Uwierzytelnianie przy użyciu logowania przez Facebooka z JavaScriptem

Aby umożliwić użytkownikom uwierzytelnianie w Firebase za pomocą kont na Facebooku, zintegruj ze swoją aplikacją funkcję Facebook Login z aplikacją. Możesz zintegrować Facebook Login z użyciem pakietu SDK Firebase, przeprowadzając proces logowania w ramach pakietu SDK Firebase, lub wykonując ręcznie proces logowania do Facebooka i przekazując uzyskany token dostępu do Firebase.

Zanim zaczniesz

 1. Dodaj Firebase do projektu JavaScript.
 2. Ze strony Facebook for Developers pobierz identyfikator aplikacji oraz tajny klucz aplikacji.
 3. Włącz logowanie przez Facebooka:
  1. W konsoli Firebase otwórz sekcję Uwierzytelnianie.
  2. Na karcie Metoda logowania włącz metodę logowania Facebooka i podaj identyfikator aplikacji oraz tajny klucz aplikacji otrzymane z Facebooka.
  3. Następnie sprawdź, czy identyfikator URI przekierowania OAuth (np. my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) jest wymieniony jako jeden z identyfikatorów URI przekierowania OAuth na stronie ustawień aplikacji Facebook na stronie Facebook dla programistów w konfiguracji Ustawienia usługi > Logowanie przez Facebooka.

Zarejestruj się za pomocą pakietu SDK Firebase

Jeśli tworzysz aplikację internetową, najprostszym sposobem uwierzytelniania użytkowników w Firebase za pomocą ich kont na Facebooku jest obsługa logowania za pomocą pakietu SDK Firebase JavaScript. (Jeśli chcesz uwierzytelnić użytkownika w Node.js lub w środowisku innym niż przeglądarka, musisz to zrobić ręcznie).

Aby zalogować się za pomocą pakietu SDK Firebase JavaScript, wykonaj te czynności:

 1. Utwórz instancję obiektu dostawcy Facebooka:

  Web

  import { FacebookAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const provider = new FacebookAuthProvider();

  Web

  var provider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
 2. Opcjonalnie: określ dodatkowe zakresy OAuth 2.0, o które chcesz żądać od dostawcy uwierzytelniania. Aby dodać zakres, wywołaj addScope. Przykład:

  Web

  provider.addScope('user_birthday');

  Web

  provider.addScope('user_birthday');
  Zobacz dokumentację dostawcy uwierzytelniania.
 3. Opcjonalnie: aby zlokalizować przepływ OAuth dostawcy na preferowany język użytkownika bez jawnego przekazywania odpowiednich niestandardowych parametrów OAuth, przed rozpoczęciem procesu OAuth zaktualizuj kod języka w instancji Auth. Przykład:

  Web

  import { getAuth } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  auth.languageCode = 'it';
  // To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
  // auth.useDeviceLanguage();

  Web

  firebase.auth().languageCode = 'it';
  // To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
  // firebase.auth().useDeviceLanguage();
 4. Opcjonalnie: określ dodatkowe niestandardowe parametry dostawcy OAuth, które chcesz wysyłać z żądaniem OAuth. Aby dodać parametr niestandardowy, wywołaj setCustomParameters u zainicjowanego dostawcy za pomocą obiektu zawierającego klucz zgodnie z dokumentacją dostawcy OAuth i odpowiednią wartością. Przykład:

  Web

  provider.setCustomParameters({
   'display': 'popup'
  });

  Web

  provider.setCustomParameters({
   'display': 'popup'
  });
  Zarezerwowane wymagane parametry OAuth są niedozwolone i będą ignorowane. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostawcy uwierzytelniania.
 5. Uwierzytelnij się w Firebase za pomocą obiektu dostawcy Facebooka. Możesz poprosić użytkowników o zalogowanie się za pomocą kont na Facebooku przez otwarcie wyskakującego okienka lub przekierowanie na stronę logowania. Metoda przekierowania jest preferowana na urządzeniach mobilnych.
  • Aby zalogować się za pomocą wyskakującego okienka, zadzwoń pod numer signInWithPopup:

   Web

   import { getAuth, signInWithPopup, FacebookAuthProvider } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   signInWithPopup(auth, provider)
    .then((result) => {
     // The signed-in user info.
     const user = result.user;
   
     // This gives you a Facebook Access Token. You can use it to access the Facebook API.
     const credential = FacebookAuthProvider.credentialFromResult(result);
     const accessToken = credential.accessToken;
   
     // IdP data available using getAdditionalUserInfo(result)
     // ...
    })
    .catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     const errorCode = error.code;
     const errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     const email = error.customData.email;
     // The AuthCredential type that was used.
     const credential = FacebookAuthProvider.credentialFromError(error);
   
     // ...
    });

   Web

   firebase
    .auth()
    .signInWithPopup(provider)
    .then((result) => {
     /** @type {firebase.auth.OAuthCredential} */
     var credential = result.credential;
   
     // The signed-in user info.
     var user = result.user;
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
      // ...
   
