() arayabilirsiniz:

Web version 9

import { collection, doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

// Add a new document with a generated id
const newCityRef = doc(collection(db, "cities"));

// later...
await setDoc(newCityRef, data);

Web version 8

// Add a new document with a generated id.
var newCityRef = db.collection("cities").doc();

// later...
newCityRef.set(data);
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
let newCityRef = db.collection("cities").document()

// later...
newCityRef.setData([
  // ...
])
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
FIRDocumentReference *newCityRef = [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithAutoID];
// later...
[newCityRef setData:@{ /* ... */ }];

Java

Map<String, Object> data = new HashMap<>();

DocumentReference newCityRef = db.collection("cities").document();

// Later...
newCityRef.set(data);

Kotlin+KTX

val data = HashMap<String, Any>()

val newCityRef = db.collection("cities").document()

// Later...
newCityRef.set(data)

Dart

// Add a new document with a generated id.
final data = <String, dynamic>{};

final newCityRef = db.collection("cities").doc();

// Later...
newCityRef.set(data);
java
// Add document data after generating an id.
DocumentReference addedDocRef = db.collection("cities").document();
System.out.println("Added document with ID: " + addedDocRef.getId());

// later...
ApiFuture<WriteResult> writeResult = addedDocRef.set(data);
Piton
new_city_ref = db.collection(u'cities').document()

# later...
new_city_ref.set({
  # ...
})

Python

new_city_ref = db.collection("cities").document()

# later...
await new_city_ref.set(
  {
    # ...
  }
)
C++
DocumentReference new_city_ref = db->Collection("cities").Document();
Node.js
const newCityRef = db.collection('cities').doc();

// Later...
const res = await newCityRef.set({
 // ...
});
Gitmek
ref := client.Collection("cities").NewDoc()

// later...
_, err := ref.Set(ctx, data)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$addedDocRef = $db->collection('samples/php/cities')->newDocument();
printf('Added document with ID: %s' . PHP_EOL, $addedDocRef->id());
$addedDocRef->set($data);
Birlik
DocumentReference addedDocRef = db.Collection("cities").Document();
Debug.Log(String.Format("Added document with ID: {0}.", addedDocRef.Id));
addedDocRef.SetAsync(city).ContinueWithOnMainThread(task => {
	Debug.Log(String.Format(
		"Added data to the {0} document in the cities collection.", addedDocRef.Id));
});
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference addedDocRef = db.Collection("cities").Document();
Console.WriteLine("Added document with ID: {0}.", addedDocRef.Id);
await addedDocRef.SetAsync(city);
Yakut
cities_ref = firestore.col collection_path

added_doc_ref = cities_ref.doc
puts "Added document with ID: #{added_doc_ref.document_id}."

added_doc_ref.set data

Perde arkasında, .add(...) ve .doc().set(...) tamamen eşdeğerdir, dolayısıyla hangisi daha uygunsa onu kullanabilirsiniz.

Belge güncelleme

Bir belgenin bazı alanlarını tüm belgenin üzerine yazmadan güncellemek için aşağıdaki dile özgü update() yöntemlerini kullanın:

Web version 9

updateDoc() yöntemini kullanın:

import { doc, updateDoc } from "firebase/firestore";

const washingtonRef = doc(db, "cities", "DC");

// Set the "capital" field of the city 'DC'
await updateDoc(washingtonRef, {
 capital: true
});

Web version 8

update() yöntemini kullanın:

var washingtonRef = db.collection("cities").doc("DC");

// Set the "capital" field of the city 'DC'
return washingtonRef.update({
  capital: true
})
.then(() => {
  console.log("Document successfully updated!");
})
.catch((error) => {
  // The document probably doesn't exist.
  console.error("Error updating document: ", error);
});
Süratli

updateData() yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
let washingtonRef = db.collection("cities").document("DC")

// Set the "capital" field of the city 'DC'
washingtonRef.updateData([
  "capital": true
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error updating document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully updated")
  }
}
Amaç-C

updateData: yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
FIRDocumentReference *washingtonRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"];
// Set the "capital" field of the city
[washingtonRef updateData:@{
 @"capital": @YES
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Java

update() yöntemini kullanın:

