Wyzwalacze alertów Firebase

Firebase zapewnia alerty dotyczące szerokiego zakresu zdarzeń związanych z zarządzaniem projektami i aplikacjami. Oto kilka przykładowych zdarzeń, w których Firebase może wysłać Ci tego typu alert:

 • W przypadku Crashlytics możemy powiadomić Cię, jeśli w Twojej aplikacji nastąpi znaczny wzrost liczby awarii.
 • W przypadku monitorowania wydajności możemy powiadomić Cię, jeśli czas uruchomienia Twojej aplikacji przekroczy skonfigurowany próg.
 • W przypadku dystrybucji aplikacji możemy powiadomić Cię, jeśli jeden z Twoich testerów zarejestruje nowe urządzenie z systemem iOS.

W zależności od alertu i preferencji ustawionych przez członka projektu Firebase wyświetla tego typu alerty w konsoli Firebase lub wysyła je e-mailem.

Na tej stronie opisano, jak pisać funkcje w Cloud Functions dla Firebase (2. generacji), które obsługują zdarzenia alertów.

Jak to działa?

Możesz wyzwalać funkcje w odpowiedzi na zdarzenia alarmowe emitowane przez następujące źródła:

W typowym cyklu życia funkcja wyzwalana przez zdarzenie alertu wykonuje następujące czynności:

 1. Nasłuchuje/czeka na wyemitowanie określonego typu alertu z Firebase.
 2. Wyzwala się po wyemitowaniu alertu i odbiera ładunek zdarzenia zawierający określone informacje o zdarzeniu.
 3. Wywołuje kod funkcji w celu obsługi ładunku zdarzenia.

Wyzwalanie funkcji w przypadku zdarzeń alarmowych

Użyj podpakietu firebase-functions/v2/alerts aby napisać funkcję obsługującą zdarzenia alertów. Poniższe przykłady specyficzne dla produktu przedstawiają przepływ pracy, w którym funkcja używa webhooka do wysyłania wiadomości na kanał Discord, gdy z Firebase zostanie wyemitowany alert dotyczący tego produktu.

Obsługuj zdarzenie alertu Crashlytics

W poniższym przykładzie Crashlytics używasz Cloud Functions dla Firebase do obsługi zdarzenia alertu dotyczącego nowego krytycznego problemu z awarią. Ta funkcja publikuje informacje o alertach w wiadomości na kanale Discord.

Przykładowe powiadomienie o awarii w Discord

Przykładowe powiadomienie o nowym problemie ze śmiertelną awarią

Funkcja nasłuchuje zdarzenia odpowiadającego opublikowaniu przez Firebase nowego problemu krytycznego:

Node.js

exports.postfatalissuetodiscord = onNewFatalIssuePublished(async (event) => {

Pyton

@crashlytics_fn.on_new_fatal_issue_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_fatal_issue_to_discord(event: crashlytics_fn.CrashlyticsNewFatalIssueEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever a new Crashlytics fatal issue occurs."""

Następnie funkcja analizuje zwrócony obiekt zdarzenia, analizując przydatne informacje z ładunku zdarzenia i konstruując wiadomość do opublikowania na kanale Discord:

Node.js

 // construct a helpful message to send to Discord
 const appId = event.appId;
 const {id, title, subtitle, appVersion} = event.data.payload.issue;
 const message = `
🚨 New fatal issue for ${appId} in version ${appVersion} 🚨

**${title}**

${subtitle}

id: \`${id}\`
`;

Pyton

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  issue = event.data.payload.issue
  message = f"""
🚨 New fatal issue for {app_id} in version {issue.app_version} 🚨

# {issue.title}

{issue.subtitle}

ID: `{issue.id}`
""".strip()

Na koniec funkcja wysyła skonstruowaną wiadomość do Discorda poprzez żądanie HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord("Crashlytics Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted fatal Crashlytics alert ${id} for ${appId} to Discord`,
   event.data.payload,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Pyton

response = post_message_to_discord("Crashlytics Bot", message, DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted fatal Crashlytics alert {issue.id} for {app_id} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich zdarzeniach alertów Crashlytics, które można przechwycić, przejdź do dokumentacji referencyjnej alertów Crashlytics .

Obsługuj zdarzenie alertu monitorowania wydajności

Ten przykład eksportuje funkcję, która nasłuchuje zdarzeń alertów dotyczących progu wydajności:

Node.js

exports.postperformancealerttodiscord = onThresholdAlertPublished(
  async (event) => {

Pyton

@performance_fn.on_threshold_alert_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_performance_alert_to_discord(event: performance_fn.PerformanceThresholdAlertEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever a performance threshold alert is fired."""

