Dostęp do danych w trybie offline

Cloud Firestore obsługuje trwałość danych offline. Ta funkcja buforuje kopię danych Cloud Firestore, z których aktywnie korzysta Twoja aplikacja, dzięki czemu aplikacja może uzyskać dostęp do danych, gdy urządzenie jest offline. Możesz pisać, czytać, słuchać i wysyłać zapytania do danych w pamięci podręcznej. Gdy urządzenie wróci do trybu online, Cloud Firestore synchronizuje wszelkie lokalne zmiany wprowadzone przez aplikację z backendem Cloud Firestore.

Aby korzystać z trwałości w trybie offline, nie musisz wprowadzać żadnych zmian w kodzie, którego używasz do uzyskiwania dostępu do danych Cloud Firestore. Po włączeniu trwałości w trybie offline biblioteka kliencka Cloud Firestore automatycznie zarządza dostępem do danych online i offline oraz synchronizuje dane lokalne, gdy urządzenie znów będzie online.

Skonfiguruj trwałość offline

Po zainicjowaniu Cloud Firestore możesz włączyć lub wyłączyć trwałość offline:

 • W przypadku platform Android i Apple trwałość w trybie offline jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć trwałość, ustaw opcję PersistenceEnabled na false .
 • W przypadku Internetu trwałość offline jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć trwałość, wywołaj metodę enablePersistence . Pamięć podręczna Cloud Firestore nie jest automatycznie czyszczona pomiędzy sesjami. W związku z tym, jeśli Twoja aplikacja internetowa obsługuje poufne informacje, przed włączeniem trwałości zapytaj użytkownika, czy korzysta z zaufanego urządzenia.

Web modular API

// Memory cache is the default if no config is specified.
initializeFirestore(app);

// This is the default behavior if no persistence is specified.
initializeFirestore(app, {localCache: memoryLocalCache()});

// Defaults to single-tab persistence if no tab manager is specified.
initializeFirestore(app, {localCache: persistentLocalCache(/*settings*/{})});

// Same as `initializeFirestore(app, {localCache: persistentLocalCache(/*settings*/{})})`,
// but more explicit about tab management.
initializeFirestore(app, 
 {localCache: 
  persistentLocalCache(/*settings*/{tabManager: persistentSingleTabManager()})
});

// Use multi-tab IndexedDb persistence.
initializeFirestore(app, 
 {localCache: 
  persistentLocalCache(/*settings*/{tabManager: persistentMultipleTabManager()})
 });
 

Web namespaced API

firebase.firestore().enablePersistence()
 .catch((err) => {
   if (err.code == 'failed-precondition') {
     // Multiple tabs open, persistence can only be enabled
     // in one tab at a a time.
     // ...
   } else if (err.code == 'unimplemented') {
     // The current browser does not support all of the
     // features required to enable persistence
     // ...
   }
 });
// Subsequent queries will use persistence, if it was enabled successfully
Szybki
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
let settings = FirestoreSettings()

// Use memory-only cache
settings.cacheSettings =
MemoryCacheSettings(garbageCollectorSettings: MemoryLRUGCSettings())

// Use persistent disk cache, with 100 MB cache size
settings.cacheSettings = PersistentCacheSettings(sizeBytes: 100 * 1024 * 1024 as NSNumber)

// Any additional options
// ...

// Enable offline data persistence
let db = Firestore.firestore()
db.settings = settings
Cel C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
FIRFirestoreSettings *settings = [[FIRFirestoreSettings alloc] init];

// Use memory-only cache
settings.cacheSettings = [[FIRMemoryCacheSettings alloc]
  initWithGarbageCollectorSettings:[[FIRMemoryLRUGCSettings alloc] init]];

// Use persistent disk cache (default behavior)
// This example uses 100 MB.
settings.cacheSettings = [[FIRPersistentCacheSettings alloc]
  initWithSizeBytes:@(100 * 1024 * 1024)];

// Any additional options
// ...

