Sử dụng các mẫu Tay cầm với tiện ích mở rộng Email kích hoạt

Nếu bạn đã chỉ định tham số "Bộ sưu tập mẫu" trong khi định cấu hình tiện ích mở rộng, bạn có thể tạo và quản lý các mẫu mẫu Tay cầm cho email của mình.

Cấu trúc bộ sưu tập mẫu

Cung cấp cho mỗi tài liệu một ID dễ nhớ mà bạn sử dụng làm tên mẫu trong tài liệu bạn viết vào bộ sưu tập mẫu của mình.

Tài liệu mẫu có thể bao gồm bất kỳ trường nào sau đây:

 • chủ đề: Chuỗi mẫu cho chủ đề của email.
 • văn bản: Một chuỗi mẫu cho nội dung văn bản gốc của email.
 • html: Chuỗi mẫu cho nội dung HTML của email.
 • amp: Chuỗi mẫu cho nội dung AMP4EMAIL của email.
 • tệp đính kèm: Một mảng tệp đính kèm có chuỗi mẫu làm giá trị; Các tùy chọn của Nodemailer được hỗ trợ: chuỗi utf-8, loại nội dung tùy chỉnh, URL, chuỗi được mã hóa, URI dữ liệu và nút MIME được tạo trước (lưu ý rằng email của bạn không có quyền truy cập vào hệ thống tệp của máy chủ đám mây).

Một mẫu ví dụ có thể có ID following và nội dung như:

{
 subject: "@{{username}} is now following you!",
 html: "Just writing to let you know that <code>@{{username}}</code> ({{name}}) is now following you.",
 attachments: [
  {
   filename: "{{username}}.jpg",
   path: "{{imagePath}}"
  }
 ]
}

Gửi email bằng mẫu

Để gửi email bằng cách sử dụng mẫu, khi thêm tài liệu vào bộ sưu tập thư của bạn, hãy bao gồm trường template có thuộc tính namedata . Ví dụ: sử dụng mẫu following của chúng tôi từ phía trên:

admin
 .firestore()
 .collection("MAIL_COLLECTION")
 .add({
  toUids: ["abc123"],
  template: {
   name: "following",
   data: {
    username: "ada",
    name: "Ada Lovelace",
    imagePath: "https://example.com/path/to/file/image-name.jpg"
   },
  },
 });

Các phần mẫu

Bạn có thể soạn các mẫu bằng cách sử dụng các phần có thể tái sử dụng bằng cách chỉ định {partial: true} trong tài liệu mẫu. Mỗi trường dữ liệu tiêu chuẩn ( subject , html , textamp ) sẽ được xác định là một phần chỉ được sử dụng trong môi trường riêng của nó. Ví dụ: một phần footer được gọi có thể có dữ liệu như:

{
 partial: true,
 html: "<p>This mail was sent by ExampleApp, Inc. <a href='https://example.com/unsubscribe'>Unsubscribe</a></p>",
 text: "This mail was sent by ExampleApp, Inc. Unsubscribe here: https://example.com/unsubscribe"
}

Trong một mẫu khác, hãy bao gồm một phần bằng cách tham chiếu tên của nó (ID tài liệu):

<p>This is my main template content, but it will use a common footer.</p>

{{> footer }}