Paginacja danych za pomocą kursorów zapytań

Za pomocą kursorów zapytań w Cloud Firestore możesz podzielić dane zwrócone przez zapytanie na partie zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w zapytaniu.

Kursory zapytań definiują punkt początkowy i końcowy zapytania, umożliwiając:

 • Zwróć podzbiór danych.
 • Podział wyników zapytania na strony.

Jednak, aby określić zakres specyficzny dla kwerendy, należy użyć where() metody opisanej w prostych zapytań .

Dodaj prosty kursor do zapytania

Używać startAt() lub startAfter() metody w celu określenia punktu początkowego do zapytania. startAt() sposób obejmuje punkt początkowy, natomiast startAfter() sposobu obejmuje on.

Na przykład, jeśli używasz startAt(A) w kwerendzie, zwraca cały alfabet. Jeśli używasz startAfter(A) zamiast, zwraca BZ .

Wersja internetowa 9

import { query, orderBy, startAt } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("population"), startAt(1000000));

Wersja internetowa 8

citiesRef.orderBy("population").startAt(1000000);
Szybki
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Get all cities with population over one million, ordered by population.
db.collection("cities")
  .order(by: "population")
  .start(at: [1000000])
Cel C
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Get all cities with population over one million, ordered by population.
[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryStartingAtValues:@[ @1000000 ]];

Jawa

// Get all cities with a population >= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .startAt(1000000);

Kotlin+KTX

// Get all cities with a population >= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .startAt(1000000)
Jawa
Query query = cities.orderBy("population").startAt(4921000L);
Pyton
cities_ref = db.collection(u'cities')
query_start_at = cities_ref.order_by(u'population').start_at({
  u'population': 1000000
})

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
query_start_at = cities_ref.order_by("population").start_at({"population": 1000000})
C++
// Get all cities with a population >= 1,000,000, ordered by population,
db->Collection("cities")
  .OrderBy("population")
  .StartAt({FieldValue::Integer(1000000)});
Node.js
const startAtRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .startAt(1000000)
 .get();
Udać się
query := client.Collection("cities").OrderBy("population", firestore.Asc).StartAt(1000000)
PHP
$query = $citiesRef
  ->orderBy('population')
  ->startAt([1000000]);
Jedność
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(1000000);
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(1000000);
Rubin
query = cities_ref.order("population").start_at(1_000_000)

Podobnie, użyj endAt() lub endBefore() metod, aby określić punkt końcowy dla wyników zapytania.

Wersja internetowa 9

import { query, orderBy, endAt } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("population"), endAt(1000000));

Wersja internetowa 8

citiesRef.orderBy("population").endAt(1000000);
Szybki
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Get all cities with population less than one million, ordered by population.
db.collection("cities")
  .order(by: "population")
  .end(at: [1000000])
Cel C
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Get all cities with population less than one million, ordered by population.
[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryEndingAtValues:@[ @1000000 ]];

Jawa

// Get all cities with a population <= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .endAt(1000000);

Kotlin+KTX

// Get all cities with a population <= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .endAt(1000000)
Jawa
Query query = cities.orderBy("population").endAt(4921000L);
Pyton
cities_ref = db.collection(u'cities')
query_end_at = cities_ref.order_by(u'population').end_at({
  u'population': 1000000
})

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
query_end_at = cities_ref.order_by("population").end_at({"population": 1000000})
C++
// Get all cities with a population <= 1,000,000, ordered by population,
db->Collection("cities")
  .OrderBy("population")
  .EndAt({FieldValue::Integer(1000000)});
Node.js
const endAtRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .endAt(1000000)
 .get();
Udać się
query := client.Collection("cities").OrderBy("population", firestore.Asc).EndAt(1000000)
PHP
$query = $citiesRef
  ->orderBy('population')
  ->endAt([1000000]);
Jedność
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").EndAt(1000000);
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").EndAt(1000000);
Rubin
query = cities_ref.order("population").end_at(1_000_000)

Użyj migawki dokumentu, aby zdefiniować kursor zapytania

Migawkę dokumentu można również przekazać do klauzuli kursora jako punktu początkowego lub końcowego kursora zapytania. Wartości w migawce dokumentu służą jako wartości w kursorze zapytania.

Na przykład zrób migawkę dokumentu „San Francisco” w zestawie danych miast i populacji. Następnie użyj tej migawki dokumentu jako punktu początkowego dla kursora zapytania populacyjnego. Twoje zapytanie zwróci wszystkie miasta o liczbie mieszkańców większej lub równej liczbie mieszkańców San Francisco, zgodnie z definicją w migawce dokumentu.