// Enable offline data persistence
FIRFirestore *db = [FIRFirestore firestore];
db.settings = settings;

Kotlin+KTX

val settings = firestoreSettings {
  // Use memory cache
  setLocalCacheSettings(memoryCacheSettings {})
  // Use persistent disk cache (default)
  setLocalCacheSettings(persistentCacheSettings {})
}
db.firestoreSettings = settings

Java

FirebaseFirestoreSettings settings = 
new FirebaseFirestoreSettings.Builder(db.getFirestoreSettings())
  // Use memory-only cache
  .setLocalCacheSettings(MemoryCacheSettings.newBuilder().build())
  // Use persistent disk cache (default)
  .setLocalCacheSettings(PersistentCacheSettings.newBuilder()
              .build())
  .build();
db.setFirestoreSettings(settings);

Dart

// Apple and Android
db.settings = const Settings(persistenceEnabled: true);

// Web
await db
  .enablePersistence(const PersistenceSettings(synchronizeTabs: true));

Skonfiguruj rozmiar pamięci podręcznej

Gdy włączona jest trwałość, Cloud Firestore buforuje każdy dokument otrzymany z backendu w celu umożliwienia dostępu offline. Cloud Firestore ustawia domyślny próg rozmiaru pamięci podręcznej. Po przekroczeniu wartości domyślnej Cloud Firestore okresowo próbuje wyczyścić starsze, nieużywane dokumenty. Możesz skonfigurować inny próg rozmiaru pamięci podręcznej lub całkowicie wyłączyć proces czyszczenia:

Web modular API

import { initializeFirestore, CACHE_SIZE_UNLIMITED } from "firebase/firestore";

const firestoreDb = initializeFirestore(app, {
 cacheSizeBytes: CACHE_SIZE_UNLIMITED
});

Web namespaced API

firebase.firestore().settings({
  cacheSizeBytes: firebase.firestore.CACHE_SIZE_UNLIMITED
});
Szybki
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
// The default cache size threshold is 100 MB. Configure "cacheSizeBytes"
// for a different threshold (minimum 1 MB) or set to "FirestoreCacheSizeUnlimited"
// to disable clean-up.
let settings = Firestore.firestore().settings
// Set cache size to 100 MB
settings.cacheSettings = PersistentCacheSettings(sizeBytes: 100 * 1024 * 1024 as NSNumber)
Firestore.firestore().settings = settings
Cel C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
// The default cache size threshold is 100 MB. Configure "cacheSizeBytes"
// for a different threshold (minimum 1 MB) or set to "kFIRFirestoreCacheSizeUnlimited"
// to disable clean-up.
FIRFirestoreSettings *settings = [FIRFirestore firestore].settings;
// Set cache size to 100 MB
settings.cacheSettings =
  [[FIRPersistentCacheSettings alloc] initWithSizeBytes:@(100 * 1024 * 1024)];
[FIRFirestore firestore].settings = settings;
 

Kotlin+KTX


// The default cache size threshold is 100 MB. Configure "setCacheSizeBytes"
// for a different threshold (minimum 1 MB) or set to "CACHE_SIZE_UNLIMITED"
// to disable clean-up.
val settings = FirebaseFirestoreSettings.Builder()
    .setCacheSizeBytes(FirebaseFirestoreSettings.CACHE_SIZE_UNLIMITED)
    .build()
db.firestoreSettings = settings

Java


// The default cache size threshold is 100 MB. Configure "setCacheSizeBytes"
// for a different threshold (minimum 1 MB) or set to "CACHE_SIZE_UNLIMITED"
// to disable clean-up.
FirebaseFirestoreSettings settings = new FirebaseFirestoreSettings.Builder()
    .setCacheSizeBytes(FirebaseFirestoreSettings.CACHE_SIZE_UNLIMITED)
    .build();
db.setFirestoreSettings(settings);

Dart

db.settings = const Settings(
 persistenceEnabled: true,
 cacheSizeBytes: Settings.CACHE_SIZE_UNLIMITED,
);

Słuchaj danych offline

Gdy urządzenie jest w trybie offline, jeśli włączono trwałość w trybie offline, Twoi słuchacze będą otrzymywać zdarzenia odsłuchiwania, gdy zmienią się dane przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej. Możesz odsłuchiwać dokumenty, zbiory i zapytania.

Aby sprawdzić, czy otrzymujesz dane z serwera, czy z pamięci podręcznej, użyj właściwości fromCache w SnapshotMetadata w zdarzeniu migawki. Jeśli fromCache ma true , dane pochodzą z pamięci podręcznej i mogą być nieaktualne lub niekompletne. Jeśli fromCache ma wartość false , dane są kompletne i aktualne z najnowszymi aktualizacjami na serwerze.