DocumentReference washingtonRef = db.collection("cities").document("DC");

// Set the "isCapital" field of the city 'DC'
washingtonRef
    .update("capital", true)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully updated!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error updating document", e);
      }
    });

Kotlin+KTX

update() yöntemini kullanın:

val washingtonRef = db.collection("cities").document("DC")

// Set the "isCapital" field of the city 'DC'
washingtonRef
    .update("capital", true)
    .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully updated!") }
    .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error updating document", e) }

Dart

update() yöntemini kullanın:

final washingtonRef = db.collection("cites").doc("DC");
washingtonRef.update({"capital": true}).then(
  (value) => print("DocumentSnapshot successfully updated!"),
  onError: (e) => print("Error updating document $e"));
java

update() yöntemini kullanın:

// Update an existing document
DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("DC");

// (async) Update one field
ApiFuture<WriteResult> future = docRef.update("capital", true);

// ...
WriteResult result = future.get();
System.out.println("Write result: " + result);
Piton

update() yöntemini kullanın:

city_ref = db.collection(u'cities').document(u'DC')

# Set the capital field
city_ref.update({u'capital': True})

Python

update() yöntemini kullanın:

city_ref = db.collection("cities").document("DC")

# Set the capital field
await city_ref.update({"capital": True})
C++

Update() yöntemini kullanın:

DocumentReference washington_ref = db->Collection("cities").Document("DC");
// Set the "capital" field of the city "DC".
washington_ref.Update({{"capital", FieldValue::Boolean(true)}});
Node.js

update() yöntemini kullanın:

const cityRef = db.collection('cities').doc('DC');

// Set the 'capital' field of the city
const res = await cityRef.update({capital: true});
Gitmek

Update() yöntemini kullanın:

_, err = client.Collection("cities").Doc("DC").Update(ctx, []firestore.Update{
	{
		Path: "capital",
		Value: true,
	},
})
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

update() yöntemini kullanın:

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('DC');
$cityRef->update([
  ['path' => 'capital', 'value' => true]
]);
Birlik

UpdateAsync() yöntemini kullanın:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("new-city-id");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
	{ "Capital", false }
};

cityRef.UpdateAsync(updates).ContinueWithOnMainThread(task => {
	Debug.Log(
		"Updated the Capital field of the new-city-id document in the cities collection.");
});
// You can also update a single field with: cityRef.UpdateAsync("Capital", false);
C#

UpdateAsync() yöntemini kullanın:

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("new-city-id");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", false }
};
await cityRef.UpdateAsync(updates);

// You can also update a single field with: await cityRef.UpdateAsync("Capital", false);
Yakut

update() yöntemini kullanın:

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/DC"
city_ref.update({ capital: true })

Sunucu Zaman Damgası

Belgenizdeki bir alanı, sunucunun güncellemeyi ne zaman aldığını izleyen bir sunucu zaman damgasına ayarlayabilirsiniz.

Web version 9

import { updateDoc, serverTimestamp } from "firebase/firestore";

const docRef = doc(db, 'objects', 'some-id');

// Update the timestamp field with the value from the server
const updateTimestamp = await updateDoc(docRef, {
  timestamp: serverTimestamp()
});

Web version 8

var docRef = db.collection('objects').doc('some-id');

// Update the timestamp field with the value from the server
var updateTimestamp = docRef.update({
  timestamp: firebase.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
});
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
db.collection("objects").document("some-id").updateData([
  "lastUpdated": FieldValue.serverTimestamp(),
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error updating document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully updated")
  }
}
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[[self.db collectionWithPath:@"objects"] documentWithPath:@"some-id"] updateData:@{
 @"lastUpdated": [FIRFieldValue fieldValueForServerTimestamp]
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Java

// If you're using custom Java objects in Android, add an @ServerTimestamp
// annotation to a Date field for your custom object classes. This indicates
// that the Date field should be treated as a server timestamp by the object mapper.
DocumentReference docRef = db.collection("objects").document("some-id");

// Update the timestamp field with the value from the server
Map<String,Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("timestamp", FieldValue.serverTimestamp());

docRef.update(updates).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  // ...
  // ...

