Làm quen với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Điều kiện tiên quyết

 1. Cài đặt firebase_core và thêm mã khởi chạy vào ứng dụng của bạn nếu bạn chưa thêm.
 2. Thêm ứng dụng vào dự án Firebase trong bảng điều khiển của Firebase.

Tạo Cơ sở dữ liệu

 1. Chuyển đến mục Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực trong bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ được nhắc chọn một dự án Firebase hiện có. Làm theo quy trình tạo cơ sở dữ liệu.

 2. Chọn chế độ bắt đầu cho các quy tắc bảo mật của bạn:

  Chế độ thử nghiệm

  Phù hợp khi bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng dành cho web và thiết bị di động, nhưng cho phép mọi người đọc và ghi đè dữ liệu của bạn. Sau khi thử nghiệm, hãy nhớ xem phần Tìm hiểu quy tắc cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase.

  Để bắt đầu, hãy chọn chế độ thử nghiệm.

  Chế độ khoá

  Từ chối mọi lượt đọc và ghi từ ứng dụng di động và web. Máy chủ ứng dụng đã xác thực của bạn vẫn có thể truy cập cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Chọn một khu vực cho cơ sở dữ liệu. Tuỳ thuộc vào khu vực mà bạn lựa chọn, không gian tên cơ sở dữ liệu sẽ có dạng <databaseName>.firebaseio.com hoặc <databaseName>.<region>.firebasedatabase.app. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần chọn vị trí cho dự án của bạn.

 4. Nhấp vào Xong.

Khi bật Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bạn cũng sẽ bật API trong Trình quản lý API trên đám mây.

Thêm Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase vào ứng dụng

 1. Từ thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ:

  flutter pub add firebase_database
  
 2. Sau khi hoàn tất, hãy tạo lại ứng dụng Flutter:

  flutter run
  

Định cấu hình quy tắc cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực cung cấp ngôn ngữ quy tắc khai báo cho phép bạn xác định cách cấu trúc dữ liệu, cách lập chỉ mục dữ liệu và thời điểm có thể đọc và ghi dữ liệu của bạn.

Khởi chạy gói Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase

Để bắt đầu sử dụng gói Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực trong dự án, hãy nhập gói đó ở đầu tệp dự án:

import 'package:firebase_database/firebase_database.dart';

Để sử dụng phiên bản Cơ sở dữ liệu mặc định, hãy gọi phương thức getter instance trên FirebaseDatabase:

FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.instance;

Nếu bạn muốn dùng phương thức này với một Ứng dụng Firebase phụ, hãy dùng phương thức instanceFor tĩnh:

FirebaseApp secondaryApp = Firebase.app('SecondaryApp');
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.instanceFor(app: secondaryApp);

Nếu muốn sử dụng một phiên bản RTDB khác trên cùng một dự án, bạn có thể truyền vào databaseUrl bằng phương thức instanceFor tĩnh:

final firebaseApp = Firebase.app();
final rtdb = FirebaseDatabase.instanceFor(app: firebaseApp, databaseURL: 'https://your-realtime-database-url.firebaseio.com/');

Các bước tiếp theo