Domyślnie żadne zdarzenie nie jest wywoływane, jeśli zmieniono tylko SnapshotMetadata . Jeśli polegasz na wartościach fromCache , określ opcję nasłuchiwania includeMetadataChanges podczas dołączania procedury obsługi nasłuchiwania.

Web modular API

import { collection, onSnapshot, where, query } from "firebase/firestore"; 

const q = query(collection(db, "cities"), where("state", "==", "CA"));
onSnapshot(q, { includeMetadataChanges: true }, (snapshot) => {
  snapshot.docChanges().forEach((change) => {
    if (change.type === "added") {
      console.log("New city: ", change.doc.data());
    }

    const source = snapshot.metadata.fromCache ? "local cache" : "server";
    console.log("Data came from " + source);
  });
});

Web namespaced API

db.collection("cities").where("state", "==", "CA")
 .onSnapshot({ includeMetadataChanges: true }, (snapshot) => {
   snapshot.docChanges().forEach((change) => {
     if (change.type === "added") {
       console.log("New city: ", change.doc.data());
     }

     var source = snapshot.metadata.fromCache ? "local cache" : "server";
     console.log("Data came from " + source);
   });
 });
Szybki
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
// Listen to metadata updates to receive a server snapshot even if
// the data is the same as the cached data.
db.collection("cities").whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .addSnapshotListener(includeMetadataChanges: true) { querySnapshot, error in
  guard let snapshot = querySnapshot else {
   print("Error retreiving snapshot: \(error!)")
   return
  }

  for diff in snapshot.documentChanges {
   if diff.type == .added {
    print("New city: \(diff.document.data())")
   }
  }

  let source = snapshot.metadata.isFromCache ? "local cache" : "server"
  print("Metadata: Data fetched from \(source)")
 }
Cel C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
// Listen to metadata updates to receive a server snapshot even if
// the data is the same as the cached data.
[[[db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  addSnapshotListenerWithIncludeMetadataChanges:YES
  listener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error retreiving snapshot: %@", error);
    return;
   }
   for (FIRDocumentChange *diff in snapshot.documentChanges) {
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeAdded) {
     NSLog(@"New city: %@", diff.document.data);
    }
   }

   NSString *source = snapshot.metadata.isFromCache ? @"local cache" : @"server";
   NSLog(@"Metadata: Data fetched from %@", source);
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities").whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE) { querySnapshot, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen error", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    for (change in querySnapshot!!.documentChanges) {
      if (change.type == DocumentChange.Type.ADDED) {
        Log.d(TAG, "New city: ${change.document.data}")
      }

      val source = if (querySnapshot.metadata.isFromCache) {
        "local cache"
      } else {
        "server"
      }
      Log.d(TAG, "Data fetched from $source")
    }
  }

Java

db.collection("cities").whereEqualTo("state", "CA")
    .addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE, new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot querySnapshot,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "Listen error", e);
          return;
        }

        for (DocumentChange change : querySnapshot.getDocumentChanges()) {
          if (change.getType() == Type.ADDED) {
            Log.d(TAG, "New city:" + change.getDocument().getData());
          }

          String source = querySnapshot.getMetadata().isFromCache() ?
              "local cache" : "server";
          Log.d(TAG, "Data fetched from " + source);
        }

      }
    });

Dart

db
  .collection("cities")
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .snapshots(includeMetadataChanges: true)
  .listen((querySnapshot) {
 for (var change in querySnapshot.docChanges) {
  if (change.type == DocumentChangeType.added) {
   final source =
     (querySnapshot.metadata.isFromCache) ? "local cache" : "server";

   print("Data fetched from $source}");
  }
 }
});

Uzyskaj dane offline

Jeśli otrzymasz dokument, gdy urządzenie jest w trybie offline, Cloud Firestore zwróci dane z pamięci podręcznej.

Podczas wysyłania zapytania do kolekcji zwracany jest pusty wynik, jeśli nie ma żadnych dokumentów w pamięci podręcznej. Podczas pobierania określonego dokumentu zamiast tego zwracany jest błąd.

Zapytaj o dane offline

Zapytania działają z trwałością w trybie offline. Wyniki zapytań można pobrać bezpośrednio lub poprzez nasłuchiwanie, jak opisano w poprzednich sekcjach. Możesz także tworzyć nowe zapytania na danych utrwalonych lokalnie, gdy urządzenie jest w trybie offline, ale początkowo zapytania będą uruchamiane tylko w odniesieniu do dokumentów w pamięci podręcznej.