Kotlin+KTX

// If you're using custom Kotlin objects in Android, add an @ServerTimestamp
// annotation to a Date field for your custom object classes. This indicates
// that the Date field should be treated as a server timestamp by the object mapper.
val docRef = db.collection("objects").document("some-id")

// Update the timestamp field with the value from the server
val updates = hashMapOf<String, Any>(
    "timestamp" to FieldValue.serverTimestamp()
)

docRef.update(updates).addOnCompleteListener { }

Dart

final docRef = db.collection("objects").doc("some-id");
final updates = <String, dynamic>{
 "timestamp": FieldValue.serverTimestamp(),
};

docRef.update(updates).then(
  (value) => print("DocumentSnapshot successfully updated!"),
  onError: (e) => print("Error updating document $e"));
java
DocumentReference docRef = db.collection("objects").document("some-id");
// Update the timestamp field with the value from the server
ApiFuture<WriteResult> writeResult = docRef.update("timestamp", FieldValue.serverTimestamp());
System.out.println("Update time : " + writeResult.get());
Piton
city_ref = db.collection(u'objects').document(u'some-id')
city_ref.update({
  u'timestamp': firestore.SERVER_TIMESTAMP
})

Python

city_ref = db.collection("objects").document("some-id")
await city_ref.update({"timestamp": firestore.SERVER_TIMESTAMP})
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("objects").Document("some-id");
doc_ref.Update({{"timestamp", FieldValue::ServerTimestamp()}})
  .OnCompletion([](const Future<void>& future) {
   // ...
  });
Node.js
// Create a document reference
const docRef = db.collection('objects').doc('some-id');

// Update the timestamp field with the value from the server
const res = await docRef.update({
 timestamp: FieldValue.serverTimestamp()
});
Gitmek
_, err := client.Collection("objects").Doc("some-id").Set(ctx, map[string]interface{}{
	"timestamp": firestore.ServerTimestamp,
}, firestore.MergeAll)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$docRef = $db->collection('samples/php/objects')->document('some-id');
$docRef->update([
  ['path' => 'timestamp', 'value' => FieldValue::serverTimestamp()]
]);
Birlik
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("new-city-id");
cityRef.UpdateAsync("Timestamp", FieldValue.ServerTimestamp)
	.ContinueWithOnMainThread(task => {
		Debug.Log(
			"Updated the Timestamp field of the new-city-id document in the cities "
			+ "collection.");
	});
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("new-city-id");
await cityRef.UpdateAsync("Timestamp", Timestamp.GetCurrentTimestamp());
Yakut
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/new-city-id"
city_ref.update({ timestamp: firestore.field_server_time })

Bir işlemin içindeki birden fazla zaman damgası alanını güncellerken, her alan aynı sunucu zaman damgası değerini alır.

Yuvalanmış nesnelerdeki alanları güncelleme

Belgeniz iç içe geçmiş nesneler içeriyorsa, update() işlevini çağırdığınızda belgedeki iç içe alanlara başvurmak için "nokta gösterimi"ni kullanabilirsiniz:

Web version 9

import { doc, setDoc, updateDoc } from "firebase/firestore"; 

// Create an initial document to update.
const frankDocRef = doc(db, "users", "frank");
await setDoc(frankDocRef, {
  name: "Frank",
  favorites: { food: "Pizza", color: "Blue", subject: "recess" },
  age: 12
});

// To update age and favorite color:
await updateDoc(frankDocRef, {
  "age": 13,
  "favorites.color": "Red"
});

Web version 8

// Create an initial document to update.
var frankDocRef = db.collection("users").doc("frank");
frankDocRef.set({
  name: "Frank",
  favorites: { food: "Pizza", color: "Blue", subject: "recess" },
  age: 12
});

// To update age and favorite color:
db.collection("users").doc("frank").update({
  "age": 13,
  "favorites.color": "Red"
})
.then(() => {
  console.log("Document successfully updated!");
});
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Create an initial document to update.
let frankDocRef = db.collection("users").document("frank")
frankDocRef.setData([
  "name": "Frank",
  "favorites": [ "food": "Pizza", "color": "Blue", "subject": "recess" ],
  "age": 12
  ])

