Apple platformlarında Firebase ML ile görüntüleri etiketleme

Görüntüde tanınan nesneleri etiketlemek için Firebase ML'yi kullanabilirsiniz. Bu API'nin özellikleri hakkında bilgi edinmek için genel bakış bölümüne bakın.

Başlamadan önce

  Uygulamanıza Firebase'i henüz eklemediyseniz başlangıç kılavuzundaki adımları uygulayarak bunu yapın.

  Firebase bağımlılıklarını yükleyip yönetmek için Swift Package Manager'ı kullanın.

  1. Xcode'da, uygulamanız açıkken File > Add Packages'a (Dosya > Paket Ekle) gidin.
  2. İstendiğinde Firebase Apple platformlar SDK deposunu ekleyin:
  3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  4. Firebase ML kitaplığını seçin.
  5. -ObjC işaretini, hedefinizin derleme ayarlarındaki Diğer Bağlayıcı İşaretleri bölümüne ekleyin.
  6. İşlem tamamlandığında Xcode, arka planda bağımlılıklarınızı otomatik olarak çözümlemeye ve indirmeye başlar.

  Sonra, bazı uygulama içi kurulum işlemleri gerçekleştirin:

  1. Uygulamanızda Firebase'i içe aktarın:

   Swift

   import FirebaseMLModelDownloader

   Objective-C

   @import FirebaseMLModelDownloader;
 1. Projeniz için Cloud tabanlı API'leri henüz etkinleştirmediyseniz hemen etkinleştirin:

  1. Firebase konsolunun Firebase ML API'leri sayfasını açın.
  2. Projenizi daha önce Blaze fiyatlandırma planına yükseltmediyseniz Yükselt'i tıklayarak yükseltme yapabilirsiniz. (Yalnızca projeniz Blaze planında değilse yükseltme yapmanız istenir.)

   Bulut tabanlı API'ler yalnızca Blaze düzeyindeki projelerde kullanılabilir.

  3. Cloud tabanlı API'ler henüz etkinleştirilmemişse Cloud tabanlı API'leri etkinleştir'i tıklayın.

Artık görüntüleri etiketlemeye hazırsınız.

1. Giriş resmini hazırlama

UIImage veya CMSampleBufferRef kullanarak VisionImage nesnesi oluşturun.

UIImage kullanmak için:

 1. Gerekirse resmi, imageOrientation özelliği .up olacak şekilde döndürün.
 2. Doğru şekilde döndürülen UIImage öğesini kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun. Herhangi bir rotasyon meta verisi belirtmeyin. Varsayılan değer (.topLeft) kullanılmalıdır.

  Swift

  let image = VisionImage(image: uiImage)

  Objective-C

  FIRVisionImage *image = [[FIRVisionImage alloc] initWithImage:uiImage];

CMSampleBufferRef kullanmak için:

 1. CMSampleBufferRef arabelleğinde bulunan resim verilerinin yönünü belirten bir VisionImageMetadata nesnesi oluşturun.

  Resmin yönünü öğrenmek için:

  Swift

  func imageOrientation(
    deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
    cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
    ) -> VisionDetectorImageOrientation {
    switch deviceOrientation {
    case .portrait:
      return cameraPosition == .front ? .leftTop : .rightTop
    case .landscapeLeft:
      return cameraPosition == .front ? .bottomLeft : .topLeft
    case .portraitUpsideDown:
      return cameraPosition == .front ? .rightBottom : .leftBottom
    case .landscapeRight:
      return cameraPosition == .front ? .topRight : .bottomRight
    case .faceDown, .faceUp, .unknown:
      return .leftTop
    }
  }

  Objective-C

  - (FIRVisionDetectorImageOrientation)
    imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
                cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationLeftTop;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationRightTop;
     }
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationBottomLeft;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationTopLeft;
     }
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationRightBottom;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationLeftBottom;
     }
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationTopRight;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationBottomRight;
     }
    default:
     return FIRVisionDetectorImageOrientationTopLeft;
   }
  }

  Ardından meta veri nesnesini oluşturun:

  Swift

  let cameraPosition = AVCaptureDevice.Position.back // Set to the capture device you used.
  let metadata = VisionImageMetadata()
  metadata.orientation = imageOrientation(
    deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
    cameraPosition: cameraPosition
  )

  Objective-C

  FIRVisionImageMetadata *metadata = [[FIRVisionImageMetadata alloc] init];
  AVCaptureDevicePosition cameraPosition =
    AVCaptureDevicePositionBack; // Set to the capture device you used.
  metadata.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                   cameraPosition:cameraPosition];
 2. CMSampleBufferRef nesnesini ve rotasyon meta verilerini kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.metadata = metadata

  Objective-C

  FIRVisionImage *image = [[FIRVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
  image.metadata = metadata;

2. Görüntü etiketleyiciyi yapılandırma ve çalıştırma

Bir görüntüdeki nesneleri etiketlemek için VisionImage nesnesini VisionImageLabeler öğesinin processImage() yöntemine iletin.

 1. İlk olarak VisionImageLabeler öğesinin bir örneğini alın:

  Swift

  let labeler = Vision.vision().cloudImageLabeler()
  
  // Or, to set the minimum confidence required:
  // let options = VisionCloudImageLabelerOptions()
  // options.confidenceThreshold = 0.7
  // let labeler = Vision.vision().cloudImageLabeler(options: options)
  

  Objective-C

  FIRVisionImageLabeler *labeler = [[FIRVision vision] cloudImageLabeler];
  
  // Or, to set the minimum confidence required:
  // FIRVisionCloudImageLabelerOptions *options =
  //     [[FIRVisionCloudImageLabelerOptions alloc] init];
  // options.confidenceThreshold = 0.7;
  // FIRVisionImageLabeler *labeler =
  //     [[FIRVision vision] cloudImageLabelerWithOptions:options];
  
 2. Ardından resmi processImage() yöntemine iletin:

  Swift

  labeler.process(image) { labels, error in
    guard error == nil, let labels = labels else { return }
  
    // Task succeeded.
    // ...
  }
  

  Objective-C

  [labeler processImage:image
        completion:^(NSArray<FIRVisionImageLabel *> *_Nullable labels,
              NSError *_Nullable error) {
          if (error != nil) { return; }
  
          // Task succeeded.
          // ...
        }];
  

3. Etiketli nesneler hakkında bilgi edinme

Görüntü etiketleme başarılı olursa tamamlama işleyiciye bir VisionImageLabel nesne dizisi iletilir. Her nesneden resimde tanınan bir özellik hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Örnek:

Swift

for label in labels {
  let labelText = label.text
  let entityId = label.entityID
  let confidence = label.confidence
}

Objective-C

for (FIRVisionImageLabel *label in labels) {
  NSString *labelText = label.text;
  NSString *entityId = label.entityID;
  NSNumber *confidence = label.confidence;
}

Sonraki adımlar