Funkcje harmonogramu


Jeśli chcesz zaplanować uruchamianie funkcji o określonej godzinie, użyj procedury obsługi onSchedule , aby utworzyć temat Pub/Sub , który używa Cloud Scheduler do wyzwalania zdarzeń związanych z tym tematem.

Zanim zaczniesz

Aby móc korzystać z tego rozwiązania w projekcie Firebase, Twój projekt musi być objęty planem cenowym Blaze. Jeśli nie ma go jeszcze w planie Blaze, uaktualnij swój plan cenowy .

Chociaż wymagane jest rozliczenie, możesz spodziewać się, że całkowity koszt będzie możliwy do zarządzania, ponieważ każde zadanie Cloud Scheduler kosztuje 0,10 USD (USD) miesięcznie, a na każde konto Google przypada limit trzech zadań bez opłat. Skorzystaj z kalkulatora cen Blaze, aby wygenerować szacunkowy koszt w oparciu o przewidywane wykorzystanie.

W projekcie muszą być włączone interfejsy API Pub/Sub i Cloud Scheduler. Powinny one być już włączone dla większości projektów Firebase; możesz to sprawdzić w konsoli Google Cloud Platform .

Napisz zaplanowaną funkcję

W Cloud Functions dla Firebase logika planowania znajduje się w kodzie funkcji i nie ma żadnych specjalnych wymagań dotyczących czasu wdrożenia. Aby utworzyć zaplanowaną funkcję, użyj functions.pubsub.schedule('your schedule').onRun((context)) . Na przykład, aby uruchamiać funkcję co pięć minut przy użyciu składni cron.yaml App Engine , wykonaj coś takiego:

exports.scheduledFunction = functions.pubsub.schedule('every 5 minutes').onRun((context) => {
  console.log('This will be run every 5 minutes!');
  return null;
});

Cloud Scheduler obsługuje zarówno składnię Unix Crontab, jak i App Engine. Na przykład, aby użyć Crontab do wybrania określonej strefy czasowej, w której ma zostać uruchomiona zaplanowana funkcja, wykonaj coś takiego:

exports.scheduledFunctionCrontab = functions.pubsub.schedule('5 11 * * *')
  .timeZone('America/New_York') // Users can choose timezone - default is America/Los_Angeles
  .onRun((context) => {
  console.log('This will be run every day at 11:05 AM Eastern!');
  return null;
});

Wartość timeZone musi być nazwą strefy czasowej z bazy danych tz . Więcej informacji na temat obsługiwanych właściwości znajdziesz w dokumentacji Cloud Scheduler .

Wdróż zaplanowaną funkcję

Po wdrożeniu zaplanowanej funkcji automatycznie tworzone jest powiązane zadanie programu planującego i temat publikacji/subskrypcji. Interfejs wiersza polecenia Firebase powtarza nazwę tematu, a zadanie i temat możesz wyświetlić w konsoli GCP . Temat został nazwany zgodnie z następującą konwencją:

firebase-scheduled- function_name - region

Na przykład:

firebase-scheduled-scheduledFunkcjaCrontab-us-east1.