// To update age and favorite color:
db.collection("users").document("frank").updateData([
  "age": 13,
  "favorites.color": "Red"
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error updating document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully updated")
  }
}
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Create an initial document to update.
FIRDocumentReference *frankDocRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"users"] documentWithPath:@"frank"];
[frankDocRef setData:@{
 @"name": @"Frank",
 @"favorites": @{
  @"food": @"Pizza",
  @"color": @"Blue",
  @"subject": @"recess"
 },
 @"age": @12
}];
// To update age and favorite color:
[frankDocRef updateData:@{
 @"age": @13,
 @"favorites.color": @"Red",
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Java

// Assume the document contains:
// {
//  name: "Frank",
//  favorites: { food: "Pizza", color: "Blue", subject: "recess" }
//  age: 12
// }
//
// To update age and favorite color:
db.collection("users").document("frank")
    .update(
        "age", 13,
        "favorites.color", "Red"
    );

Kotlin+KTX

// Assume the document contains:
// {
//  name: "Frank",
//  favorites: { food: "Pizza", color: "Blue", subject: "recess" }
//  age: 12
// }
//
// To update age and favorite color:
db.collection("users").document("frank")
    .update(mapOf(
        "age" to 13,
        "favorites.color" to "Red"
    ))

Dart

// Assume the document contains:
// {
//  name: "Frank",
//  favorites: { food: "Pizza", color: "Blue", subject: "recess" }
//  age: 12
// }
db
  .collection("users")
  .doc("frank")
  .update({"age": 13, "favorites.color": "Red"});
java
// Create an initial document to update
DocumentReference frankDocRef = db.collection("users").document("frank");
Map<String, Object> initialData = new HashMap<>();
initialData.put("name", "Frank");
initialData.put("age", 12);

Map<String, Object> favorites = new HashMap<>();
favorites.put("food", "Pizza");
favorites.put("color", "Blue");
favorites.put("subject", "Recess");
initialData.put("favorites", favorites);

ApiFuture<WriteResult> initialResult = frankDocRef.set(initialData);
// Confirm that data has been successfully saved by blocking on the operation
initialResult.get();

// Update age and favorite color
Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("age", 13);
updates.put("favorites.color", "Red");

// Async update document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = frankDocRef.update(updates);
// ...
System.out.println("Update time : " + writeResult.get().getUpdateTime());
Piton
# Create an initial document to update
frank_ref = db.collection(u'users').document(u'frank')
frank_ref.set({
  u'name': u'Frank',
  u'favorites': {
    u'food': u'Pizza',
    u'color': u'Blue',
    u'subject': u'Recess'
  },
  u'age': 12
})

# Update age and favorite color
frank_ref.update({
  u'age': 13,
  u'favorites.color': u'Red'
})

Python

# Create an initial document to update
frank_ref = db.collection("users").document("frank")
await frank_ref.set(
  {
    "name": "Frank",
    "favorites": {"food": "Pizza", "color": "Blue", "subject": "Recess"},
    "age": 12,
  }
)

# Update age and favorite color
await frank_ref.update({"age": 13, "favorites.color": "Red"})
C++
// Assume the document contains:
// {
//  name: "Frank",
//  favorites: { food: "Pizza", color: "Blue", subject: "recess" }
//  age: 12
// }
//
// To update age and favorite color:
db->Collection("users").Document("frank").Update({
  {"age", FieldValue::Integer(13)},
  {"favorites.color", FieldValue::String("red")},
});
Node.js
const initialData = {
 name: 'Frank',
 age: 12,
 favorites: {
  food: 'Pizza',
  color: 'Blue',
  subject: 'recess'
 }
};

// ...
const res = await db.collection('users').doc('Frank').update({
 age: 13,
 'favorites.color': 'Red'
});
Gitmek
initialData := map[string]interface{}{
	"name": "Frank",
	"age": 12,
	"favorites": map[string]interface{}{
		"food":  "Pizza",
		"color":  "Blue",
		"subject": "recess",
	},
}

// ...

