Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Xác thực Sử dụng Google với JavaScript

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể cho phép người dùng của mình xác thực với Firebase bằng Tài khoản Google của họ. Bạn có thể sử dụng SDK Firebase để thực hiện quy trình đăng nhập của Google hoặc thực hiện quy trình đăng nhập theo cách thủ công bằng thư viện Đăng nhập bằng Google và chuyển mã thông báo ID kết quả đến Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn .
 2. Bật Google làm phương thức đăng nhập trong bảng điều khiển Firebase:
  1. Trong bảng điều khiển Firebase , hãy mở phần Xác thực.
  2. Trên tab Phương thức đăng nhập, hãy bật phương thức đăng nhập Google và nhấp vào Lưu .

Xử lý quy trình đăng nhập với SDK Firebase

Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng web, thì cách dễ nhất để xác thực người dùng của bạn với Firebase bằng Tài khoản Google của họ là xử lý quy trình đăng nhập bằng SDK JavaScript của Firebase. (Nếu bạn muốn xác thực người dùng trong Node.js hoặc môi trường không phải trình duyệt khác, bạn phải xử lý quy trình đăng nhập theo cách thủ công.)

Để xử lý quy trình đăng nhập với SDK JavaScript của Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo một phiên bản của đối tượng nhà cung cấp của Google:

  Web version 9

  import { GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const provider = new GoogleAuthProvider();

  Web version 8

  var provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
 2. Tùy chọn : Chỉ định phạm vi OAuth 2.0 bổ sung mà bạn muốn yêu cầu từ nhà cung cấp xác thực. Để thêm phạm vi, hãy gọi addScope . Ví dụ:

  Web version 9

  provider.addScope('https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly');

  Web version 8

  provider.addScope('https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly');
  Xem tài liệu của nhà cung cấp xác thực .
 3. Tùy chọn : Để bản địa hóa luồng OAuth của nhà cung cấp sang ngôn ngữ ưa thích của người dùng mà không chuyển rõ ràng các thông số OAuth tùy chỉnh có liên quan, hãy cập nhật mã ngôn ngữ trên bản sao Auth trước khi bắt đầu luồng OAuth. Ví dụ:

  Web version 9

  import { getAuth } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  auth.languageCode = 'it';
  // To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
  // firebase.auth().useDeviceLanguage();

  Web version 8

  firebase.auth().languageCode = 'it';
  // To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
  // firebase.auth().useDeviceLanguage();
 4. Tùy chọn : Chỉ định các thông số nhà cung cấp OAuth tùy chỉnh bổ sung mà bạn muốn gửi cùng với yêu cầu OAuth. Để thêm thông số tùy chỉnh, hãy gọi setCustomParameters trên trình cung cấp đã khởi tạo với một đối tượng chứa khóa như được chỉ định bởi tài liệu của nhà cung cấp OAuth và giá trị tương ứng. Ví dụ:

  Web version 9

  provider.setCustomParameters({
   'login_hint': 'user@example.com'
  });

  Web version 8

  provider.setCustomParameters({
   'login_hint': 'user@example.com'
  });
  Các thông số OAuth bắt buộc dành riêng không được phép và sẽ bị bỏ qua. Xem tham chiếu nhà cung cấp xác thực để biết thêm chi tiết.
 5. Xác thực với Firebase bằng đối tượng nhà cung cấp của Google. Bạn có thể nhắc người dùng của mình đăng nhập bằng Tài khoản Google của họ bằng cách mở cửa sổ bật lên hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập. Phương pháp chuyển hướng được ưu tiên trên thiết bị di động.
  • Để đăng nhập bằng cửa sổ bật lên, hãy gọi signInWithPopup :

   Web version 9

   import { getAuth, signInWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   signInWithPopup(auth, provider)
    .then((result) => {
     // This gives you a Google Access Token. You can use it to access the Google API.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
     const token = credential.accessToken;
     // The signed-in user info.
     const user = result.user;
     // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     const errorCode = error.code;
     const errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     const email = error.customData.email;
     // The AuthCredential type that was used.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromError(error);
     // ...
    });

   Web version 8

   firebase.auth()
    .signInWithPopup(provider)
    .then((result) => {
     /** @type {firebase.auth.OAuthCredential} */
     var credential = result.credential;
   
     // This gives you a Google Access Token. You can use it to access the Google API.
     var token = credential.accessToken;
     // The signed-in user info.
     var user = result.user;
     // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     var errorCode = error.code;
     var errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     var email = error.email;
     // The firebase.auth.AuthCredential type that was used.
     var credential = error.credential;
     // ...
    });
   Cũng lưu ý rằng bạn có thể truy xuất mã thông báo OAuth của nhà cung cấp Google có thể được sử dụng để tìm nạp dữ liệu bổ sung bằng cách sử dụng các API của Google.

