Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Optymalizacja sieci

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Prostota Cloud Functions pozwala szybko tworzyć kod i uruchamiać go w środowisku bezserwerowym. Przy umiarkowanej skali koszt uruchamiania funkcji jest niski, a optymalizacja kodu może nie wydawać się priorytetem. Jednak wraz ze wzrostem wdrożenia optymalizacja kodu staje się coraz ważniejsza.

W tym dokumencie opisano, jak zoptymalizować sieć pod kątem Twoich funkcji. Oto niektóre korzyści płynące z optymalizacji sieci:

 • Zmniejsz czas procesora poświęcony na nawiązywanie nowych połączeń przy każdym wywołaniu funkcji.
 • Zmniejsz prawdopodobieństwo wyczerpania limitów połączeń lub limitów DNS.

Utrzymywanie trwałych połączeń

Ta sekcja zawiera przykłady utrzymywania trwałych połączeń w funkcji. Niezastosowanie się do tego może spowodować szybkie wyczerpanie limitów połączeń.

W tej sekcji omówiono następujące scenariusze:

 • HTTP/S
 • Interfejsy API Google

Żądania HTTP/S

Zoptymalizowany fragment kodu poniżej pokazuje, jak utrzymywać trwałe połączenia zamiast tworzyć nowe połączenie po każdym wywołaniu funkcji:

const http = require('http');
const functions = require('firebase-functions');

// Setting the `keepAlive` option to `true` keeps
// connections open between function invocations
const agent = new http.Agent({keepAlive: true});

exports.function = functions.https.onRequest((request, response) => {
  req = http.request({
    host: '',
    port: 80,
    path: '',
    method: 'GET',
    agent: agent, // Holds the connection open after the first invocation
  }, res => {
    let rawData = '';
    res.setEncoding('utf8');
    res.on('data', chunk => { rawData += chunk; });
    res.on('end', () => {
      response.status(200).send(`Data: ${rawData}`);
    });
  });
  req.on('error', e => {
    response.status(500).send(`Error: ${e.message}`);
  });
  req.end();
});

Uzyskiwanie dostępu do interfejsów API Google

Poniższy przykład używa Cloud Pub/Sub , ale to podejście działa również w przypadku innych bibliotek klienckich — na przykład Cloud Natural Language lub Cloud Spanner . Należy zauważyć, że poprawa wydajności może zależeć od bieżącej implementacji poszczególnych bibliotek klienckich.

Utworzenie obiektu klienta PubSub skutkuje jednym połączeniem i dwoma zapytaniami DNS na wywołanie. Aby uniknąć niepotrzebnych połączeń i zapytań DNS, utwórz obiekt klienta PubSub w zakresie globalnym, jak pokazano w poniższym przykładzie:

const PubSub = require('@google-cloud/pubsub');
const functions = require('firebase-functions');
const pubsub = PubSub();

exports.function = functions.https.onRequest((req, res) => {
  const topic = pubsub.topic('');

  topic.publish('Test message', err => {
    if (err) {
      res.status(500).send(`Error publishing the message: ${err}`);
    } else {
      res.status(200).send('1 message published');
    }
  });
});

Testowanie obciążenia Twojej funkcji

Aby zmierzyć, ile połączeń średnio wykonuje Twoja funkcja, po prostu wdróż ją jako funkcję HTTP i użyj struktury testowania wydajności, aby wywołać ją w określonym QPS. Jednym z możliwych wyborów jest Artyleria , którą możesz wywołać za pomocą jednej linii:

$ artillery quick -d 300 -r 30 URL

To polecenie pobiera podany adres URL z szybkością 30 QPS przez 300 sekund.

Po wykonaniu testu sprawdź wykorzystanie limitu połączenia na stronie Limit Cloud Functions API w Cloud Console. Jeśli użycie stale wynosi około 30 (lub ich wielokrotność), ustanawiasz jedno (lub kilka) połączeń w każdym wywołaniu. Po zoptymalizowaniu kodu powinieneś zauważyć, że kilka (10-30) połączeń pojawia się dopiero na początku testu.

Można również porównać koszt procesora przed i po optymalizacji na wykresie przydziału procesora na tej samej stronie.