_, err := client.Collection("users").Doc("frank").Set(ctx, map[string]interface{}{
	"age": 13,
	"favorites": map[string]interface{}{
		"color": "Red",
	},
}, firestore.MergeAll)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

// Create an initial document to update
$frankRef = $db->collection('samples/php/users')->document('frank');
$frankRef->set([
  'first' => 'Frank',
  'last' => 'Franklin',
  'favorites' => ['food' => 'Pizza', 'color' => 'Blue', 'subject' => 'Recess'],
  'age' => 12
]);

// Update age and favorite color
$frankRef->update([
  ['path' => 'age', 'value' => 13],
  ['path' => 'favorites.color', 'value' => 'Red']
]);
Birlik
DocumentReference frankDocRef = db.Collection("users").Document("frank");
Dictionary<string, object> initialData = new Dictionary<string, object>
{
	{ "Name", "Frank" },
	{ "Age", 12 }
};

Dictionary<string, object> favorites = new Dictionary<string, object>
{
	{ "Food", "Pizza" },
	{ "Color", "Blue" },
	{ "Subject", "Recess" },
};
initialData.Add("Favorites", favorites);
frankDocRef.SetAsync(initialData).ContinueWithOnMainThread(task => {

	// Update age and favorite color
	Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
	{
		{ "Age", 13 },
		{ "Favorites.Color", "Red" },
	};

	// Asynchronously update the document
	return frankDocRef.UpdateAsync(updates);
}).ContinueWithOnMainThread(task => {
	Debug.Log(
		"Updated the age and favorite color fields of the Frank document in "
		+ "the users collection.");
});
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference frankDocRef = db.Collection("users").Document("frank");
Dictionary<string, object> initialData = new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "Frank" },
  { "Age", 12 }
};

Dictionary<string, object> favorites = new Dictionary<string, object>
{
  { "Food", "Pizza" },
  { "Color", "Blue" },
  { "Subject", "Recess" },
};
initialData.Add("Favorites", favorites);
await frankDocRef.SetAsync(initialData);

// Update age and favorite color
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Age", 13 },
  { "Favorites.Color", "Red" },
};

// Asynchronously update the document
await frankDocRef.UpdateAsync(updates);
Yakut
# Create an initial document to update
frank_ref = firestore.doc "#{collection_path}/frank"
frank_ref.set(
 {
  name:   "Frank",
  favorites: {
   food:  "Pizza",
   color:  "Blue",
   subject: "Recess"
  },
  age:    12
 }
)

# Update age and favorite color
frank_ref.update({ age: 13, "favorites.color": "Red" })

Nokta gösterimi, başka bir iç içe alanın üzerine yazmadan tek bir iç içe alanı güncellemenizi sağlar. İç içe geçmiş bir alanı nokta notasyonu olmadan güncellerseniz, tüm harita alanının üzerine yazarsınız, örneğin:


// Create our initial doc
db.collection("users").doc("frank").set({
 name: "Frank",
 favorites: {
  food: "Pizza",
  color: "Blue",
  subject: "Recess"
 },
 age: 12
}).then(function() {
 console.log("Frank created");
});

// Update the doc without using dot notation.
// Notice the map value for favorites.
db.collection("users").doc("frank").update({
 favorites: {
  food: "Ice Cream"
 }
}).then(function() {
 console.log("Frank food updated");
});

/*
Ending State, favorite.color and favorite.subject are no longer present:
/users
  /frank
    {
      name: "Frank",
      favorites: {
        food: "Ice Cream",
      },
      age: 12
    }
 */

Bir dizideki öğeleri güncelleme

Belgeniz bir dizi alanı içeriyorsa, öğe eklemek ve kaldırmak için arrayUnion() ve arrayRemove() 'u kullanabilirsiniz. arrayUnion() bir diziye öğeler ekler, ancak yalnızca halihazırda mevcut olmayan öğeler ekler. arrayRemove() , verilen her bir öğenin tüm örneklerini kaldırır.