Wersja internetowa 9

import { collection, doc, getDoc, query, orderBy, startAt } from "firebase/firestore"; 
const citiesRef = collection(db, "cities");

const docSnap = await getDoc(doc(citiesRef, "SF"));

// Get all cities with a population bigger than San Francisco
const biggerThanSf = query(citiesRef, orderBy("popuation"), startAt(docSnap));
// ...

Wersja internetowa 8

var citiesRef = db.collection("cities");

return citiesRef.doc("SF").get().then((doc) => {
  // Get all cities with a population bigger than San Francisco
  var biggerThanSf = citiesRef
    .orderBy("population")
    .startAt(doc);

  // ...
});
Szybki
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
db.collection("cities")
  .document("SF")
  .addSnapshotListener { (document, error) in
    guard let document = document else {
      print("Error retreving cities: \(error.debugDescription)")
      return
    }

    // Get all cities with a population greater than or equal to San Francisco.
    let sfSizeOrBigger = db.collection("cities")
      .order(by: "population")
      .start(atDocument: document)
}
Cel C
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
[[[db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error retreiving cities: %@", error);
    return;
   }
   // Get all cities with a population greater than or equal to San Francisco.
   FIRQuery *sfSizeOrBigger = [[[db collectionWithPath:@"cities"]
     queryOrderedByField:@"population"]
     queryStartingAtDocument:snapshot];
  }];

Jawa

// Get the data for "San Francisco"
db.collection("cities").document("SF")
    .get()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentSnapshot>() {
      @Override
      public void onSuccess(DocumentSnapshot documentSnapshot) {
        // Get all cities with a population bigger than San Francisco.
        Query biggerThanSf = db.collection("cities")
            .orderBy("population")
            .startAt(documentSnapshot);

        // ...
      }
    });

Kotlin+KTX

// Get the data for "San Francisco"
db.collection("cities").document("SF")
    .get()
    .addOnSuccessListener { documentSnapshot ->
      // Get all cities with a population bigger than San Francisco.
      val biggerThanSf = db.collection("cities")
          .orderBy("population")
          .startAt(documentSnapshot)

      // ...
    }
Jawa
// Fetch the snapshot with an API call, waiting for a maximum of 30 seconds for a result.
ApiFuture<DocumentSnapshot> future = db.collection("cities").document("SF").get();
DocumentSnapshot snapshot = future.get(30, TimeUnit.SECONDS);

// Construct the query
Query query = db.collection("cities").orderBy("population").startAt(snapshot);
Pyton
doc_ref = db.collection(u'cities').document(u'SF')

snapshot = doc_ref.get()
start_at_snapshot = db.collection(
  u'cities').order_by(u'population').start_at(snapshot)

Pyton

doc_ref = db.collection("cities").document("SF")

snapshot = await doc_ref.get()
start_at_snapshot = (
  db.collection("cities").order_by("population").start_at(snapshot)
)
C++
db->Collection("cities").Document("SF").Get().OnCompletion(
  [db](const Future<DocumentSnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    const DocumentSnapshot& document_snapshot = *future.result();
    Query bigger_than_sf = db->Collection("cities")
                  .OrderBy("population")
                  .StartAt({document_snapshot});
    // ...
   }
  });
Node.js
const docRef = db.collection('cities').doc('SF');
const snapshot = await docRef.get();
const startAtSnapshot = db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .startAt(snapshot);

await startAtSnapshot.limit(10).get();
Udać się
cities := client.Collection("cities")
dsnap, err := cities.Doc("SF").Get(ctx)
if err != nil {
	fmt.Println(err)
}
query := cities.OrderBy("population", firestore.Asc).StartAt(dsnap.Data()["population"]).Documents(ctx)
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$docRef = $citiesRef->document('SF');
$snapshot = $docRef->snapshot();

$query = $citiesRef
  ->orderBy('population')
  ->startAt($snapshot);
Jedność
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
DocumentReference docRef = citiesRef.Document("SF");
docRef.GetSnapshotAsync().ContinueWith((snapshotTask) =>
{
  Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(snapshotTask.Result);
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
DocumentReference docRef = citiesRef.Document("SF");
DocumentSnapshot snapshot = await docRef.GetSnapshotAsync();
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(snapshot);
Rubin
doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/SF"
snapshot = doc_ref.get
query = cities_ref.order("population").start_at(snapshot)

Paginuj zapytanie

Stronicowanie zapytania łącząc kursory zapytań z limit() metody. Na przykład użyj ostatniego dokumentu w partii jako początku kursora dla następnej partii.