   Đây cũng là nơi bạn có thể nắm bắt và xử lý lỗi. Để biết danh sách mã lỗi, hãy xem Tài liệu tham khảo Auth .

  • Để đăng nhập bằng cách chuyển hướng đến trang đăng nhập, hãy gọi signInWithRedirect :

   Web version 9

   import { getAuth, signInWithRedirect } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   signInWithRedirect(auth, provider);

   Web version 8

   firebase.auth().signInWithRedirect(provider);
   Sau đó, bạn cũng có thể truy xuất mã thông báo OAuth của nhà cung cấp Google bằng cách gọi getRedirectResult khi trang của bạn tải:

   Web version 9

   import { getAuth, getRedirectResult, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   getRedirectResult(auth)
    .then((result) => {
     // This gives you a Google Access Token. You can use it to access Google APIs.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
     const token = credential.accessToken;
   
     // The signed-in user info.
     const user = result.user;
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     const errorCode = error.code;
     const errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     const email = error.customData.email;
     // The AuthCredential type that was used.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromError(error);
     // ...
    });

   Web version 8

   firebase.auth()
    .getRedirectResult()
    .then((result) => {
     if (result.credential) {
      /** @type {firebase.auth.OAuthCredential} */
      var credential = result.credential;
   
      // This gives you a Google Access Token. You can use it to access the Google API.
      var token = credential.accessToken;
      // ...
     }
     // The signed-in user info.
     var user = result.user;
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     var errorCode = error.code;
     var errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     var email = error.email;
     // The firebase.auth.AuthCredential type that was used.
     var credential = error.credential;
     // ...
    });
   Đây cũng là nơi bạn có thể nắm bắt và xử lý lỗi. Để biết danh sách mã lỗi, hãy xem Tài liệu tham khảo Auth .

Xác thực bằng Firebase trong tiện ích mở rộng của Chrome

Nếu bạn đang tạo ứng dụng tiện ích mở rộng Chrome, bạn phải thêm ID tiện ích mở rộng Chrome của mình:

 1. Mở dự án của bạn trong bảng điều khiển Firebase .
 2. Trong phần Xác thực , hãy mở trang Phương pháp đăng nhập .
 3. Thêm một URI như sau vào danh sách Miền được ủy quyền:
  chrome-extension://CHROME_EXTENSION_ID

Chỉ các thao tác bật lên ( signInWithPopup , linkWithPopupreauthenticateWithPopup ) mới khả dụng cho các tiện ích của Chrome, vì các tiện ích của Chrome không thể sử dụng chuyển hướng HTTP. Bạn nên gọi các phương thức này từ tập lệnh trang nền hơn là cửa sổ bật lên hành động của trình duyệt, vì cửa sổ bật lên xác thực sẽ hủy cửa sổ bật lên hành động của trình duyệt. Các phương thức bật lên chỉ có thể được sử dụng trong các tiện ích mở rộng sử dụng Manifest V2 . Manifest V3 mới hơn chỉ cho phép các tập lệnh nền ở dạng service worker, không thể thực hiện các thao tác bật lên.

Trong tệp kê khai của tiện ích mở rộng Chrome của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn thêm URL https://apis.google.com vào danh sách cho phép content_security_policy .

Bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập — nghĩa là tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin nhà cung cấp xác thực — người dùng đã đăng nhập bằng. Tài khoản mới này được lưu trữ như một phần của dự án Firebase của bạn và có thể được sử dụng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng của bạn, cách được khuyến nghị để biết trạng thái xác thực của người dùng là đặt người quan sát trên đối tượng Auth . Sau đó, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng User . Xem Quản lý người dùng .

 • Trong Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase và Quy tắc bảo mật lưu trữ đám mây, bạn có thể lấy ID người dùng duy nhất của người dùng đã đăng nhập từ biến auth và sử dụng nó để kiểm soát dữ liệu nào mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình bằng nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin xác thực của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi signOut :

Web version 9

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web version 8

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});