Skonfiguruj indeksy zapytań offline

Domyślnie pakiet SDK Firestore skanuje wszystkie dokumenty w kolekcji w lokalnej pamięci podręcznej podczas wykonywania zapytań offline. W przypadku tego domyślnego zachowania wydajność zapytań w trybie offline może ulec pogorszeniu, gdy użytkownicy pozostają w trybie offline przez dłuższy czas.

Po włączeniu trwałej pamięci podręcznej można poprawić wydajność zapytań offline, zezwalając pakietowi SDK na automatyczne tworzenie lokalnych indeksów zapytań.

Automatyczne indeksowanie jest domyślnie wyłączone. Twoja aplikacja musi umożliwiać automatyczne indeksowanie przy każdym uruchomieniu. Kontroluj, czy automatyczne indeksowanie jest włączone, jak pokazano poniżej.

Szybki
if let indexManager = Firestore.firestore().persistentCacheIndexManager {
 // Indexing is disabled by default
 indexManager.enableIndexAutoCreation()
} else {
 print("indexManager is nil")
}
  
Cel C
PersistentCacheIndexManager *indexManager = [FIRFirestore firestore].persistentCacheIndexManager;
if (indexManager) {
 // Indexing is disabled by default
 [indexManager enableIndexAutoCreation];
}
  

Kotlin+KTX

// return type: PersistentCacheManager?

Firebase.firestore.persistentCacheIndexManager?.apply {
   // Indexing is disabled by default
   enableIndexAutoCreation()
  } ?: println("indexManager is null")
  

Java

// return type: @Nullable PersistentCacheIndexManager
PersistentCacheIndexManager indexManager = FirebaseFirestore.getInstance().getPersistentCacheIndexManager();
if (indexManager != null) {
 // Indexing is disabled by default
 indexManager.enableIndexAutoCreation();
}

// If not check indexManager != null, IDE shows warning: Method invocation 'enableIndexAutoCreation' may produce 'NullPointerException' 
FirebaseFirestore.getInstance().getPersistentCacheIndexManager().enableIndexAutoCreation();
  

Po włączeniu automatycznego indeksowania pakiet SDK ocenia, które kolekcje zawierają dużą liczbę dokumentów w pamięci podręcznej i optymalizuje wydajność zapytań lokalnych.

Zestaw SDK zapewnia metodę usuwania indeksów zapytań.

Wyłącz i włącz dostęp do sieci

Możesz użyć poniższej metody, aby wyłączyć dostęp do sieci dla swojego klienta Cloud Firestore. Gdy dostęp do sieci jest wyłączony, wszystkie odbiorniki migawek i żądania dokumentów pobierają wyniki z pamięci podręcznej. Operacje zapisu są umieszczane w kolejce do momentu ponownego włączenia dostępu do sieci.

Web modular API

import { disableNetwork } from "firebase/firestore"; 

await disableNetwork(db);
console.log("Network disabled!");
// Do offline actions
// ...

Web namespaced API

firebase.firestore().disableNetwork()
  .then(() => {
    // Do offline actions
    // ...
  });
Szybki
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
Firestore.firestore().disableNetwork { (error) in
 // Do offline things
 // ...
}
Cel C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
[[FIRFirestore firestore] disableNetworkWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 // Do offline actions
 // ...
}];

Kotlin+KTX

db.disableNetwork().addOnCompleteListener {
  // Do offline things
  // ...
}

Java

db.disableNetwork()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        // Do offline things
        // ...
      }
    });

Dart

db.disableNetwork().then((_) {
 // Do offline things
});

Użyj poniższej metody, aby ponownie włączyć dostęp do sieci:

Web modular API

import { enableNetwork } from "firebase/firestore"; 

await enableNetwork(db);
// Do online actions
// ...

Web namespaced API

firebase.firestore().enableNetwork()
  .then(() => {
    // Do online actions
    // ...
  });
Szybki
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
Firestore.firestore().enableNetwork { (error) in
 // Do online things
 // ...
}
Cel C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
[[FIRFirestore firestore] enableNetworkWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 // Do online actions
 // ...
}];

Kotlin+KTX

db.enableNetwork().addOnCompleteListener {
  // Do online things
  // ...
}

Java

db.enableNetwork()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        // Do online things
        // ...
      }
    });

Dart

db.enableNetwork().then((_) {
 // Back online
});