Wersja internetowa 9

import { collection, query, orderBy, startAfter, limit, getDocs } from "firebase/firestore"; 

// Query the first page of docs
const first = query(collection(db, "cities"), orderBy("population"), limit(25));
const documentSnapshots = await getDocs(first);

// Get the last visible document
const lastVisible = documentSnapshots.docs[documentSnapshots.docs.length-1];
console.log("last", lastVisible);

// Construct a new query starting at this document,
// get the next 25 cities.
const next = query(collection(db, "cities"),
  orderBy("population"),
  startAfter(lastVisible),
  limit(25));

Wersja internetowa 8

var first = db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .limit(25);

return first.get().then((documentSnapshots) => {
 // Get the last visible document
 var lastVisible = documentSnapshots.docs[documentSnapshots.docs.length-1];
 console.log("last", lastVisible);

 // Construct a new query starting at this document,
 // get the next 25 cities.
 var next = db.collection("cities")
     .orderBy("population")
     .startAfter(lastVisible)
     .limit(25);
});
Szybki
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Construct query for first 25 cities, ordered by population
let first = db.collection("cities")
  .order(by: "population")
  .limit(to: 25)

first.addSnapshotListener { (snapshot, error) in
  guard let snapshot = snapshot else {
    print("Error retreving cities: \(error.debugDescription)")
    return
  }

  guard let lastSnapshot = snapshot.documents.last else {
    // The collection is empty.
    return
  }

  // Construct a new query starting after this document,
  // retrieving the next 25 cities.
  let next = db.collection("cities")
    .order(by: "population")
    .start(afterDocument: lastSnapshot)

  // Use the query for pagination.
  // ...
}
Cel C
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
FIRQuery *first = [[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryLimitedTo:25];
[first addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
 if (snapshot == nil) {
  NSLog(@"Error retreiving cities: %@", error);
  return;
 }
 if (snapshot.documents.count == 0) { return; }
 FIRDocumentSnapshot *lastSnapshot = snapshot.documents.lastObject;

 // Construct a new query starting after this document,
 // retreiving the next 25 cities.
 FIRQuery *next = [[[db collectionWithPath:@"cities"]
   queryOrderedByField:@"population"]
   queryStartingAfterDocument:lastSnapshot];
 // Use the query for pagination.
 // ...
}];

Jawa

// Construct query for first 25 cities, ordered by population
Query first = db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .limit(25);

first.get()
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onSuccess(QuerySnapshot documentSnapshots) {
      // ...

      // Get the last visible document
      DocumentSnapshot lastVisible = documentSnapshots.getDocuments()
          .get(documentSnapshots.size() -1);

      // Construct a new query starting at this document,
      // get the next 25 cities.
      Query next = db.collection("cities")
          .orderBy("population")
          .startAfter(lastVisible)
          .limit(25);

      // Use the query for pagination
      // ...
    }
  });

Kotlin+KTX

// Construct query for first 25 cities, ordered by population
val first = db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .limit(25)

first.get()
    .addOnSuccessListener { documentSnapshots ->
      // ...

      // Get the last visible document
      val lastVisible = documentSnapshots.documents[documentSnapshots.size() - 1]

      // Construct a new query starting at this document,
      // get the next 25 cities.
      val next = db.collection("cities")
          .orderBy("population")
          .startAfter(lastVisible)
          .limit(25)

      // Use the query for pagination
      // ...
    }
Jawa
// Construct query for first 25 cities, ordered by population.
CollectionReference cities = db.collection("cities");
Query firstPage = cities.orderBy("population").limit(25);

// Wait for the results of the API call, waiting for a maximum of 30 seconds for a result.
ApiFuture<QuerySnapshot> future = firstPage.get();
List<QueryDocumentSnapshot> docs = future.get(30, TimeUnit.SECONDS).getDocuments();

// Construct query for the next 25 cities.
QueryDocumentSnapshot lastDoc = docs.get(docs.size() - 1);
Query secondPage = cities.orderBy("population").startAfter(lastDoc).limit(25);

future = secondPage.get();
docs = future.get(30, TimeUnit.SECONDS).getDocuments();
Pyton
cities_ref = db.collection(u'cities')
first_query = cities_ref.order_by(u'population').limit(3)

# Get the last document from the results
docs = first_query.stream()
last_doc = list(docs)[-1]

# Construct a new query starting at this document
# Note: this will not have the desired effect if
# multiple cities have the exact same population value
last_pop = last_doc.to_dict()[u'population']

next_query = (
  cities_ref
  .order_by(u'population')
  .start_after({
    u'population': last_pop
  })
  .limit(3)
)
# Use the query for pagination
# ...

