Điều kiện kích hoạt Cloud Storage


Bạn có thể kích hoạt một hàm để phản hồi việc tải lên, cập nhật hoặc xoá các tệp và thư mục trong Cloud Storage.

Các ví dụ trong trang này dựa trên một hàm mẫu kích hoạt khi tệp hình ảnh được tải lên Cloud Storage. Hàm mẫu này minh hoạ cách truy cập vào các thuộc tính của sự kiện, cách tải tệp xuống phiên bản Cloud Functions và các kiến thức cơ bản khác về cách xử lý các sự kiện trong Cloud Storage.

Nhập các mô-đun bắt buộc

Để bắt đầu, hãy nhập mô-đun cần thiết để xử lý các sự kiện trên Cloud Storage:

Node.js

 const {onObjectFinalized} = require("firebase-functions/v2/storage");

Python

 from firebase_functions import storage_fn

Để tạo mẫu đầy đủ, hãy thêm các phần phụ thuộc cho SDK Quản trị của Firebase và các công cụ xử lý hình ảnh:

Node.js

 const {initializeApp} = require("firebase-admin/app");
const {getStorage} = require("firebase-admin/storage");
const logger = require("firebase-functions/logger");
const path = require("path");

// library for image resizing
const sharp = require("sharp");

initializeApp();

Python

 import io
import pathlib

from PIL import Image

from firebase_admin import initialize_app

initialize_app()
from firebase_admin import storage

Xác định phạm vi của chức năng trong Cloud Storage

Sử dụng mẫu sau để đặt phạm vi hàm của bạn ở một bộ chứa cụ thể trong Cloud Storage và đặt tuỳ chọn mong muốn:

Node.js

// scope handler to a specific bucket, using storage options parameter
export archivedopts = onObjectArchived({ bucket: "myBucket" }, (event) => {
 //…
});

Python

# Scope handler to a specific bucket using storage options parameter
@storage_fn.on_object_archived(bucket="myBucket")
def archived_bucket(event: storage_fn.CloudEvent[storage_fn.StorageObjectData]):
  # ...

Ngược lại, hàm tạo hình thu nhỏ mẫu nằm trong phạm vi bộ chứa mặc định cho dự án:

Node.js

exports.generateThumbnail = onObjectFinalized({cpu: 2}, async (event) => {
// ...
});

Python

@storage_fn.on_object_archived()
def generatethumbnail(event: storage_fn.CloudEvent[storage_fn.StorageObjectData]):
  # ...

Đặt vị trí của hàm

Thông tin không khớp giữa các vị trí có thể dẫn đến lỗi triển khai. Ngoài ra, khoảng cách giữa vị trí của bộ chứa Cloud Storage và vị trí của hàm có thể tạo ra độ trễ mạng đáng kể. Để tránh những trường hợp này, hãy chỉ định vị trí hàm sao cho khớp với vị trí nhóm/điều kiện kích hoạt theo một trong những cách sau:

 • Vị trí hàm giống với vị trí của điều kiện kích hoạt
 • Vị trí hàm nằm bên trong vị trí của điều kiện kích hoạt (khi khu vực của điều kiện kích hoạt là kép/nhiều khu vực)
 • Hàm có thể ở vị trí bất kỳ nếu khu vực kích hoạt được đặt thành us-central1

Xử lý các sự kiện trong Cloud Storage

Hiện có các trình xử lý để phản hồi các sự kiện của Cloud Storage:

Node.js

 • onObjectArchived Chỉ được gửi khi một bộ chứa đã bật tính năng tạo phiên bản đối tượng. Sự kiện này cho biết rằng phiên bản trực tiếp của một đối tượng đã trở thành phiên bản được lưu trữ, vì đối tượng đó đã được lưu trữ hoặc vì nó đã bị ghi đè bằng việc tải một đối tượng cùng tên lên.
 • onObjectDeleted Được gửi khi một đối tượng đã bị xoá vĩnh viễn. Trong đó bao gồm các đối tượng bị ghi đè hoặc bị xoá trong cấu hình vòng đời của bộ chứa. Đối với các bộ chứa đã bật tính năng tạo phiên bản đối tượng, thuộc tính này sẽ không được gửi khi đối tượng được lưu trữ (xem onArchive), ngay cả khi quá trình lưu trữ diễn ra thông qua phương thức storage.objects.delete.
 • onObjectFinalized Được gửi khi một đối tượng mới (hoặc thế hệ mới của đối tượng hiện có) được tạo thành công trong bộ chứa. Điều này bao gồm việc sao chép hoặc ghi lại một đối tượng hiện có. Việc tải lên không thành công sẽ không kích hoạt sự kiện này.
 • onMetadataUpdated Được gửi khi siêu dữ liệu của một đối tượng hiện có thay đổi.

Python

 • on_object_archived Chỉ được gửi khi một bộ chứa đã bật tính năng tạo phiên bản đối tượng. Sự kiện này cho biết rằng phiên bản trực tiếp của một đối tượng đã trở thành phiên bản được lưu trữ, vì đối tượng đó đã được lưu trữ hoặc vì nó đã bị ghi đè bằng việc tải một đối tượng cùng tên lên.
 • on_object_deleted Được gửi khi một đối tượng đã bị xoá vĩnh viễn. Trong đó bao gồm các đối tượng bị ghi đè hoặc bị xoá trong cấu hình vòng đời của bộ chứa. Đối với các bộ chứa đã bật tính năng tạo phiên bản đối tượng, thuộc tính này sẽ không được gửi khi đối tượng được lưu trữ (xem onArchive), ngay cả khi quá trình lưu trữ diễn ra thông qua phương thức storage.objects.delete.
 • on_object_finalized Được gửi khi một đối tượng mới (hoặc thế hệ mới của đối tượng hiện có) được tạo thành công trong bộ chứa. Điều này bao gồm việc sao chép hoặc ghi lại một đối tượng hiện có. Việc tải lên không thành công sẽ không kích hoạt sự kiện này.
 • on_metadata_updated Được gửi khi siêu dữ liệu của một đối tượng hiện có thay đổi.

Truy cập vào các thuộc tính của đối tượng Cloud Storage

Cloud Functions hiển thị một số thuộc tính của đối tượng Cloud Storage, chẳng hạn như kích thước và loại nội dung của đối tượng cho tệp được cập nhật. Thuộc tính metageneration sẽ tăng lên mỗi khi có thay đổi đối với siêu dữ liệu của đối tượng. Đối với đối tượng mới, giá trị metageneration1.

Node.js

const fileBucket = event.data.bucket; // Storage bucket containing the file.
const filePath = event.data.name; // File path in the bucket.
const contentType = event.data.contentType; // File content type.

Python

bucket_name = event.data.bucket
file_path = pathlib.PurePath(event.data.name)
content_type = event.data.content_type

Mẫu tạo hình thu nhỏ sẽ sử dụng một số thuộc tính sau đây để phát hiện các trường hợp thoát mà hàm trả về:

Node.js

// Exit if this is triggered on a file that is not an image.
if (!contentType.startsWith("image/")) {
 return logger.log("This is not an image.");
}
// Exit if the image is already a thumbnail.
const fileName = path.basename(filePath);
if (fileName.startsWith("thumb_")) {
 return logger.log("Already a Thumbnail.");
}

Python

# Exit if this is triggered on a file that is not an image.
if not content_type or not content_type.startswith("image/"):
  print(f"This is not an image. ({content_type})")
  return

# Exit if the image is already a thumbnail.
if file_path.name.startswith("thumb_"):
  print("Already a thumbnail.")
  return

Tải xuống, biến đổi và tải tệp lên

Đối với một số trường hợp, bạn có thể không cần tải các tệp xuống từ Cloud Storage. Tuy nhiên, để thực hiện các tác vụ chuyên sâu như tạo hình thu nhỏ từ một tệp được lưu trữ trong Cloud Storage, bạn cần tải các tệp xuống thực thể hàm – tức là máy ảo chạy mã của bạn.

