Usuwanie plików w Cloud Storage w internecie

Po przesłaniu plików do Cloud Storage możesz je też usunąć.

Usuwanie pliku

Aby usunąć plik, najpierw utwórz do niego odniesienie. Następnie wywołaj dla tego odwołania metodę delete(), która zwraca błąd Promise powodujący zakończenie lub błąd, jeśli Promise odrzuca.

Web Modular API

import { getStorage, ref, deleteObject } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create a reference to the file to delete
const desertRef = ref(storage, 'images/desert.jpg');

// Delete the file
deleteObject(desertRef).then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Interfejs API internetowej przestrzeni nazw

// Create a reference to the file to delete
var desertRef = storageRef.child('images/desert.jpg');

// Delete the file
desertRef.delete().then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Obsługa błędów

Błędy mogą występować przy usuwaniu plików z różnych powodów. Jednym z nich jest brak pliku lub brak uprawnień użytkownika do usunięcia wybranego pliku. Więcej informacji o błędach znajdziesz w sekcji Obsługa błędów w tej dokumentacji.