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
first_query = cities_ref.order_by("population").limit(3)

# Get the last document from the results
docs = [d async for d in first_query.stream()]
last_doc = list(docs)[-1]

# Construct a new query starting at this document
# Note: this will not have the desired effect if
# multiple cities have the exact same population value
last_pop = last_doc.to_dict()["population"]

next_query = (
  cities_ref.order_by("population").start_after({"population": last_pop}).limit(3)
)
# Use the query for pagination
# ...
C++
// Construct query for first 25 cities, ordered by population
Query first = db->Collection("cities").OrderBy("population").Limit(25);

first.Get().OnCompletion([db](const Future<QuerySnapshot>& future) {
 if (future.error() != Error::kErrorOk) {
  // Handle error...
  return;
 }

 // Get the last visible document
 const QuerySnapshot& document_snapshots = *future.result();
 std::vector<DocumentSnapshot> documents = document_snapshots.documents();
 const DocumentSnapshot& last_visible = documents.back();

 // Construct a new query starting at this document,
 // get the next 25 cities.
 Query next = db->Collection("cities")
          .OrderBy("population")
          .StartAfter(last_visible)
          .Limit(25);

 // Use the query for pagination
 // ...
});
Node.js
const first = db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .limit(3);

const snapshot = await first.get();

// Get the last document
const last = snapshot.docs[snapshot.docs.length - 1];

// Construct a new query starting at this document.
// Note: this will not have the desired effect if multiple
// cities have the exact same population value.
const next = db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .startAfter(last.data().population)
 .limit(3);

// Use the query for pagination
// ...
Udać się
cities := client.Collection("cities")

// Get the first 25 cities, ordered by population.
firstPage := cities.OrderBy("population", firestore.Asc).Limit(25).Documents(ctx)
docs, err := firstPage.GetAll()
if err != nil {
	return err
}

// Get the last document.
lastDoc := docs[len(docs)-1]

// Construct a new query to get the next 25 cities.
secondPage := cities.OrderBy("population", firestore.Asc).
	StartAfter(lastDoc.Data()["population"]).
	Limit(25)

// ...
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$firstQuery = $citiesRef->orderBy('population')->limit(3);

# Get the last document from the results
$documents = $firstQuery->documents();
$lastPopulation = 0;
foreach ($documents as $document) {
  $lastPopulation = $document['population'];
}

# Construct a new query starting at this document
# Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value
$nextQuery = $citiesRef->orderBy('population')->startAfter([$lastPopulation]);
$snapshot = $nextQuery->documents();
Jedność
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query firstQuery = citiesRef.OrderBy("Population").Limit(3);

// Get the last document from the results
firstQuery.GetSnapshotAsync().ContinueWith((querySnapshotTask) =>
{
  long lastPopulation = 0;
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    lastPopulation = documentSnapshot.GetValue<long>("Population");
  }

  // Construct a new query starting at this document.
  // Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value
  Query secondQuery = citiesRef.OrderBy("Population").StartAfter(lastPopulation);
  Task<QuerySnapshot> secondQuerySnapshot = secondQuery.GetSnapshotAsync();
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query firstQuery = citiesRef.OrderBy("Population").Limit(3);

// Get the last document from the results
QuerySnapshot querySnapshot = await firstQuery.GetSnapshotAsync();
long lastPopulation = 0;
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
{
  lastPopulation = documentSnapshot.GetValue<long>("Population");
}

// Construct a new query starting at this document.
// Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value
Query secondQuery = citiesRef.OrderBy("Population").StartAfter(lastPopulation);
QuerySnapshot secondQuerySnapshot = await secondQuery.GetSnapshotAsync();
Rubin
cities_ref = firestore.col collection_path
first_query = cities_ref.order("population").limit(3)

# Get the last document from the results.
last_population = 0
first_query.get do |city|
 last_population = city.data[:population]
end

# Construct a new query starting at this document.
# Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value.
second_query = cities_ref.order("population").start_after(last_population)
second_query.get do |city|
 puts "Document #{city.document_id} returned by paginated query cursor."
end

Ustaw kursor na podstawie wielu pól

W przypadku korzystania z kursora opartego na wartości pola (nie na DocumentSnapshot) można dokładniej określić położenie kursora, dodając dodatkowe pola. Jest to szczególnie przydatne, jeśli zestaw danych zawiera wiele dokumentów, z których wszystkie mają tę samą wartość pola kursora, co sprawia, że ​​pozycja kursora jest niejednoznaczna. Możesz dodać dodatkowe wartości pól do kursora, aby dokładniej określić punkt początkowy lub końcowy i zmniejszyć niejednoznaczność.