Web version 9

import { doc, updateDoc, arrayUnion, arrayRemove } from "firebase/firestore";

const washingtonRef = doc(db, "cities", "DC");

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
await updateDoc(washingtonRef, {
  regions: arrayUnion("greater_virginia")
});

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
await updateDoc(washingtonRef, {
  regions: arrayRemove("east_coast")
});

Web version 8

var washingtonRef = db.collection("cities").doc("DC");

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
washingtonRef.update({
  regions: firebase.firestore.FieldValue.arrayUnion("greater_virginia")
});

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
washingtonRef.update({
  regions: firebase.firestore.FieldValue.arrayRemove("east_coast")
});
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
let washingtonRef = db.collection("cities").document("DC")

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
washingtonRef.updateData([
  "regions": FieldValue.arrayUnion(["greater_virginia"])
])

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
washingtonRef.updateData([
  "regions": FieldValue.arrayRemove(["east_coast"])
])
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
FIRDocumentReference *washingtonRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"];

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
[washingtonRef updateData:@{
 @"regions": [FIRFieldValue fieldValueForArrayUnion:@[@"greater_virginia"]]
}];

// Atomically remove a new region to the "regions" array field.
[washingtonRef updateData:@{
 @"regions": [FIRFieldValue fieldValueForArrayRemove:@[@"east_coast"]]
}];

Java

DocumentReference washingtonRef = db.collection("cities").document("DC");

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
washingtonRef.update("regions", FieldValue.arrayUnion("greater_virginia"));

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
washingtonRef.update("regions", FieldValue.arrayRemove("east_coast"));

Kotlin+KTX

val washingtonRef = db.collection("cities").document("DC")

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
washingtonRef.update("regions", FieldValue.arrayUnion("greater_virginia"))

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
washingtonRef.update("regions", FieldValue.arrayRemove("east_coast"))

Dart

final washingtonRef = db.collection("cities").doc("DC");

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
washingtonRef.update({
 "regions": FieldValue.arrayUnion(["greater_virginia"]),
});

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
washingtonRef.update({
 "regions": FieldValue.arrayRemove(["east_coast"]),
});
java
DocumentReference washingtonRef = db.collection("cities").document("DC");

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
ApiFuture<WriteResult> arrayUnion =
  washingtonRef.update("regions", FieldValue.arrayUnion("greater_virginia"));
System.out.println("Update time : " + arrayUnion.get());

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
ApiFuture<WriteResult> arrayRm =
  washingtonRef.update("regions", FieldValue.arrayRemove("east_coast"));
System.out.println("Update time : " + arrayRm.get());
Piton
city_ref = db.collection(u'cities').document(u'DC')

# Atomically add a new region to the 'regions' array field.
city_ref.update({u'regions': firestore.ArrayUnion([u'greater_virginia'])})

# // Atomically remove a region from the 'regions' array field.
city_ref.update({u'regions': firestore.ArrayRemove([u'east_coast'])})

Python

city_ref = db.collection("cities").document("DC")

# Atomically add a new region to the 'regions' array field.
await city_ref.update({"regions": firestore.ArrayUnion(["greater_virginia"])})

# // Atomically remove a region from the 'regions' array field.
await city_ref.update({"regions": firestore.ArrayRemove(["east_coast"])})
C++
// This is not yet supported.
Node.js
// ...
const washingtonRef = db.collection('cities').doc('DC');

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
const unionRes = await washingtonRef.update({
 regions: FieldValue.arrayUnion('greater_virginia')
});
// Atomically remove a region from the "regions" array field.
const removeRes = await washingtonRef.update({
 regions: FieldValue.arrayRemove('east_coast')
});

// To add or remove multiple items, pass multiple arguments to arrayUnion/arrayRemove
const multipleUnionRes = await washingtonRef.update({
 regions: FieldValue.arrayUnion('south_carolina', 'texas')
 // Alternatively, you can use spread operator in ES6 syntax
 // const newRegions = ['south_carolina', 'texas']
 // regions: FieldValue.arrayUnion(...newRegions)
});
Gitmek
// Not supported yet
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('DC');

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
$cityRef->update([
  ['path' => 'regions', 'value' => FieldValue::arrayUnion(['greater_virginia'])]
]);

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
$cityRef->update([
  ['path' => 'regions', 'value' => FieldValue::arrayRemove(['east_coast'])]
]);
Birlik
// This is not yet supported in the Unity SDK
 
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference washingtonRef = db.Collection("cities").Document("DC");

// Atomically add a new region to the "regions" array field.
await washingtonRef.UpdateAsync("Regions", FieldValue.ArrayUnion("greater_virginia"));

// Atomically remove a region from the "regions" array field.
await washingtonRef.UpdateAsync("Regions", FieldValue.ArrayRemove("east_coast"));
Yakut
// Not supported yet

Sayısal bir değeri artırma

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir sayısal alan değerini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Arttırma işlemi, bir alanın geçerli değerini verilen miktarda artırır veya azaltır.

