Obsługuj błędy w Cloud Storage w internecie

Czasami podczas tworzenia aplikacji wszystko nie idzie zgodnie z planem i pojawia się błąd!

W razie wątpliwości sprawdź program obsługi błędów (lub funkcję catch() dla Promises) i zobacz, co ma do powiedzenia komunikat o błędzie.

Jeśli sprawdziłeś komunikat o błędzie i masz reguły bezpieczeństwa Cloud Storage, które zezwalają na Twoje działanie, ale nadal nie możesz rozwiązać problemu, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej i poinformuj nas, jak możemy pomóc.

Obsługa komunikatów o błędach

Istnieje wiele powodów, dla których mogą wystąpić błędy, w tym brak pliku, brak uprawnień dostępu do żądanego pliku lub anulowanie przesyłania pliku przez użytkownika.

Aby właściwie zdiagnozować problem i poradzić sobie z błędem, oto pełna lista wszystkich błędów, które zgłosi nasz klient, oraz sposobu ich wystąpienia.

Kod Powód
storage/unknown Wystąpił nieznany błąd.
storage/object-not-found W żądanym odwołaniu nie istnieje żaden obiekt.
storage/bucket-not-found Żaden zasobnik nie jest skonfigurowany dla Cloud Storage
storage/project-not-found Żaden projekt nie jest skonfigurowany dla Cloud Storage
storage/quota-exceeded Limit w Twoim zasobniku Cloud Storage został przekroczony. Jeśli korzystasz z poziomu bezpłatnego, przejdź na plan płatny. Jeśli korzystasz z płatnego planu, skontaktuj się z pomocą techniczną Firebase.
storage/unauthenticated Użytkownik nie jest uwierzytelniony, uwierzytelnij się i spróbuj ponownie.
storage/unauthorized Użytkownik nie jest upoważniony do wykonania żądanej akcji, sprawdź swoje reguły bezpieczeństwa, aby upewnić się, że są poprawne.
storage/retry-limit-exceeded Przekroczono maksymalny limit czasu operacji (przesyłania, pobierania, usuwania itp.). Spróbuj przesłać ponownie.
storage/invalid-checksum Plik na kliencie nie odpowiada sumie kontrolnej pliku otrzymanego przez serwer. Spróbuj przesłać ponownie.
storage/canceled Użytkownik anulował operację.
storage/invalid-event-name Podano nieprawidłową nazwę wydarzenia. Musi być jednym z [ `running` , `progress` postęp` , `pause` ]
storage/invalid-url Nieprawidłowy adres URL przekazany do refFromURL() . Musi mieć format: gs://bucket/object lub https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/bucket/o/object?token=<TOKEN>
storage/invalid-argument Argumentem przekazanym do put() musi być tablica „Plik”, „Blob” lub „UInt8”. Argument przekazany do putString() musi być nieprzetworzonym ciągiem znaków „Base64” lub „Base64URL”.
storage/no-default-bucket Nie ustawiono żadnego zasobnika we właściwości storageBucket konfiguracji.
storage/cannot-slice-blob Zwykle występuje, gdy plik lokalny uległ zmianie (usunięty, ponownie zapisany itp.). Spróbuj przesłać ponownie po upewnieniu się, że plik się nie zmienił.
storage/server-file-wrong-size Plik na kliencie nie odpowiada rozmiarowi pliku odebranego przez serwer. Spróbuj przesłać ponownie.