Na przykład w zestawie danych zawierającym wszystkie miasta o nazwie „Springfield” w Stanach Zjednoczonych byłoby wiele punktów początkowych dla zestawu zapytań rozpoczynającego się od „Springfield”:

Miasta
Nazwa Stan
Springfield Massachusetts
Springfield Missouri
Springfield Wisconsin

Aby rozpocząć od konkretnego Springfield, możesz dodać stan jako warunek drugorzędny w klauzuli kursora.

Wersja internetowa 9

// Will return all Springfields
import { collection, query, orderBy, startAt } from "firebase/firestore"; 
const q1 = query(collection(db, "cities"),
  orderBy("name"),
  orderBy("state"),
  startAt("Springfield"));

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
const q2 = query(collection(db, "cities"),
  orderBy("name"),
  orderBy("state"),
  startAt("Springfield", "Missouri"));

Wersja internetowa 8

// Will return all Springfields
db.collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt("Springfield");

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt("Springfield", "Missouri");
Szybki
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Will return all Springfields
db.collection("cities")
  .order(by: "name")
  .order(by: "state")
  .start(at: ["Springfield"])

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
  .order(by: "name")
  .order(by: "state")
  .start(at: ["Springfield", "Missouri"])
Cel C
Uwaga: Ten produkt nie jest dostępny na watchOS i App celów klipu.
// Will return all Springfields
[[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"name"]
  queryOrderedByField:@"state"]
  queryStartingAtValues:@[ @"Springfield" ]];
// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
[[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"name"]
  queryOrderedByField:@"state"]
  queryStartingAtValues:@[ @"Springfield", @"Missouri" ]];

Jawa

// Will return all Springfields
db.collection("cities")
    .orderBy("name")
    .orderBy("state")
    .startAt("Springfield");

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
    .orderBy("name")
    .orderBy("state")
    .startAt("Springfield", "Missouri");

Kotlin+KTX

// Will return all Springfields
db.collection("cities")
    .orderBy("name")
    .orderBy("state")
    .startAt("Springfield")

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
    .orderBy("name")
    .orderBy("state")
    .startAt("Springfield", "Missouri")
Jawa
// Will return all Springfields
Query query1 = db.collection("cities").orderBy("name").orderBy("state").startAt("Springfield");

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
Query query2 =
  db.collection("cities").orderBy("name").orderBy("state").startAt("Springfield", "Missouri");
Pyton
start_at_name = (
  db.collection(u'cities')
  .order_by(u'name')
  .start_at({
    u'name': u'Springfield'
  })
)

start_at_name_and_state = (
  db.collection(u'cities')
  .order_by(u'name')
  .order_by(u'state')
  .start_at({
    u'name': u'Springfield',
    u'state': u'Missouri'
  })
)

Pyton

start_at_name = (
  db.collection("cities")
  .order_by("name")
  .order_by("state")
  .start_at({"name": "Springfield"})
)

start_at_name_and_state = (
  db.collection("cities")
  .order_by("name")
  .order_by("state")
  .start_at({"name": "Springfield", "state": "Missouri"})
)
C++
// This is not yet supported.
Node.js
// Will return all Springfields
const startAtNameRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('name')
 .orderBy('state')
 .startAt('Springfield')
 .get();

// Will return 'Springfield, Missouri' and 'Springfield, Wisconsin'
const startAtNameAndStateRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('name')
 .orderBy('state')
 .startAt('Springfield', 'Missouri')
 .get();
Udać się
// Will return all Springfields.
client.Collection("cities").
	OrderBy("name", firestore.Asc).
	OrderBy("state", firestore.Asc).
	StartAt("Springfield")

// Will return Springfields where state comes after Wisconsin.
client.Collection("cities").
	OrderBy("name", firestore.Asc).
	OrderBy("state", firestore.Asc).
	StartAt("Springfield", "Wisconsin")
PHP
// Will return all Springfields
$query1 = $db
  ->collection('samples/php/cities')
  ->orderBy('name')
  ->orderBy('state')
  ->startAt(['Springfield']);

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
$query2 = $db
  ->collection('samples/php/cities')
  ->orderBy('name')
  ->orderBy('state')
  ->startAt(['Springfield', 'Missouri']);
Jedność
Query query1 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield");
Query query2 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield", "Missouri");
C#
Query query1 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield");
Query query2 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield", "Missouri");
Rubin
# Will return all Springfields
query1 = firestore.col(collection_path).order("name").order("state").start_at("Springfield")

# Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
query2 = firestore.col(collection_path).order("name").order("state").start_at(["Springfield", "Missouri"])