Następnie funkcja analizuje zwrócony obiekt zdarzenia, analizując przydatne informacje z ładunku zdarzenia i konstruując wiadomość do opublikowania na kanale Discord:

Node.js

   // construct a helpful message to send to Discord
   const appId = event.appId;
   const {
    eventName,
    metricType,
    eventType,
    numSamples,
    thresholdValue,
    thresholdUnit,
    conditionPercentile,
    appVersion,
    violationValue,
    violationUnit,
    investigateUri,
   } = event.data.payload;
   const message = `
  ⚠️ Performance Alert for ${metricType} of ${eventType}: **${eventName}** ⚠️
  
  App id: ${appId}
  Alert condition: ${thresholdValue} ${thresholdUnit}
  Percentile (if applicable): ${conditionPercentile}
  App version (if applicable): ${appVersion}
  
  Violation: ${violationValue} ${violationUnit}
  Number of samples checked: ${numSamples}
  
  **Investigate more:** ${investigateUri}
  `;

Pyton

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  perf = event.data.payload
  message = f"""
⚠️ Performance Alert for {perf.metric_type} of {perf.event_type}: **{perf.event_name}** ⚠️

App ID: {app_id}
Alert condition: {perf.threshold_value} {perf.threshold_unit}
Percentile (if applicable): {perf.condition_percentile}
App version (if applicable): {perf.app_version}

Violation: {perf.violation_value} {perf.violation_unit}
Number of samples checked: {perf.num_samples}

**Investigate more:** {perf.investigate_uri}
""".strip()

Na koniec funkcja wysyła skonstruowaną wiadomość do Discorda poprzez żądanie HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord(
  "Firebase Performance Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted Firebase Performance alert ${eventName} to Discord`,
   event.data.payload,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Pyton

response = post_message_to_discord("App Performance Bot", message,
                  DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted Firebase Performance alert {perf.event_name} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich zdarzeniach związanych z alertami wydajnościowymi, które można przechwycić, zapoznaj się z dokumentacją referencyjną dotyczącą alertów monitorowania wydajności .

Obsługuj zdarzenie alertu dotyczące dystrybucji aplikacji

Przykład w tej sekcji pokazuje, jak napisać funkcję dla nowych alertów testera na urządzeniu iOS.

W tym przykładzie funkcja nasłuchuje zdarzeń wysyłanych za każdym razem, gdy tester rejestruje nowe urządzenie z systemem iOS. Po zarejestrowaniu nowego urządzenia z systemem iOS należy zaktualizować profil udostępniania przy użyciu identyfikatora UDID tego urządzenia, a następnie ponownie rozpowszechnić aplikację.

Node.js

exports.postnewduuidtodiscord = onNewTesterIosDevicePublished(async (event) => {

Pyton

@app_distribution_fn.on_new_tester_ios_device_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_new_udid_to_discord(event: app_distribution_fn.NewTesterDeviceEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever someone registers a new iOS test device."""

Następnie funkcja analizuje zwrócony obiekt, analizując przydatne informacje z ładunku zdarzenia i konstruując wiadomość do opublikowania na kanale Discord:

Node.js

 // construct a helpful message to send to Discord
 const appId = event.appId;
 const {
  testerDeviceIdentifier,
  testerDeviceModelName,
  testerEmail,
  testerName,
 } = event.data.payload;
 const message = `
📱 New iOS device registered by ${testerName} <${testerEmail}> for ${appId}

UDID **${testerDeviceIdentifier}** for ${testerDeviceModelName}
`;

Pyton

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  app_dist = event.data.payload
  message = f"""
📱 New iOS device registered by {app_dist.tester_name} <{app_dist.tester_email}> for {app_id}

UDID **{app_dist.tester_device_identifier}** for {app_dist.tester_device_model_name}
""".strip()

Na koniec funkcja wysyła skonstruowaną wiadomość do Discorda poprzez żądanie HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord("AppDistribution Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted iOS device registration alert for ${testerEmail} to Discord`,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Pyton

response = post_message_to_discord("App Distro Bot", message, DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted iOS device registration alert for {app_dist.tester_email} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich zdarzeniach alertów dystrybucji aplikacji, które możesz przechwycić, zapoznaj się z dokumentacją referencyjną dotyczącą alertów dystrybucji aplikacji .

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji wyzwalanej przez alert Firebase z informacją zwrotną w aplikacji z App Distribution , zobacz Wysyłanie opinii w aplikacji do Jira .