Web version 9

import { doc, updateDoc, increment } from "firebase/firestore";

const washingtonRef = doc(db, "cities", "DC");

// Atomically increment the population of the city by 50.
await updateDoc(washingtonRef, {
  population: increment(50)
});

Web version 8

var washingtonRef = db.collection('cities').doc('DC');

// Atomically increment the population of the city by 50.
washingtonRef.update({
  population: firebase.firestore.FieldValue.increment(50)
});
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
let washingtonRef = db.collection("cities").document("DC")

// Atomically increment the population of the city by 50.
// Note that increment() with no arguments increments by 1.
washingtonRef.updateData([
  "population": FieldValue.increment(Int64(50))
])
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
FIRDocumentReference *washingtonRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"];

// Atomically increment the population of the city by 50.
// Note that increment() with no arguments increments by 1.
[washingtonRef updateData:@{
 @"population": [FIRFieldValue fieldValueForIntegerIncrement:50]
}];

Java

DocumentReference washingtonRef = db.collection("cities").document("DC");

// Atomically increment the population of the city by 50.
washingtonRef.update("population", FieldValue.increment(50));

Kotlin+KTX

val washingtonRef = db.collection("cities").document("DC")

// Atomically increment the population of the city by 50.
washingtonRef.update("population", FieldValue.increment(50))

Dart

var washingtonRef = db.collection('cities').doc('DC');

// Atomically increment the population of the city by 50.
washingtonRef.update(
 {"population": FieldValue.increment(50)},
);
java
DocumentReference washingtonRef = db.collection("cities").document("DC");

// Atomically increment the population of the city by 50.
final ApiFuture<WriteResult> updateFuture =
  washingtonRef.update("population", FieldValue.increment(50));
Piton
washington_ref = db.collection(u'cities').document(u'DC')

washington_ref.update({"population": firestore.Increment(50)})

Python

washington_ref = db.collection("cities").document("DC")

washington_ref.update({"population": firestore.Increment(50)})
C++
// This is not yet supported.
Node.js
// ...
const washingtonRef = db.collection('cities').doc('DC');

// Atomically increment the population of the city by 50.
const res = await washingtonRef.update({
 population: FieldValue.increment(50)
});
Gitmek
import (
	"context"
	"fmt"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

// updateDocumentIncrement increments the population of the city document in the
// cities collection by 50.
func updateDocumentIncrement(projectID, city string) error {
	// projectID := "my-project"

	ctx := context.Background()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %v", err)
	}
	defer client.Close()

	dc := client.Collection("cities").Doc(city)
	_, err = dc.Update(ctx, []firestore.Update{
		{Path: "population", Value: firestore.Increment(50)},
	})
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("Update: %v", err)
	}

	return nil
}
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('DC');

// Atomically increment the population of the city by 50.
$cityRef->update([
  ['path' => 'regions', 'value' => FieldValue::increment(50)]
]);
Birlik
// This is not yet supported in the Unity SDK.
 
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore Client Libraries bölümüne bakın.

DocumentReference washingtonRef = db.Collection("cities").Document("DC");

// Atomically increment the population of the city by 50.
await washingtonRef.UpdateAsync("Regions", FieldValue.Increment(50));
Yakut
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/DC"
city_ref.update({ population: firestore.field_increment(50) })

Artım işlemleri, sayaçları uygulamak için yararlıdır, ancak tek bir belgeyi saniyede yalnızca bir kez güncelleyebileceğinizi unutmayın. Sayacınızı bu oranın üzerinde güncellemeniz gerekirse, Dağıtılmış sayaçlar sayfasına bakın.