Khi sử dụng Cloud Functions cùng với các chương trình xử lý hình ảnh như sharp cho Node.js và Pillow cho Python, bạn có thể thao tác trên các tệp hình ảnh đồ hoạ. Sau đây là ví dụ về cách tạo hình thu nhỏ cho một tệp hình ảnh được tải lên:

Node.js

/**
 * When an image is uploaded in the Storage bucket,
 * generate a thumbnail automatically using sharp.
 */
exports.generateThumbnail = onObjectFinalized({cpu: 2}, async (event) => {

 const fileBucket = event.data.bucket; // Storage bucket containing the file.
 const filePath = event.data.name; // File path in the bucket.
 const contentType = event.data.contentType; // File content type.

 // Exit if this is triggered on a file that is not an image.
 if (!contentType.startsWith("image/")) {
  return logger.log("This is not an image.");
 }
 // Exit if the image is already a thumbnail.
 const fileName = path.basename(filePath);
 if (fileName.startsWith("thumb_")) {
  return logger.log("Already a Thumbnail.");
 }

 // Download file into memory from bucket.
 const bucket = getStorage().bucket(fileBucket);
 const downloadResponse = await bucket.file(filePath).download();
 const imageBuffer = downloadResponse[0];
 logger.log("Image downloaded!");

 // Generate a thumbnail using sharp.
 const thumbnailBuffer = await sharp(imageBuffer).resize({
  width: 200,
  height: 200,
  withoutEnlargement: true,
 }).toBuffer();
 logger.log("Thumbnail created");

 // Prefix 'thumb_' to file name.
 const thumbFileName = `thumb_${fileName}`;
 const thumbFilePath = path.join(path.dirname(filePath), thumbFileName);

 // Upload the thumbnail.
 const metadata = {contentType: contentType};
 await bucket.file(thumbFilePath).save(thumbnailBuffer, {
  metadata: metadata,
 });
 return logger.log("Thumbnail uploaded!");
});

Tải tệp xuống một thư mục tạm thời trên thực thể Cloud Functions của bạn. Ở vị trí này, bạn có thể xử lý tệp nếu cần, sau đó tải lên Cloud Storage. Khi thực hiện các tác vụ không đồng bộ, hãy nhớ trả về một lời hứa JavaScript trong lệnh gọi lại.

Python

@storage_fn.on_object_finalized()
def generatethumbnail(event: storage_fn.CloudEvent[storage_fn.StorageObjectData]):
  """When an image is uploaded in the Storage bucket, generate a thumbnail
  automatically using Pillow."""

  bucket_name = event.data.bucket
  file_path = pathlib.PurePath(event.data.name)
  content_type = event.data.content_type

  # Exit if this is triggered on a file that is not an image.
  if not content_type or not content_type.startswith("image/"):
    print(f"This is not an image. ({content_type})")
    return

  # Exit if the image is already a thumbnail.
  if file_path.name.startswith("thumb_"):
    print("Already a thumbnail.")
    return

  bucket = storage.bucket(bucket_name)

  image_blob = bucket.blob(str(file_path))
  image_bytes = image_blob.download_as_bytes()
  image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes))

  image.thumbnail((200, 200))
  thumbnail_io = io.BytesIO()
  image.save(thumbnail_io, format="png")
  thumbnail_path = file_path.parent / pathlib.PurePath(f"thumb_{file_path.stem}.png")
  thumbnail_blob = bucket.blob(str(thumbnail_path))
  thumbnail_blob.upload_from_string(thumbnail_io.getvalue(), content_type="image/png")

Mã này tạo một hình thu nhỏ có kích thước 200x200 cho hình ảnh được lưu trong thư mục tạm thời, sau đó tải hình ảnh lên lại Cloud Storage.