     // This gives you a Facebook Access Token. You can use it to access the Facebook API.
     var accessToken = credential.accessToken;
   
     // ...
    })
    .catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     var errorCode = error.code;
     var errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     var email = error.email;
     // The firebase.auth.AuthCredential type that was used.
     var credential = error.credential;
   
     // ...
    });
   Zwróć też uwagę, że możesz pobrać token OAuth dostawcy Facebooka, za pomocą którego można pobrać dodatkowe dane za pomocą interfejsów API Facebooka.

   Możesz w nim też wykrywać i poprawiać błędy. Listę kodów błędów znajdziesz w dokumentacji referencyjnej uwierzytelniania.

  • Aby zalogować się przez przekierowanie na stronę logowania, wywołaj signInWithRedirect: postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami w przypadku korzystania z metody „signInWithRedirect”.

   Web

   import { getAuth, signInWithRedirect } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   signInWithRedirect(auth, provider);

   Web

   firebase.auth().signInWithRedirect(provider);
   Token OAuth dostawcy Facebooka możesz też pobrać, wywołując getRedirectResult podczas wczytywania strony:

   Web

   import { getAuth, getRedirectResult, FacebookAuthProvider } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   getRedirectResult(auth)
    .then((result) => {
     // This gives you a Facebook Access Token. You can use it to access the Facebook API.
     const credential = FacebookAuthProvider.credentialFromResult(result);
     const token = credential.accessToken;
   
     const user = result.user;
     // IdP data available using getAdditionalUserInfo(result)
     // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     const errorCode = error.code;
     const errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     const email = error.customData.email;
     // AuthCredential type that was used.
     const credential = FacebookAuthProvider.credentialFromError(error);
     // ...
    });

   Web

   firebase.auth()
    .getRedirectResult()
    .then((result) => {
     if (result.credential) {
      /** @type {firebase.auth.OAuthCredential} */
      var credential = result.credential;
   
      // This gives you a Facebook Access Token. You can use it to access the Facebook API.
      var token = credential.accessToken;
      // ...
     }
     // The signed-in user info.
     var user = result.user;
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
      // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     var errorCode = error.code;
     var errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     var email = error.email;
     // The firebase.auth.AuthCredential type that was used.
     var credential = error.credential;
     // ...
    });
   Możesz w nim też wykrywać i poprawiać błędy. Listę kodów błędów znajdziesz w dokumentacji referencyjnej uwierzytelniania.

Uwierzytelnianie za pomocą Firebase w rozszerzeniu do Chrome

Jeśli tworzysz aplikację rozszerzenia do Chrome, zapoznaj się z przewodnikiem po dokumentach poza ekranem.

Dalsze kroki

Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, tworzone jest nowe konto użytkownika, które jest łączone z danymi logowania (nazwa użytkownika i hasło, numer telefonu lub informacje o dostawcy uwierzytelniania). Nowe konto jest przechowywane w ramach Twojego projektu Firebase i może być używane do identyfikowania użytkowników we wszystkich aplikacjach w Twoim projekcie niezależnie od tego, jak się on loguje.

 • Zalecanym sposobem na poznanie stanu uwierzytelniania użytkownika w aplikacjach jest ustawienie obserwatora w obiekcie Auth. Dzięki temu można uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika z obiektu User. Zobacz Zarządzanie użytkownikami.

 • W regułach zabezpieczeń Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase i Cloud Storage możesz pobrać ze zmiennej auth unikalny identyfikator użytkownika zalogowanego użytkownika i użyć go do kontrolowania, do jakich danych użytkownik ma dostęp.

Możesz zezwolić użytkownikom na logowanie się w aplikacji przy użyciu różnych dostawców uwierzytelniania, łącząc dane logowania dostawcy uwierzytelniania z istniejącym kontem użytkownika.

Aby wylogować użytkownika, wywołaj signOut:

Web

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});